วิธีการตั้งค่า และการแก้ไขปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล oracle ใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 280106 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงจากคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server ไปยังฐานข้อมูล oracle และยัง ให้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับข้อผิดพลาดทั่วไปคุณอาจพบเมื่อคุณตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยัง Oracle

ขั้นตอนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยัง Oracle

 1. คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ของไคลเอนต์ Oracle บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server ที่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ถูกเซ็ตอัพ
 2. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server Microsoft สนับสนุนเฉพาะผู้ให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับ Oracle และโปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft สำหรับ Oracle ถ้าคุณใช้ตัวให้บริการของบริษัทอื่นหรือโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นเชื่อมต่อกับ Oracle คุณต้องติดต่อผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่คุณอาจพบได้ โดยใช้ตัวให้บริการหรือไดรเวอร์ของตน
 3. ถ้าคุณใช้ตัวให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับ Oracle และโปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft สำหรับ Oracle ให้ลองต่อไปนี้:
  • ผู้ให้บริการ OLE DB และโปรแกรมควบคุม ODBC ที่รวมมากับ Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) ต้อง SQL * 2.3 สุทธิxหรือรุ่นที่ใหม่กว่า คุณต้องติดตั้ง Oracle 7.3xซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ หรือรุ่นที่ใหม่กว่า บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมี MDAC 2.5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server MDAC 2.1 หรือรุ่นก่อนหน้า คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ Oracle 8xหรือรุ่นที่ใหม่กว่า
  • เมื่อต้องการเปิดใช้งาน MDAC 2.5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า การทำงานกับ Oracle ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ การรีจิสทรีต้องได้รับการแก้ไขในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
         Microsoft Windows NT,
   Oracle   Microsoft Windows 95,
   Client   Windows 98, and Windows 98 SE  Microsoft Windows 2000 
   --------------------------------------------------------------------------
   
   7.x    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE 
         \Microsoft\TransactionServer   Microsoft\MSDTC\MTxOCI]
         \Local Computer\My Computer]   "OracleXaLib"="xa73.dll"
         "OracleXaLib"="xa73.dll"     "OracleSqlLib"="SQLLib18.dll"
         "OracleSqlLib"="SQLLib18.dll"  "OracleOciLib"="ociw32.dll"
         "OracleOciLib"="ociw32.dll"  
   
   8.0    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
         \Microsoft\Transaction Server  \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]
         \Local Computer\My Computer]   "OracleXaLib"="xa80.dll"
         "OracleXaLib"="xa80.dll"     "OracleSqlLib"="sqllib80.dll" 
         "OracleSqlLib"="sqllib80.dll"  "OracleOciLib"="oci.dll"
         "OracleOciLib"="oci.dll" 
   
   8.1    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
         \Microsoft\Transaction Server  \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]
         \Local Computer\My Computer]   "OracleXaLib"="oraclient8.dll" 
         "OracleXaLib"="oraclient8.dll"  "OracleSqlLib"="orasql8.dll" 
         "OracleSqlLib"="orasql8.dll"   "OracleOciLib"="oci.dll"
         "OracleOciLib"="oci.dll"
 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ได้หลังจากที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ของไคลเอนต์ Oracle
 5. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง โดยใช้สคริปต์ต่อไปนี้
  -- Adding linked server (from SQL Server Books Online):
  /* sp_addlinkedserver [@server =] 'server' 
    [, [@srvproduct =] 'product_name']
    [, [@provider =] 'provider_name'] 
    [, [@datasrc =] 'data_source'] 
    [, [@location =] 'location'] [, [@provstr =] 'provider_string'] 
    [, [@catalog =] 'catalog']
  */ 
  
  EXEC sp_addlinkedserver  'Ora817Link', 'Oracle', 'MSDAORA', 'oracle817'
  
  -- Adding linked server login:
  /* sp_addlinkedsrvlogin [@rmtsrvname =] 'rmtsrvname'
    [,[@useself =] 'useself']
    [,[@locallogin =] 'locallogin']
    [,[@rmtuser =] 'rmtuser']
    [,[@rmtpassword =] 'rmtpassword']
  */ 
  
  EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'Ora817Link', 'FALSE',NULL, 'scott', 'tiger'
  
  -- Help on the linked server:
  EXEC sp_linkedservers
  EXEC sp_helpserver
  select * from sysservers
หมายเหตุ:ในกรณีที่คุณใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft สำหรับ Oracle คุณสามารถใช้การ@ datasrcพารามิเตอร์ที่ระบุชื่อ DSN สำหรับการ DSN-น้อย กว่าการเชื่อมต่อ สตริงที่ผู้ให้บริการให้ผ่านทางการ@ provstrพารามิเตอร์ มีผู้ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ Oracle ใช้เซิร์ฟเวอร์ Oracle นามแฝงที่มีการกำหนดค่าในการTNSNames.Oraแฟ้มสำหรับการ@ datasrcพารามิเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ "sp_addlinkedserver" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์

ข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไปและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คุณสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้เพื่อดึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดใด ๆ ที่คุณพบปัญหาเมื่อคุณดำเนินการให้แบบสอบถามที่วางจำหน่าย
 • วิธีที่ 1:
  In Query Analyzer, run the following code to turn on trace flag 7300.
  DBCC Traceon(7300)
 • วิธีที่ 2
  Capture the "OLEDB Errors" event that is located in the "Errors and Warnings" event category in SQL Profiler. The error message format is the following:
  Interface::Method failed with hex-error code.
  You can look up hex-error code in the Oledberr.h file that is included with the MDAC Software Development Kit (SDK).
The following is a list of ten common error messages that may occur, together with information about how to troubleshoot the error message.

หมายเหตุ:If you are using SQL Server 2005, these error messages may be slightly different. However, the error IDs of these error messages are same as them in SQL Server 2000. Therefore, you can identify them by the error IDs.

หมายเหตุ:For performance-related issues, search SQL Server Books Online for the "Optimizing Distributed Queries" topic.
 • ข้อความที่ 1
  Error 7399: OLE DB provider '%ls' reported an error. %ls
  Turn on trace flag 7300 or use SQL Profiler to capture the "OLEDB Errors" event to retrieve extended OLEDB error information.
 • Message 2a
  "ORA-12154: TNS:could not resolve service name"
  Message 2b
  "The Oracle(tm) client and networking components were not found. These components are supplied by Oracle Corporation and are part of the Oracle Version 7.3.3 (or greater) client software installation"
  For more information about how to resolve Oracle connectivity issues, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  259959Techniques to debug connectivity issues to an Oracle server using the ODBC driver and OLE DB provider
 • ข้อความที่ 3
  Error 7302: Could not create an instance of OLE DB provider 'MSDAORA'
  Make sure that the MSDAORA.dll file is registered correctly. (The MSDAORA.dll file is the Microsoft OLE DB provider for Oracle file.) Use RegSvr32.exe to register Microsoft OLE DB Provider for Oracle. If the registration fails, reinstall Microsoft Data Access Components (MDAC). For more information about MDAC, visit the following Microsoft Developer Network (MSDN) Web site:
  http://msdn.microsoft.com/data/Default.aspx
  หมายเหตุ:If you use a third-party Oracle provider, and your Oracle provider cannot run outside a SQL Server process, enable it to run in-process by changing the provider options. To change the provider options, use one of the following methods.
  • วิธีที่ 1:
   Locate the following registry key. Then, change the value of theAllowInProcess(DWORD) entry to 1. This registry key is located under the corresponding provider name:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Providers\ProviderName
  • วิธีที่ 2
   ตั้งค่านี้Allow InProcessoption directly through SQL Server Enterprise Manager when you add a new linked server. คลิกProvider Optionsจากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้นAllow InProcessกล่องกาเครื่องหมาย
 • ข้อความที่ 4
  Error 7303: Could not initialize data source object of OLE DB provider 'MSDAORA'. [OLE/DB provider returned message: ORA-01017: invalid username/password; logon denied] OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'MSDAORA' IDBInitialize::Initialize returned 0x80040e4d].
  This error message indicates that the linked server does not have correct login mapping. You can execute thesp_helplinkedsrvloginstored procedure to set the login information correctly. Also, verify that you have specified the correct parameters for the linked server configuration.
 • ข้อความที่ 5
  ข้อผิดพลาด 7306: ไม่สามารถเปิดตาราง '% ls' จากผู้ให้บริการ OLE DB 'MSDAORA' ตารางที่ระบุไม่มีอยู่ [ตัวให้บริการ OLE/DB การส่งคืนข้อความ: ไม่มีตาราง][ตัวให้บริการ OLE/DB การส่งคืนข้อความ: ORA 00942: ไม่มีตารางหรือมุมมองอยู่] การสืบค้นกลับข้อผิดพลาด OLE DB [IOpenRowset::OpenRowset 'MSDAORA' ผู้ให้บริการ OLE/DB คืน 0x80040e37: ตารางที่ระบุไม่มีอยู่]
  ข้อผิดพลาด 7312: ไม่ถูกต้องใช้ schema และ/หรือแค็ตตาล็อกสำหรับตัวให้บริการ OLE DB '% ls' มีใส่ชื่อ four-part แต่ผู้ให้บริการที่ไม่แสดงถึงอินเทอร์เฟซที่จำเป็นเพื่อใช้กับแค็ตตาล็อกและ/หรือเค้าร่าง
  ข้อผิดพลาด 7313: schema ที่ไม่ถูกต้องหรือแค็ตตาล็อกที่ระบุไว้สำหรับผู้ให้บริการ '% ls'
  err 7314: ผู้ให้บริการ OLE DB '% ls' ไม่ประกอบด้วยตาราง '% ls'
  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ ตารางอาจหายไปในเค้าร่างของ Oracle หรือคุณอาจไม่มีสิทธิ์บนตารางนั้น ตรวจสอบว่า ชื่อเค้าร่างได้ถูกพิมพ์ โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ กรณีที่ alphabetical ของตาราง และคอลัมน์ที่ควรจะตามที่ระบุในตารางระบบ Oracle

  บนด้าน Oracle ตารางหรือคอลัมน์ที่ถูกสร้างขึ้น โดยไม่มีอัญประกาศคู่ถูกเก็บในข้อความตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้าตารางหรือคอลัมน์มีอยู่ในอัญประกาศคู่ ตารางหรือคอลัมน์ถูกเก็บเป็น

  การเรียกการต่อไปนี้แสดงว่า ตารางที่มีอยู่ใน Oracle schema การเรียกนี้นอกจากนี้แสดงชื่อของตารางที่แน่นอน
  sp_tables_ex @table_server=Ora817Link, @table_schema='your_schema_name'
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 7306 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  240340สอบถามแบบกระจาย sql กับ Oracle ทำให้เกิดข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเปิดตาราง"
 • ข้อความที่ 6
  ข้อผิดพลาด 7413: ไม่ไม่ทำล็อกอิน Windows NT authenticated เนื่องจากไม่มีการมอบหมาย
  msg 18456, 14 ระดับ สถานะ 1 บรรทัดการล็อกอิน 1 สำหรับผู้ใช้ล้มเหลว ' \ '
  ข้อมูลต่อไปนี้เป็นจาก SQL Server หนังสือออนไลน์:
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า แบบสอบถามที่วางจำหน่ายจะมีการพยายามสำหรับล็อกอินของ Microsoft Windows ที่รับรองความถูกต้องโดยไม่มีการแมปการล็อกอินที่ชัดเจน มีการพิสูจน์ในระบบระบบปฏิบัติการในการรักษาความปลอดภัยใดการมอบหมายไม่สนับสนุน Windows NT ตัวต้องล็อกอินของการแม็ปอย่างชัดเจนในการเข้าสู่ระบบระยะไกลและรหัสผ่านที่สร้างโดยใช้sp_addlinkedsrvlogin.
 • ข้อความที่ 7
  ข้อผิดพลาด 7354: ข้อมูล OLE DB ผู้ให้บริการ 'MSDAORA' ให้มาไม่ถูกต้อง metadata สำหรับคอลัมน์ '% ls' ชนิดข้อมูลไม่ถูกสนับสนุน
  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณอาจพบปัญหาจุดบกพร่องที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  243027การแก้ไข: ทำให้คอลัมน์ที่เป็นตัวเลขใน Oracle เกิดข้อผิดพลาด 7354
 • ข้อความที่ 8
  ข้อผิดพลาด 7356: ข้อมูล OLE DB ผู้ให้บริการ 'MSDAORA' ให้สอดคล้องกัน metadata สำหรับคอลัมน์ ข้อมูลเมตาข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงเวลาในการดำเนินการ
  ถ้าแบบสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงของคุณใช้มุมมอง Oracle คุณอาจจะประสบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  251238แบบสอบถามที่วางจำหน่ายกลับข้อผิดพลาด 7356 กับ MSDAORA
 • ข้อความที่ 9
  ข้อผิดพลาด 7391: การดำเนินการที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากผู้ให้บริการ OLE DB 'MSDAORA' ไม่สนับสนุนการธุรกรรมที่มีการแจกจ่าย การสืบค้นกลับข้อผิดพลาด OLE DB [ผู้ให้บริการ OLE/DB 'MSDAORA' ITransactionJoin::JoinTransaction คืน 0x8004d01b]
  ตรวจสอบว่า เวอร์ชัน OCI ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้

  หมายเหตุ:ถ้ารายการรีจิสทรีให้ถูกต้องทั้งหมด แฟ้ม MtxOCI.dll ถูกโหลด ถ้าไม่ได้โหลดการแฟ้ม MtxOCI.dll คุณไม่สามารถทำธุรกรรมการกระจายสำหรับ Oracle ได้ โดยการใช้ผู้ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ Oracle หรือ โดยใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft สำหรับ Oracle ถ้าคุณใช้ตัวให้บริการของบริษัทอื่น และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 7391 ตรวจสอบว่า ตัวให้บริการ OLE DB ที่คุณกำลังใช้อยู่สนับสนุนธุรกรรมที่มีการแจกจ่าย ถ้าผู้ให้บริการ OLE DB สนับสนุนธุรกรรมที่มีการแจกจ่าย ตรวจสอบว่า มีการทำงานที่ Microsoft กระจายทรานแซคชัน Coordinator (MSDTC)
 • ข้อความที่ 10
  7392 ข้อผิดพลาด: ไม่ไม่เริ่มทรานแซคชันสำหรับผู้ให้บริการ OLE DB 'MSDAORA' การสืบค้นกลับข้อผิดพลาด OLE DB [ผู้ให้บริการ OLE/DB ITransactionLocal::StartTransaction 'MSDAORA' ส่งกลับ 0x8004d013: ISOLEVEL = 4096]
  ข้อมูลต่อไปนี้เป็นจาก SQL Server หนังสือออนไลน์:
  ผู้ให้บริการ OLE DB ส่งกลับข้อผิดพลาด 7392 เนื่องจากธุรกรรมเดียวเท่านั้นสามารถมีผลบังคับสำหรับเซสชันนี้ ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า ใบแจ้งยอดการปรับเปลี่ยนข้อมูลจะมีการพยายามจากผู้ให้บริการ OLE DB ที่เมื่อการเชื่อมต่ออยู่ในธุรกรรมที่ชัดเจน หรือ implicit และผู้ให้บริการ OLE DB ไม่สนับสนุนการธุรกรรมที่ซ้อนกัน sql Server ต้องสนับสนุนนี้ดังนั้น ในบางเงื่อนไขข้อผิดพลาด คุณสามารถสิ้นสุดลักษณะพิเศษของใบแจ้งยอดการปรับเปลี่ยนข้อมูลในขณะที่ดำเนินการต่อด้วยธุรกรรม
  ถ้า SET XACT_ABORT ON, SQL Server ไม่ต้องใช้การสนับสนุนของธุรกรรมที่ซ้อนกันจากผู้ให้บริการ OLE DB ดังนั้น ดำเนิน SET ON XACT_ABORT ก่อนที่คุณใช้ใบแจ้งยอดการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากตารางระยะไกลในธุรกรรมที่ implicit หรืออย่างชัดเจน ทำเช่นนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการ OLE DB ที่คุณกำลังใช้อยู่ไม่สนับสนุนการธุรกรรมที่ซ้อนกัน

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
244661Limitations of Microsoft Oracle ODBC driver and OLE DB provider
259959Techniques to debug connectivity issues to an Oracle server using the ODBC driver and OLE DB provider
239719Supportability of the Microsoft ODBC driver/OLE DB provider for Oracle w.r.t Oracle 8.x
193893Information about using Oracle with Microsoft Transaction Server and COM+ components
191168Error "-2147168246 (8004d00a)" failed to enlist on calling object's transaction
For more information about how to use a linked server together with DB2, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
218590Configuring data sources for the Microsoft OLE DB provider for DB2
216428Configuring Microsoft ODBC driver for DB2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 280106 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB280106 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:280106

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com