Exchange 2000 Windows 2000 k?t n?i thông qua tư?ng l?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 280132 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách cài đ?t Exchange 2000 Server và Outlook Web Access 5.5 trên máy tính đang b? cô l?p t? Microsoft c?a h? Windows 2000 m?ng b?i m?t b?c tư?ng l?a và đang ? trong m?t m?ng lư?i chu vi (c?n đư?c bi?t đ?n DMZ, khu phi quân s? và ki?m tra m?ng con) Ethernet môi trư?ng. Trư?c khi b?t k? k?t n?i Exchange 2000 có th? đư?c c? g?ng, tư?ng l?a ph?i c?u h?nh đ? cho phép đăng nh?p Windows 2000 và lưu lư?ng truy c?p m?ng.

LƯU ?: Bài vi?t này th?o lu?n v? lưu lư?ng truy c?p Windows 2000 và k?t n?i ch?.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Cài đ?t Exchange 2000 và Outlook Web Access 5.5 trên máy tính đang b? cô l?p t? các m?ng lư?i Microsoft Windows 2000 b?i m?t b?c tư?ng l?a và đang ? trong m?t môi trư?ng ngo?i vi Ethernet m?ng:
 1. Kích ho?t tính năng Windows 2000 Server d?a trên các máy tính đ? đăng nh?p vào các tên mi?n thông qua tư?ng l?a b?ng cách m? các c?ng sau cho lưu lư?ng truy c?p đ?n:
  • 53 (Transmission Control Protocol [TCP], UDP [UDP]) - tên mi?n System (DNS) cho t?t c? các máy ch? DNS đư?c li?t kê trong c?u h?nh IP c?a máy ch? k?t thúc.
  • 80 (TCP) - c?n thi?t cho Exchange 2000 Outlook Web Access cho giao ti?p gi?a các máy ch? Exchange front-end và back-end.
  • 88 (Transmission Control Protocol [TCP], UDP) - Kerberos xác th?c đ? t?t c? các b? đi?u khi?n vùng đang ? trang web Active Directory tương t? như các máy ch? Exchange front-end.
  • 123 (UDP) - Windows th?i gian đ?ng b? hóa Protocol (NTP) đ? t?t c? các b? đi?u khi?n vùng đang ? trang web Active Directory tương t? như các máy ch? Exchange front-end. Đi?u này là không c?n thi?t cho kh? năng đăng nh?p Windows 2000, nhưng nó có th? đư?c c?u h?nh ho?c yêu c?u c?a ngư?i qu?n tr? m?ng.
  • 135 (TCP) - EndPointMapper đ? t?t c? các b? đi?u khi?n vùng đang ? trang web Active Directory tương t? như các máy ch? Exchange front-end.
  • 389 (TCP, UDP) - Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) đ? t?t c? các b? đi?u khi?n vùng đang ? trang web Active Directory tương t? như các máy ch? Exchange front-end.
  • 445 (TCP) - kh?i tin máy ch? (giao th?c SMB) cho Netlogon, chuy?n đ?i LDAP và phát hi?n ra Microsoft phân ph?i t?p h? th?ng (DFS) đ? t?t c? các b? đi?u khi?n vùng đang ? trang web Active Directory tương t? như các máy ch? Exchange front-end.
  • 3268 (TCP) - LDAP t?i h? ph?c v? toàn c?u danh m?c.

   M?t c?ng cho Active Directory đăng nh?p và thư m?c nhân r?ng giao di?n đ?nh (diß?çn duy nhß?Ñt to?án danh [UUID] 12345678-1234-abcd-ef00-01234567cffb và e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2).

   Đi?u này thư?ng đư?c gán c?ng 1025 ho?c 1026 trong khi kh?i đ?ng. Giá tr? này không ph?i là thi?t l?p trong DSProxy ho?c h? th?ng attendant (MAD) m? ngu?n. V? v?y, b?n ph?i b?n đ? c?ng trong s? đăng k? vào b?t k? b? ki?m soát mi?n mà trao đ?i 2000 máy tính ph?i liên l?c thông qua tư?ng l?a đ? x? l? logons, và sau đó m? các c?ng trên tư?ng l?a.

   B?n đ? c?ng trong registry:
   1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
   2. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
   3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
    Giá tr? tên: TCP/IP Port
    Ki?u d? li?u: REG_DWORD
    Sau: Th?p phân
    Giá trị: l?n hơn 1024
   4. Thoát kh?i Registry Editor.
   Đ?m b?o r?ng d?u g?ch chéo trong "TCP/IP" là m?t chuy?n ti?p d?u g?ch chéo, và r?ng giá tr? b?n ch? đ?nh l?n hơn 1024, trong th?p phân đ?nh d?ng. S? là c?ng b? sung mà b?n c?n ph?i m? (TCP, UDP) trên các tư?ng l?a. Thi?t l?p giá tr? đăng k? này trên m?i đi?u khi?n vùng bên trong các tư?ng l?a không ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t, và bao g?m b?t k? chuy?n hư?ng yêu c?u đăng nh?p mà x?y ra do các máy ch? xu?ng, vai tr? thay đ?i, ho?c yêu c?u băng thông.
  GHI CHÚ:
  • Cho máy ch? bên trong các b?c tư?ng l?a đ? giao ti?p tr? l?i thông qua các b?c tư?ng l?a đ? máy ch? bên ngoài, b?n c?ng ph?i có c?ng 1024 thông qua 65535 đư?c c?u h?nh đ? g?i đi thông tin liên l?c. Máy tính kh?i xư?ng các thông tin liên l?c thông qua tư?ng l?a s? d?ng m?t c?ng phía khách hàng là t? đ?ng đư?c ch? đ?nh và không th? đư?c c?u h?nh.
  • Windows 2000 có d?ng c?a m?t chu?i các TCP/IP ping yêu c?u đ?n máy ch? đích khi máy tính d?a trên Windows 2000 Server đăng nh?p vào các tên mi?n thông qua tư?ng l?a. Windows 2000 th?c hi?n đi?u này đ? xác đ?nh li?u m?t máy khách là đ?t đư?c quy?n truy c?p vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trên m?t liên k?t ch?m đ? áp d?ng chính sách nhóm ho?c t?i v? m?t h? sơ ngư?i dùng di đ?ng.
 2. Cài đ?t Exchange 2000 trên máy tính bên ngoài. B?n không c?n b?t k? b? sung c?ng m? đ? cài đ?t Exchange 2000 trên bên ngoài máy tính.
 3. Outlook Web Access 5.5 cài đ?t trên máy tính bên ngoài. Đ? Outlook Web Access 5.5 cài đ?t trên máy tính bên ngoài, đ?o di?n t?i m?t Microsoft Exchange Server 5.5 máy tính đang ch?y bên trong chu vi m?ng và tư?ng l?a, b?n c?n các c?ng Windows 2000 đ? th?o lu?n trư?c đó, c?ng v?i ánh x? t?nh cho d?ch v? thư m?c Exchange Server 5.5 (UUID f5cc5a18-4264-101A-8c59-08002b2f8426), lưu tr? thông tin (UUID a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da), và h? th?ng attendant (UUID 469d6ec0-0d87-11CE-b13f-00aa003bac6c).Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? thi?t l?p các t?nh ánh x?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  245273Thông báo l?i thi?t l?p OWA: "Không có không có hai đi?m cu?i thêm có s?n t? công c? b?n đ? đi?m cu?i"
 4. C?u h?nh Exchange 2000 front-end và back-end k?t n?i. Exchange 2000 front-end và back-end k?t n?i ch? đ?i h?i thêm c?ng đư?c m? theo yêu c?u cho giao ti?p b?t c? đi?u g? là thích h?p (ví d?, Web khách hàng phía trư?c-end và tr? l?i-k?t thúc k?t n?i yêu c?u c?ng 80 [TCP] m?, IMAP 143 [TCP], vv.). Ngoài ra, b?t k? kh? năng k?t n?i c?a giao th?c an toàn như Ipsec ho?c Secure Sockets Layer (SSL)-b?o đ?m HTTP, truy c?p thư Internet Giao th?c (IMAP), ho?c Post Office Protocol Phiên b?n 3 (POP3) mà b?n c?n đ?i h?i c?u h?nh b? sung mà không đư?c ch? r? ? đây bài vi?t. N?u máy ch? front-end trong chu vi m?ng có m?t m?ng con khác nhau, h?y ch?c ch?n r?ng b?n thêm m?ng con mà trong ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? snap-in.

  Trong m?t môi trư?ng Ethernet chu vi m?ng, b?n c?ng có đ? xác đ?nh TCP\IP các tuy?n đư?ng t? máy tính trong chu vi m?ng Ethernet đ? m?i máy tính trong m?ng n?i b? mà b?n ph?i giao ti?p v?i.

  LƯU ?: Trong m?t k?ch b?n tư?ng l?a chu vi m?ng, không có không có Internet Đi?u khi?n thông báo giao th?c (ICMP) k?t n?i gi?a các máy ch? Exchange 2000 và b? đi?u khi?n vùng. Theo m?c đ?nh, Directory Access (DSAccess) s? d?ng ICMP Ping m?i máy ch? mà nó k?t n?i đ? xác đ?nh li?u h? ph?c v? là có s?n. Khi không có không có k?t n?i ICMP, Directory Access đáp ?ng như th? m?i đi?u khi?n vùng không s?n dùng.

  Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?t ping truy c?p thư m?c b?ng cách t?o ra m?t khóa registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  320529B?ng cách s? d?ng DSAccess trong m?t m?ng lư?i chu vi tư?ng l?a c?a k?ch b?n yêu c?u thi?t đ?t ch?a khóa s? đăng k?

Thu?c tính

ID c?a bài: 280132 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB280132 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:280132

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com