Office 2010 cumulative update for tháng năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2800779 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t gói cho năm 2013 ch?a đ?t hotfix cho Microsoft Office 2010 và các máy ch? Microsoft Office 2010.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update năm 2013

M?t t?p h?p các h? tr? cumulative update C?p Nh?t gói bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói là nh?m kh?c ph?c ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Các gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p các v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix trong nh?ng tích l?y C?p Nh?t gói.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t gói C?p Nh?t tích l?y c? th?. Đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y năm 2013

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u cho các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? văn ph?ng 2010 đư?c c? đ?nh trong này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

Office 2010 khách hàng C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Excel-x-none.msp
2760765 Mô t? c?a gói hotfix Excel 2010 (Excel-x-none.msp): tháng 12 năm 2011
Excel 2010
Ipeditor-x-none.msp
2553210 Mô t? c?a gói hotfix InfoPath 2010 (Ipeditor-x-none.msp): tháng 12 năm 2011
InfoPath 2010
Mso-x-none.msp
2760767 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Mso-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Office 2010
B?ng ch?ng-en-us.msp
2553265 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (b?ng ch?ng-en-us.msp): tháng 12 năm 2011
Office 2010
Oart-x-none.msp,Oartconv-x-none.msp
2760783 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Oart-x-none.msp,Oartconv-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Office 2010
Outexum-x-none.msp
2760799 Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (Outexum-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Outlook 2010
Outlook-x-none.msp
2760764 Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Outlook 2010
PowerPoint-x-none.msp
2553155 Mô t? PowerPoint 2010 hotfix gói (Powerpoint-x-none.msp): tháng 12 năm 2011
PowerPoint 2010
PowerPoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp
2726917 Mô t? PowerPoint 2010 hotfix gói (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
PowerPoint 2010
x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp
2553269 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Workspace 2010 (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp): tháng 12 năm 2011
SharePoint Workspace 2010
Usp10-x-none.msp
2767885 Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (Usp10-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Word 2010
T?-x-none.msp
2760775 Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (t?-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
Word 2010

B?n C?p Nh?t Rollup cho SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010 và d? án Server 2010

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
SharePoint Foundation 2010
2760791 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Foundation 2010 (n?n t?ng SharePoint server-gói): ngày 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation gói server
SharePoint Server 2010
2767793 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Server 2010 (SharePoint server-gói): ngày 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint server-gói
D? án Server 2010
2767794 Mô t? d? án Server 2010 cumulative update C?p Nh?t gói (d? án máy ch?-gói): ngày 12 tháng 8 năm 2013
D? án gói server

C?p Nh?t máy ch? cá nhân

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Ppsmawfe-x-none.msp
2589344 Mô t? v? các b?n ghi d?ch v? PerformancePoint cho SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmawfe-x-none.msp): tháng 12 năm 2011
PerformancePoint b?n ghi d?ch v? cho SharePoint Server 2010
D? án - x-none.msp
2760778 Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (d? án - x-none.msp): tháng 12 năm 2011
D? án Server 2010
Pjsrvwfe-x-none.msp
2760772 Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): tháng 12 năm 2011
D? án Server 2010
WSS-x-none.msp
2760774 Mô t? SharePoint Foundation 2010 hotfix gói (Wss-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation 2010
Coreserver-x-none.msp
2767795 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong bài KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2800779 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Microsoft Project Server 2010
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2800779 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2800779

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com