B? nh? r? r? khi b?n s? d?ng m?t gói ?ng d?ng-V ch?a bi?u tư?ng trong System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2802399 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n xây d?ng m?t h? th?ng h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2) 3 t?ng có m?t web site trung tâm, m?t web site chính c?a tr? em và m?t web site th? hai.
  • B?n thêm m?t gói ph?n m?m ?o ?ng d?ng ?o hóa ?ng d?ng Microsoft (?ng d?ng-V) vào các web site trung tâm.
  • Các gói ph?n m?m ?ng d?ng-V ch?a bi?u tư?ng.
  • B?n phân ph?i các gói ?ng d?ng-V đ? t?t c? các đi?m phân ph?i (DPs).
Trong trư?ng h?p này, S? d?ng B? nh? trên tăng chính web site tr? em d?a trên kích thư?c c?a các bi?u tư?ng bao g?m trong các gói ph?n m?m ?ng d?ng-V. Ngoài ra, n?u b?n t?o m?t gói b?ng cách s? d?ng cùng m?t ?ng d?ng-V ngu?n, ho?c b?ng cách nh?p vàoC?p Nh?t phân ph?i đi?mtrên các gói ph?n m?m hi?n t?i, b? nh? nhi?u hơn b? r? r? trên web site chính c?a tr? em.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau trên máy ch? web site chính System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 b? ?nh hư?ng.

Lưu ? Gói b?n vá nóng có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 đang ch?y m?t phiên b?n d?a trên x 86 hay x 64 d?a trên m?t hệ điều hành.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182 Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 hotfix

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?n đóng giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? c?u h?nh trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Baseobj.dll4.0.6487.22251,012,82401 Tháng hai, 201019:20x 86
Distmgr.dll4.0.6487.2225452,69601 Tháng hai, 201019:20x 86
Recoverymanager.dll4.0.6487.22251,592,92022-Jan-201306:06x 86

Thu?c tính

ID c?a bài: 2802399 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2802399 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2802399

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com