Πώς να ορίσετε και να αντιμετωπίσετε ένα συνδεδεμένο διακομιστή σε μια βάση δεδομένων Oracle στον SQL Server

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 280106 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης ενός συνδεδεμένου διακομιστή από έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Microsoft SQL Server σε μια βάση δεδομένων Oracle και επίσης παρέχει τα βασικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για κοινά σφάλματα ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά Μπορείτε να ορίσετε ένα συνδεδεμένο διακομιστή Oracle.

Τα βήματα για να ρυθμίσετε ένα συνδεδεμένο διακομιστή στην Oracle

 1. Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό-πελάτη Oracle για την υπολογιστής που εκτελεί τον SQL Server όπου έχει ορίσει συνδεδεμένο διακομιστή.
 2. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε στον υπολογιστή που εκτελεί τον SQL Server. Η Microsoft υποστηρίζει μόνο το Microsoft Υπηρεσία παροχής OLE DB για Oracle και το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ODBC για Oracle. Εάν χρησιμοποιείτε έναν τρίτο πάροχο ή ένα πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή για να σύνδεση στην Oracle, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο προμηθευτή για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία παροχής ή το πρόγραμμα οδήγησης.
 3. Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Υπηρεσία παροχής OLE DB για Oracle και το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ODBC για Oracle, εξετάστε τα ακόλουθα:
  • Η υπηρεσία παροχής OLE DB και το πρόγραμμα οδήγησης ODBC που περιλαμβάνονται Microsoft Data Access Components (MDAC) απαιτούν SQL * Net 2.3.x, ή νεότερη έκδοση. Πρέπει να εγκαταστήσετε το Oracle 7.3.x λογισμικό προγράμματος-πελάτη ή μια νεότερη έκδοση του προγράμματος-πελάτη υπολογιστής. Ο υπολογιστής-πελάτης είναι ο υπολογιστής που εκτελεί τον SQL Server.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε MDAC 2.5 ή νεότερη έκδοση, σε υπολογιστή που εκτελεί τον SQL Server. Με τα MDAC 2.1 ή με μια παλαιότερη έκδοση, δεν μπορείτε να συνδεθείτε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν Oracle 8.x ή νεότερη έκδοση.
  • Για να ενεργοποιήσετε το MDAC 2.5 ή νεότερες εκδόσεις, για να εργαστείτε με Oracle λογισμικό προγράμματος-πελάτη πρέπει να τροποποιηθεί στο μητρώο του υπολογιστή-πελάτη που εκτελεί τον SQL Server όπως υποδεικνύεται στον ακόλουθο πίνακα.
         Microsoft Windows NT,
   Oracle   Microsoft Windows 95,
   Client   Windows 98, and Windows 98 SE  Microsoft Windows 2000 
   --------------------------------------------------------------------------
   
   7.x    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE 
         \Microsoft\TransactionServer   Microsoft\MSDTC\MTxOCI]
         \Local Computer\My Computer]   "OracleXaLib"="xa73.dll"
         "OracleXaLib"="xa73.dll"     "OracleSqlLib"="SQLLib18.dll"
         "OracleSqlLib"="SQLLib18.dll"  "OracleOciLib"="ociw32.dll"
         "OracleOciLib"="ociw32.dll"  
   
   8.0    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
         \Microsoft\Transaction Server  \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]
         \Local Computer\My Computer]   "OracleXaLib"="xa80.dll"
         "OracleXaLib"="xa80.dll"     "OracleSqlLib"="sqllib80.dll" 
         "OracleSqlLib"="sqllib80.dll"  "OracleOciLib"="oci.dll"
         "OracleOciLib"="oci.dll" 
   
   8.1    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
         \Microsoft\Transaction Server  \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]
         \Local Computer\My Computer]   "OracleXaLib"="oraclient8.dll" 
         "OracleXaLib"="oraclient8.dll"  "OracleSqlLib"="orasql8.dll" 
         "OracleSqlLib"="orasql8.dll"   "OracleOciLib"="oci.dll"
         "OracleOciLib"="oci.dll"
 4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή που εκτελεί τον SQL Server μετά την εγκατάσταση του Λογισμικό-πελάτη Oracle.
 5. Σε υπολογιστή που εκτελεί τον SQL Server, ορίσετε ένα συνδεδεμένο διακομιστή χρησιμοποιώντας το παρακάτω δέσμη ενεργειών.
  -- Adding linked server (from SQL Server Books Online):
  /* sp_addlinkedserver [@server =] 'server' 
    [, [@srvproduct =] 'product_name']
    [, [@provider =] 'provider_name'] 
    [, [@datasrc =] 'data_source'] 
    [, [@location =] 'location'] [, [@provstr =] 'provider_string'] 
    [, [@catalog =] 'catalog']
  */ 
  
  EXEC sp_addlinkedserver  'Ora817Link', 'Oracle', 'MSDAORA', 'oracle817'
  
  -- Adding linked server login:
  /* sp_addlinkedsrvlogin [@rmtsrvname =] 'rmtsrvname'
    [,[@useself =] 'useself']
    [,[@locallogin =] 'locallogin']
    [,[@rmtuser =] 'rmtuser']
    [,[@rmtpassword =] 'rmtpassword']
  */ 
  
  EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'Ora817Link', 'FALSE',NULL, 'scott', 'tiger'
  
  -- Help on the linked server:
  EXEC sp_linkedservers
  EXEC sp_helpserver
  select * from sysservers
Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ODBC για Oracle, μπορείτε Χρησιμοποιήστε το @ datasrc η παράμετρος για να καθορίσετε ένα όνομα DSN. Για μια σύνδεση χωρίς DSN, το συμβολοσειρά παροχής παρέχονται μέσω της @ provstr η παράμετρος. Με την υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για Oracle, χρησιμοποιήστε το Ψευδώνυμο διακομιστή Oracle που έχει ρυθμιστεί από το TNSNames.Ora αρχείο για το @ datasrc η παράμετρος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "sp_addlinkedserver" θέμα στα ηλεκτρονικά βιβλία του SQL Server.

Συνήθη μηνύματα σφάλματος και τον τρόπο αντιμετώπισής τους

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο μεθόδους για την ανάκτηση εκτεταμένη πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα που αντιμετωπίζετε όταν εκτελείτε μια κατανεμημένο ερωτήματος.
 • Η μέθοδος 1
  Στο Query Analyzer, εκτελέστε τον ακόλουθο κώδικα για να ενεργοποιήσετε τη σημαία παρακολούθησης 7300.
  DBCC Traceon(7300)
 • Μέθοδος 2
  Καταγραφή συμβάντων "Σφάλματα OLEDB" που βρίσκεται στο το "σφάλματα και Κατηγορία συμβάντος προειδοποιήσεις"στο SQL Profiler. Η μορφή του μηνύματος λάθους είναι το ακολουθεί:
  Interface::Method απέτυχε με κωδικό σφάλματος hex.
  Μπορείτε να αναζητήσετε hex σφάλματος κώδικα στο αρχείο Oledberr.h που είναι περιλαμβάνεται με το κιτ ανάπτυξης λογισμικού των MDAC (SDK).
Ακολουθεί μια λίστα δέκα κοινά μηνύματα λάθους που ενδέχεται να προκύψουν, μαζί με πληροφορίες σχετικά με Τρόπος αντιμετώπισης του μηνύματος λάθους.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε SQL Server 2005, αυτά τα μηνύματα λάθους ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετική. Ωστόσο, τα αναγνωριστικά σφαλμάτων από αυτά τα μηνύματα λάθους είναι ίδια με αυτά στον SQL Server 2000. Επομένως, μπορείτε να την αναγνωρίσετε από το σφάλμα αναγνωριστικά.

Σημείωση Για θέματα επιδόσεων, αναζήτηση βιβλία του SQL Server Σύνδεση στο θέμα "Βελτιστοποίηση κατανεμημένων ερωτημάτων".
 • Μήνυμα 1
  Σφάλμα 7399: Υπηρεσία παροχής OLE DB '% ls' ανέφερε ένα σφάλμα. % ls
  Ενεργοποιήστε τη σημαία παρακολούθησης 7300 ή χρήση Profiler SQL για την καταγραφή συμβάντων "Σφάλματα OLEDB" ανάκτηση εκτεταμένες πληροφορίες σφαλμάτων OLEDB.
 • Μήνυμα 2α
  "ORA-12154: TNS: δεν ήταν δυνατή η επίλυση όνομα υπηρεσίας"
  Μήνυμα 2β
  "Το πρόγραμμα-πελάτης Oracle(tm) και δικτύωση Δεν βρέθηκαν στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία παρέχονται από την Oracle Corporation και είναι μέρος της έκδοση της Oracle 7.3.3 (ή μεγαλύτερο) λογισμικό προγράμματος-πελάτη εγκατάσταση"
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης ζητημάτων σύνδεσης Oracle, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  259959Τεχνικές για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε ζητήματα σύνδεσης σε διακομιστή Oracle, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης ODBC και την υπηρεσία παροχής OLE DB
 • Το μήνυμα 3
  Σφάλμα 7302: Δεν ήταν δυνατό να δημιουργήσει ένα η παρουσία της υπηρεσίας παροχής OLE DB 'msdaora'
  Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο MSDAORA.dll έχει καταχωρηθεί σωστά. (Το αρχείο MSDAORA.dll είναι η υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για Oracle αρχείο). Χρησιμοποιήστε το RegSvr32.exe για να καταχωρήσετε παροχής Microsoft OLE DB για Oracle. Εάν αποτύχει η καταχώρηση, εγκαταστήστε ξανά Microsoft Data Access Components (MDAC). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα MDAC, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:
  http://MSDN.Microsoft.com/Data/Default.aspx
  Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε έναν τρίτο πάροχο Oracle και παροχής Oracle δεν μπορεί να εκτελεστεί έξω από μια διαδικασία SQL Server, ώστε να εκτελεστεί εντός διεργασίας με την αλλαγή Επιλογές υπηρεσίας παροχής. Για να αλλάξετε τις επιλογές παροχής, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.
  • Η μέθοδος 1
   Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου. Στη συνέχεια, αλλάξτε την τιμή της AllowInProcess Εγγραφή (DWORD) σε 1. Αυτό το κλειδί μητρώου βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο όνομα υπηρεσίας παροχής:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Providers\ProviderName
  • Μέθοδος 2
   Ορισμός του Να επιτρέπεται InProcess επιλογή απευθείας μέσω του SQL Server Enterprise Manager όταν κάνετε Προσθήκη νέου συνδεδεμένου διακομιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές παροχής, και στη συνέχεια κάντε κλικ για να επιλέξετε το Να επιτρέπεται InProcess το πλαίσιο ελέγχου.
 • Μήνυμα 4
  Σφάλμα 7303: Δεν ήταν δυνατό να προετοιμάσει αντικείμενο υπηρεσίας παροχής OLE DB 'msdaora' προέλευσης δεδομένων. [Η υπηρεσία παροχής OLE/DB επέστρεψε μήνυμα: ORA-01017: μη έγκυρο όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης. Ανίχνευση σφάλματος OLE DB δεν επιτρέπεται η σύνδεση] [Η υπηρεσία παροχής OLE/DB IDBInitialize::Initialize 'msdaora' επέστρεψε 0x80040e4d].
  Αυτό το μήνυμα λάθους δηλώνει ότι συνδεδεμένο διακομιστή δεν έχει σωστή σύνδεσης αντιστοίχισης. Μπορείτε να εκτελέσετε το sp_helplinkedsrvlogin αποθηκευμένη διαδικασία για να ορίσετε σωστά τις πληροφορίες σύνδεσης. Επίσης, Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστές παραμέτρους για το συνδεδεμένο ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή.
 • Μήνυμα 5
  Σφάλμα 7306: Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα πίνακα ' % ls' από 'msdaora' για την υπηρεσία παροχής OLE DB. Ο καθορισμένος πίνακας δεν υπάρχει. [Η υπηρεσία παροχής OLE/DB επέστρεψε μήνυμα: δεν υπάρχει πίνακας.]Υπηρεσία παροχής OLE/DB [ επέστρεψε μήνυμα: ORA-00942: πίνακα ή προβολή δεν υπάρχει] ανίχνευση σφάλματος OLE DB [Υπηρεσία παροχής OLE/DB IOpenRowset::OpenRowset 'msdaora' επέστρεψε 0x80040e37: το καθορισμένος πίνακας δεν υπάρχει.].
  Σφάλμα 7312: Μη έγκυρη χρήση του σχήματος ή/και καταλόγου για την υπηρεσία παροχής OLE DB '% ls'. Μια τετραμερή έχει δοθεί όνομα, αλλά η υπηρεσία παροχής δεν εκθέτει τις απαιτούμενες διασυνδέσεις για Χρησιμοποιήστε έναν κατάλογο ή/και του σχήματος.
  Σφάλμα 7313: Μη έγκυρη σχήματος ή καταλόγου που καθορίζεται για την υπηρεσία παροχής '% ls'.
  Μήνυμα λάθους 7314: η υπηρεσία παροχής OLE DB '% ls' δεν περιέχει πίνακα '% ls'
  Εάν λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα λάθους, ενδέχεται να λείπουν στο σχήμα της Oracle σε πίνακα ή να μην έχετε δικαιώματα στον πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα σχήματος έχει πληκτρολογηθεί με κεφαλαία. Πρέπει να είναι αλφαβητική περίπτωση του πίνακα και των στηλών όπως καθορίζεται στους πίνακες συστήματος της Oracle.

  Από την πλευρά της Oracle, έναν πίνακα ή μια στήλη που έχει δημιουργηθεί χωρίς τα εισαγωγικά είναι αποθηκευμένο σε κεφαλαία. Εάν ο πίνακας ή η στήλη περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά, ο πίνακας ή η στήλη αποθηκεύεται ως έχει.

  Η παρακάτω κλήση δείχνει εάν ο πίνακας υπάρχει στο σχήμα της Oracle. Αυτή η κλήση εμφανίζει επίσης το όνομα του πίνακα ακριβή.
  sp_tables_ex @table_server=Ora817Link, @table_schema='your_schema_name'
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα λάθους 7306, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  240340Κατανεμημένο ερωτήματος SQL με Oracle προκαλεί σφάλμα "Δεν μπόρεσε να ανοίξει πίνακα"
 • Μήνυμα 6
  Σφάλμα 7413: Δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιήσει μια Τα Windows NT σε έλεγχο ταυτότητας σύνδεσης επειδή η ανάθεση δεν είναι διαθέσιμη.
  Μήνυμα λάθους 18456, επίπεδο 14, κράτος 1, 1 γραμμής σύνδεσης απέτυχε για το χρήστη ' \'.
  Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι από ηλεκτρονικά βιβλία του SQL Server:
  Αυτό το μήνυμα λάθους δηλώνει ότι επιχειρείται κατανεμημένο ερωτήματος για σύνδεση με έλεγχο ταυτότητας Windows Microsoft χωρίς μια αντιστοίχιση ρητή σύνδεση. Σε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος στο οποίο ασφαλείας δεν υποστηρίζεται η αντιπροσώπευση, τα Windows NT authenticated συνδέσεις ανάγκη ρητής αντιστοίχισης μιας απομακρυσμένης σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήθηκε με χρήση sp_addlinkedsrvlogin.
 • Μήνυμα 7
  Σφάλμα 7354: Υπηρεσία παροχής OLE DB 'msdaora' που δόθηκε δεν είναι έγκυρη μετα-δεδομένων για τη στήλη '% ls'. Ο τύπος δεδομένων δεν είναι υποστηρίζεται.
  Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα λάθους, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν το ζήτημα που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  243027 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αριθμητική στήλη του Oracle προκαλεί σφάλμα 7354
 • Μήνυμα 8
  Σφάλμα 7356: Υπηρεσία παροχής OLE DB 'msdaora' που δόθηκαν ασυνεπείς μετα-δεδομένα για μια στήλη. Ήταν πληροφορίες μεταδεδομένων Αλλαγή κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  Εάν το ερώτημά σας συνδεδεμένο διακομιστή χρησιμοποιεί μια προβολή της Oracle, ενδέχεται να αντιμετωπίζετε το ζήτημα που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  251238 Κατανεμημένα ερωτήματα επιστρέφουν σφάλμα 7356 με MSDAORA
 • Μήνυμα 9
  Σφάλμα 7391: Η λειτουργία δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστεί επειδή κατανεμημένη υπηρεσία παροχής OLE DB που δεν υποστηρίζει το 'msdaora' συναλλαγές. Ανίχνευση σφάλματος OLE DB [παροχής OLE/DB 'msdaora' ITransactionJoin::JoinTransaction επέστρεψε 0x8004d01b]
  Βεβαιωθείτε ότι το Εκδόσεις OCI είναι καταχωρημένα σωστά, όπως περιγράφεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

  Σημείωση Εάν οι καταχωρήσεις μητρώου είναι όλα σωστά, το αρχείο MtxOCI.dll είναι φόρτωση. Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτωση του αρχείου MtxOCI.dll, δεν μπορείτε να εκτελέσετε κατανεμημένων συναλλαγές έναντι της Oracle χρησιμοποιώντας την υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για Oracle ή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ODBC για Oracle. Εάν χρησιμοποιείτε έναν τρίτο πάροχο και λάβετε το σφάλμα 7391, βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία παροχής OLE DB που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει κατανεμημένες συναλλαγές. Εάν η υπηρεσία παροχής OLE DB υποστηρίζει κατανεμημένων συναλλαγές, βεβαιωθείτε ότι το Microsoft Distributed Transaction Coordinator Λειτουργεί (MSDTC).
 • Μήνυμα 10
  Σφάλμα 7392: Δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει μια συναλλαγή για την υπηρεσία παροχής OLE DB 'msdaora'. Ανίχνευση σφάλματος OLE DB υπηρεσίας παροχής OLE/DB [ ITransactionLocal::StartTransaction 'msdaora' επέστρεψε 0x8004d013: ISOLEVEL = 4096].
  Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι από ηλεκτρονικά βιβλία του SQL Server:
  Η υπηρεσία παροχής OLE DB επέστρεψε σφάλμα 7392 επειδή μόνο μία συναλλαγή μπορεί να είναι ενεργή για αυτήν την περίοδο λειτουργίας. Αυτό το σφάλμα δηλώνει ότι μια πρόταση τροποποίησης δεδομένων επιχειρείται έναντι μιας υπηρεσίας παροχής OLE DB όταν η σύνδεση είναι μια ρητή ή σιωπηρή συναλλαγή και η υπηρεσία παροχής OLE DB υποστηρίζει ένθετες συναλλαγές. SQL Server απαιτεί την υποστήριξη έτσι ώστε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις σφάλματος, το να καταγγείλει τις συνέπειες της πρότασης τροποποίησης δεδομένων ενώ συνεχίζετε με τη συναλλαγή.
  Εάν ΟΡΊΣΕΤΕ XACT_ABORT ON, SQL Server απαιτεί ένθετο υποστήριξη συναλλαγών από την υπηρεσία παροχής OLE DB. Επομένως, η εκτέλεση ΟΡΙΣΤΕΊ σε XACT_ABORT πριν εκτελέσετε προτάσεις τροποποίησης δεδομένων έναντι απομακρυσμένους πίνακες σε ένα σιωπηρή ή ρητή συναλλαγή. Κάνετε αυτό, σε περίπτωση που η υπηρεσία παροχής OLE DB που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει ένθετες συναλλαγές.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
244661Περιορισμοί του προγράμματος οδήγησης Microsoft Oracle ODBC και υπηρεσία παροχής OLE DB
259959 Τεχνικές για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε ζητήματα σύνδεσης σε διακομιστή Oracle, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης ODBC και OLE Υπηρεσία παροχής DB
239719 Της δυνατότητας υποστήριξης της υπηρεσίας παροχής προγράμματος οδήγησης/OLE DB της Microsoft ODBC για Oracle w.r.t Oracle 8.x
193893 Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Oracle με Microsoft Transaction Server και COM + στοιχεία
191168 Σφάλμα "-2147168246 (8004d00a)" Αποτυχία κατά την καταχώρηση κλήσης αντικειμένου συναλλαγή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συνδεδεμένου διακομιστή μαζί με DB2, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
218590Ρυθμίζετε αρχεία προέλευσης δεδομένων για το Υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για DB2
216428 Ρύθμιση παραμέτρων Πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ODBC για DB2

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 280106 - Τελευταία αναθεώρηση: Κυριακή, 29 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbsqlsetup kbhowtomaster kbmt KB280106 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:280106

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com