?c nh?n t? m?t Office 365 ng?i nh?n Hi?n th? thng tin mui thi gian khng chnh xc

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2800633 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

B?n khng ch?c ch?n m?nh ang s? d?ng phin b?n Office 365 no? H?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
C ph?i ti s? s? d?ng Office 365 sau khi nng c?p b?n ghi d?ch v? khng?
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N ?

Khi m?t ng?i dng Office 365 s? g?i m?t email ?n ng?i dng Office 365 khc b?ng cch s? d?ng Microsoft Outlook ho?c Microsoft Outlook Web App, th yu c?u m?t bin nh?n ? ?c. Sau khi ng?i nh?n ?c th, xc nh?n ? ?c, v ng?i g?i nh?n ?c hi?n th? m?t mui thi gian khc nhau t? cc thi?t l?p m?t th?c t? mui thi gian c?a ng?i g?i. V d?, xc nh?n ? ?c cho th?y m?t khu v?c th?i gian (UTC) Monrovia, Reykjavik.

NGUYN NHN

Office 365 Beta dnh khng c quy?n truy c?p vo mui thi gian c?a my. mui thi gian ?c s? d?ng ? t?o ra bin nh?n ? ?c ?c l?y t? cc my ch? Exchange Online thay v? t? my tnh c?a khch hng. Do , bin nh?n ? ?c Hi?n th? ngy v th?i gian d?a trn ci ?t chuyn bi?t mui thi gian c?a my ch? Exchange Online.

THM THNG TIN

V?n ? ny x?y ra n?u c? hai ng?i g?i v ng?i nh?n l ng?i dng Office 365. N khng x?y ra n?u c? hai ng?i g?i v ng?i nh?n trong m?t mi tr?ng tin th thoai my ch? Exchange t?i ch?. N?u c? hai ng?i g?i v ng?i nh?n t?i ch?, xc nh?n ? ?c cho th?y mui thi gian c?a ng?i g?i.

Trong Office 365, ngy v th?i gian ?c cc ha n d?a trn cc thi?t l?p mui thi gian c?a my ch? Exchange Online. B?i v? Office 365 l m?t b?n ghi d?ch v? m my, v ng?i dng c th? trong b?t k? m?t trong s? 24 mui thi gian khc nhau ng d?u ki?m th?i gian s? d?ng Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC).

V d?, n?u b?n l ng?i g?i v ci ?t chuyn bi?t mui thi gian c?a b?n ?c thi?t l?p ?(UTC-06:00) Gi? mi?n trung (U.S. & Canada), b?n ph?i tr? 6 gi?, k? T? Th?i i?m UTC l trn bin nh?n ? ?c ? ph?n nh th?i gian trong mui thi gian c?a b?n.

UTC l th?i gian chnh tiu chu?n m th? gi?i i?u ch?nh ?ng h? v th?i gian. UTC l m?t trong nh?ng ng?i k? v? nhi?u lin quan ch?t ch? ?n Greenwich Mean Time (GMT).

V?n c?n tr? gip? i ?n cc Office 365 Beta dnh c?ng ?ng .

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2800633 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Nm 2013 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses (pre-upgrade)
  • Microsoft Exchange Online
T? kha:
o365 o365e o365p o365a o365062011 pre-upgrade o365m o365022013 after upgrade kbmt KB2800633 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2800633

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com