RDP ?o kênh t?nh không làm vi?c và ho?t đ?ng m?t qu?y hàng ? Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2802311 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trên m?t Windows Server 2012-trên máy tính có vai tr? b?n ghi d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn (RDS) đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các v?n đ? sau x?y ra.

V?n đ? 1

Gi? s? r?ng b?n có vai tr? b?n ghi d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn (RDS) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2012. B?n ch?y m?t ?ng d?ng s? d?ng c?a s? thi?t b? đ?u cu?i máy ch? ?o kênh API (ch?ng h?n như WtsVirtualChannelOpen và WtsVirtualChannelClose API) đ? t?o ra và s? d?ng ?o kênh trong m?t phiên Giao th?c bàn làm vi?c t? xa (RDP). Trong t?nh hu?ng này, RDP t?nh ?o kênh không làm vi?c. Ngoài ra, ?o kênh giao ti?p không trong phiên giao d?ch RDP n?u b?n không thi?t l?p l?i k?t n?i.

Ghi chú
 • V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n các bu?i RDP ch?y.
 • V?n đ? này có th? xu?t hi?n trong nhi?u cách khác nhau. Ví d?, khi b?n l?p k? ho?ch m?t s? các công vi?c in ?n trong m?t phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn giao th?c, các công vi?c in s? b? xóa.

V?n đ? 2

Xem xét k?ch b?n sau đây:

 • B?n có vai tr? b?n ghi d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn (RDS) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2012.
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng s? d?ng c?a s? thi?t b? đ?u cu?i máy ch? ?o kênh API (ch?ng h?n như WtsVirtualChannelOpen và WtsVirtualChannelClose API) đ? t?o ra và s? d?ng ?o kênh trong m?t phiên Giao th?c bàn làm vi?c t? xa (RDP).
 • Các ?ng d?ng c? g?ng đ? m? m?t kênh ?o t?nh b?ng cách s? d?ng tên kênh không t?n t?i.
Trong trư?ng h?p này, các ho?t đ?ng m? các kênh t?nh ?o qu?y hàng trong 10 giây khi h? th?ng c? g?ng đ? m? các kênh ?o không t?n t?i m?t l?n n?a.

Nguyên nhân

Nguyên nhân c?a v?n đ? 1

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t đi?u ki?n race x?y ra khi h? th?ng không th? m? m?t kênh ?o t?nh.

Nguyên nhân c?a v?n đ? 2

V?n đ? này x?y ra b?i v? các kênh không đư?c đóng c?a khi các kênh nh?n đư?c m?t l?i khi các kênh ?o đư?c t?o ra.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix


M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2012.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú

Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdpcorets.dll6.2.9200.164993,246,59213-Jan-201323:24x 64
Rdpudd.dll6.2.9200.16434235,52012 Tháng 10 năm 201205:50x 64
Rdpvideominiport.sys6.2.9200.1643427,88012 Tháng 10 năm 201208:08x 64
Rfxvmt.dll6.2.9200.1643436,35212 Tháng 10 năm 201206:14x 64
Rdpcorets.dll6.2.9200.206063,246,08013-Jan-201323:21x 64
Rdpudd.dll6.2.9200.16384235,52026 Tháng b?y năm 201202:30x 64
Rdpvideominiport.sys6.2.9200.1638427,88826 Tháng b?y năm 201203:17x 64
Rfxvmt.dll6.2.9200.1638436,35226 Tháng b?y năm 201203:07x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ?o kênh t?nh, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? t?nh và năng đ?ng ?o kênh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3f7edad328636aff622707828a6e41af_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20607_none_dd2aafee74d49dfc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729
Ngày (UTC)14-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d42324a2d55189f4b91da8bf9b44c405_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16500_none_cc71fe0a6f8a71fe.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729
Ngày (UTC)14-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16500_none_88aa540c915617f2.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,555
Ngày (UTC)14-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20607_none_893af2ddaa6d691d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,555
Ngày (UTC)14-Jan-2013
Th?i gian (UTC)18:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2802311 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2802311 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2802311

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com