Kích ho?t tính năng ?nh hư?ng đ?n k? ho?ch SQL Server truy v?n t?i ưu hoá hành vi có th? đư?c đi?u khi?n b?ng c? khác nhau theo d?i trên m?t m?c đ? c? th?-truy v?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2801413 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

B?t đ?u v?i Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3), SQL Server truy v?n b? vi x? l? nhóm đ? thông qua m?t chính sách b?t k? hotfix có kh? năng có th? ?nh hư?ng đ?n vi?c th?c hi?n k? ho?ch c?a m?t truy v?n ph?i đư?c ki?m soát b?i m?t lá c? d?u ki?m v?t. Ngo?i tr? s?a ch?a l?i có th? gây ra k?t qu? không chính xác ho?c tham nh?ng, các hotfix đư?c t?t theo m?c đ?nh, và m?t lá c? theo d?i là c?n thi?t đ? cho phép s?a ch?a. Chính sách này s? giúp tránh b?t ng? thay đ?i đ? th?c hi?n k? ho?ch s?n có kh?i lư?ng công vi?c có th? x?y ra khi m?t hotfix ho?c m?t C?p Nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Thư?ng theo d?i c? đư?c kích ho?t khi kh?i đ?ng ho?c trong m?t phiên ngư?i dùng. Tuy nhiên, đi?u này có th? có tác d?ng không mong mu?n trên m?t s? truy v?n trong m?t ?ng d?ng b? máy cơ s? d? li?u hi?n có. Ví d?, h?y xem xét m?t ?ng d?ng ho?c kh?i lư?ng công vi?c bao g?m nhi?u truy v?n, và m?t s? c?a các truy v?n này s? d?ng m?t k? ho?ch th?c hi?n truy v?n không hi?u qu? đư?c c?i thi?n b?ng cách cho phép m?t lá c? theo d?i ki?m soát m?t hotfix tương ?ng. Tuy nhiên, truy v?n khác có th? g?p m?t k? ho?ch th?c hi?n t?i ưu ít khi c? d?u ki?m v?t tương t? đư?c áp d?ng. Đi?u này là do s? l?a ch?n k? ho?ch th?c hi?n ?nh hư?ng đ?n t?t c? các truy v?n đư?c biên d?ch trong trư?ng h?p ho?c phiên làm vi?c khi tương ?ng theo d?i c? đư?c kích ho?t. Tùy thu?c vào các truy v?n và các d? li?u, thay đ?i các mô h?nh đư?c s? d?ng b?i tr?nh t?i ưu hoá truy v?n có th? nâng cao và gi?m th?c hi?n k? ho?ch hi?u qu? và t?ng h?p th?i gian cho truy v?n c? th?.

N?u m?t lá c? water ?nh hư?ng đ?n b?t k? truy v?n th?c hi?n k? ho?ch m?t cách không mong mu?n, nhưng c?i thi?n m?t s? k? ho?ch th?c hi?n truy v?n khác, b?n có th? mu?n cho phép m?t lá c? d?u ki?m v?t tương ?ng cho ch? là m?t truy v?n c? th?. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách cho phép các c? theo d?i trong m?t lô (b?ng cách s? d?ng l?nh DBCC TRACEON) ngay trư?c khi truy v?n m?c tiêu, và sau đó vô hi?u hóa water c? (b?ng cách s? d?ng l?nh DBCC TRACEOFF) ngay sau khi truy v?n. Tuy nhiên, đi?u này không luôn luôn có th? ki?m soát các lô Transact-SQL văn b?n cho ?ng d?ng hi?n có. B?n có th? tr?i nghi?m nghèo truy v?n th?c hi?n trong m?t kh?i lư?ng công vi?c hi?n t?i, và mu?n áp d?ng m?t thay đ?i ?nh hư?ng đ?n k? ho?ch có s?n cho m?t truy v?n mà không thay đ?i văn b?n hàng lo?t chính nó. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách s? d?ng m?t truy v?n c?p tùy ch?n đ? cho phép m?t lá c? d?u ki?m v?t cho ch? là m?t truy v?n c? th?.

B?t đ?u v?i Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) và Microsoft SQL Server 2008, các tùy truy v?n l?a c?p "QUERYTRACEON" là có s?n. Tùy ch?n này cho phép b?n đ? cho phép m?t ?nh hư?ng đ?n k? ho?ch c? d?u ki?m v?t ch? trong truy v?n đơn tr?nh biên d?ch. Gi?ng như các tùy truy v?n l?a c?p, b?n có th? s? d?ng nó cùng v?i k? ho?ch hư?ng d?n đ? phù h?p v?i văn b?n c?a m?t truy v?n đư?c th?c hi?n t? phiên h?p b?t k?, và t? đ?ng áp d?ng m?t lá c? water ?nh hư?ng đ?n k? ho?ch khi truy v?n này đư?c biên so?n.

Thông tin thêm

G?i ? QUERYTRACEON có s?n như là m?t g?i ? truy v?n cho phép thay đ?i ?nh hư?ng đ?n k? ho?ch tr?nh t?i ưu hoá truy v?n đư?c đi?u khi?n b?ng m?t lá c? d?u ki?m v?t. G?i ? QUERYTRACEON đư?c ch? đ?nh như là m?t ph?n c?a kho?n l?a ch?n gi?ng khác g?i ? truy v?n.

Cú pháp

<querytraceon_hint> ::=
    { QUERYTRACEON trace_flag_number }

Đ?i s?

QUERYTRACEON trace_flag_number

Đi?u này ch? đ?nh m?t ?nh hư?ng đ?n k? ho?ch theo d?i c? s? đư?c kích ho?t trong quá tr?nh biên d?ch c?a các truy v?n. Theo d?i c? s? sau đư?c h? tr?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Theo d?i c? Bài vi?t Cơ s? tri th?c MicrosoftCó s?n trong
4199 ngư?i974006Cumulative Update 6 cho SQL Server 2005 Service Pack 3;
Tích l?y Update 7 cho SQL Server 2008;
Tích l?y Update 7 cho SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 1;
SQL Server 2008 R2 và phiên b?n m?i hơn.
T?t c? d?u ki?m v?t lá c? đư?c bao ph? b?i 4199 ngư?i974006Cumulative Update 6 cho SQL Server 2005 Service Pack 3;
Tích l?y Update 7 cho SQL Server 2008;
Tích l?y Update 7 cho SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 1;
SQL Server 2008 R2 và phiên b?n m?i hơn.
23352413549SQL Server 2005 và phiên b?n m?i hơn.
23402009160SQL Server 2005 và phiên b?n m?i hơn.
2389, 2390Không cóSQL Server 2005 và phiên b?n m?i hơn. Cho m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong SQL Server 2005 môi trư?ng, xin vui l?ng xem 929278.
4136980653C?p Nh?t tích l?y 9 cho SQL Server 2005 Service Pack 3;
Tích l?y Update 7 cho SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 1;
Cumulative Update 2 cho SQL Server 2008 R2 và phiên b?n m?i hơn.
41372658214Tích l?y Update 8 cho SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2;
Tích l?y Update 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 3;
Tích l?y Update 5 cho SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1;
Tích l?y Update 1 cho SQL Server 2012 và phiên b?n m?i hơn.
41382667211Cumulative Update 13 cho SQL Server 2008 R2;
Tích l?y Update 7 cho SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1;
Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2;
Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 và phiên b?n m?i hơn...


K? ho?ch sau ?nh hư?ng đ?n d?u ki?m v?t c? có s?n trong Microsoft SQL Server 2014:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Theo d?i c?Mô t?
9481S? d?ng khi ch?y SQL Server 2014 v?i m?c đ? tương h?p v? sau b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh 120. Theo d?i c? 9481 l?c lư?ng tr?nh t?i ưu hoá truy v?n s? d?ng phiên b?n 70 (Phiên b?n SQL Server 2012) công c? ư?c tính cardinality khi t?o ra k? ho?ch truy v?n.
2312S? d?ng khi ch?y SQL Server 2014 v?i b? máy cơ s? d? li?u kh? năng tương h?p v? sau c?p 110, đó là m?c đ? tương h?p v? sau cho SQL Server 2012. Theo d?i c? 2312 l?c lư?ng tr?nh t?i ưu hoá truy v?n s? d?ng phiên b?n 120 (Phiên b?n SQL Server 2014) công c? ư?c tính cardinality khi t?o ra k? ho?ch truy v?n.

Nh?n xét

Tùy ch?n QUERYTRACEON không đư?c h? tr? cho d?u ki?m v?t c? khác hơn so v?i nh?ng lá c? d?u ki?m v?t đư?c li?t kê trong b?ng. Tuy nhiên, tùy ch?n này s? không tr? v? b?t k? l?i ho?c c?nh báo n?u m?t s? không đư?c h? tr? theo d?i c? đư?c s? d?ng. N?u c? d?u ki?m v?t đ? ch? đ?nh không ph?i là m?t trong đó ?nh hư?ng đ?n m?t k? ho?ch th?c hi?n truy v?n, tùy ch?n s? b? b? qua âm th?m.

Nhi?u hơn m?t d?u ki?m v?t lá c? có th? đư?c xác đ?nh t?i kho?n l?a ch?n n?u QUERYTRACEON trace_flag_number đư?c nhân đôi v?i khác nhau theo d?i c? s?.

Tùy ch?n QUERYTRACEON có th? đư?c s? d?ng trong K? ho?ch hư?ng d?n.

Ví d?

 • B?n có th? b?t t?t c? ?nh hư?ng đ?n k? ho?ch hotfix ki?m soát b?ng d?u ki?m v?t c? 4199 ngư?i cho m?t truy v?n c? th?. Ví d?, b?n có th? s? d?ng truy v?n sau đây:
  SELECT x FROM correlated WHERE f1 = 0 and f2 = 1 OPTION (QUERYTRACEON 4199)
 • B?n có th? b?t t?t c? ?nh hư?ng đ?n k? ho?ch hotfix ki?m soát b?i d?u ki?m v?t c? 4199 ngư?i và 4137 cho m?t truy v?n c? th?. Ví d?, b?n có th? s? d?ng truy v?n sau đây:
  SELECT x FROM correlated WHERE f1 = 0 AND f2 = 1 OPTION (QUERYTRACEON 4199, QUERYTRACEON 4137)

Thu?c tính

ID c?a bài: 2801413 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
T? khóa: 
kbinfo kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB2801413 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2801413

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com