L?i cài đ?t chuyên bi?t 0x800b0101: khách hàng h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2801987 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Các l?i sau đây đư?c kí nh?p các t?p tin Ccmsetup.log khi b?n cài đ?t chuyên bi?t khách hàng h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1:

Không th? xác nh?n 'C:\WINDOWS\ccmsetup\MicrosoftPolicyPlatformSetup.msi' v?i m? xác th?c ch? k?. Tr? v? m? 0x800b0101

Gi?i pháp

Phương pháp 1

cài đ?t chuyên bi?t các hotfix đư?c cung c?p trong bài vi?t này trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t khách hàng h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1. Hotfix này nên đư?c cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các máy ch? c?a web site. Nh?p vào Hotfix t?i v? có s?n ? đ?u c?a bài vi?t này đ? có đư?c hotfix này.

Lưu ?H? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1 bây gi? bao g?m hotfix 2801987. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1 b?ng cách s? d?ng phương ti?n truy?n thông mà b?n có đư?c vào ho?c sau ngày 25 tháng 1 năm 2013, b?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB).

Phương pháp 2

S? d?ng Windows Update đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t sau đây trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t khách hàng h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1:
  • C?p Nh?t 2756872 cho Windows 8 và Windows Server 2012
  • C?p Nh?t 2749655 cho Windows có s?m hơn Windows 8 và Windows Server 2012

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các t?p tin MicrosoftPolicyPlatformSetup.msi đư?c k? k?t v?i m?t ch?ng ch? s? th?c mà không có thu?c tính d?u ki?m th?i gian thích h?p. Microsoft an ninh tư v?n 2749665 có thêm thông tin v? v?n đ? gi?y ch?ng nh?n này.


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

V? hotfix này

Hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u nút ch?n m?t Hotfix t?i v? có s?n ? đ?u c?a bài vi?t này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix.Dư?i đây là danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr? đ?y đ?

Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển .

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ccmsetup.cabkhông áp d?ng9,51311-Jan-201315: 40x 64
Microsoftpolicyplatformsetup.msikhông áp d?ng2,265,08820 Tháng 12 năm 201201: 40x 64
Microsoftpolicyplatformsetup.msikhông áp d?ng1,798,14420 Tháng 12 năm 201201: 40x 86


Thu?c tính

ID c?a bài: 2801987 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbmt KB2801987 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2801987

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com