Straipsnio ID: 2802703 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Sukonfig?ravus ?Hotmail? abonement? su ?Outlook 2013? arba kitais ?renginiais, rodomas toliau nurodytas klaidos prane?imas.

Su ?iuo abonementu sinchronizuojama per daug ?rengini?. Jei norite sinchronizuoti naudodami ?Outlook?, pabandykite atjungti kit? prie ?io abonemento prijungt? ?rengin?, pvz., telefon? arba kit? kompiuter?.
 
Pana??s klaid? prane?imai gali b?ti rodomi ir kituose ?renginiuose, pvz, i?maniajame telefone, plan?etiniame kompiuteryje arba kituose asmeniniuose kompiuteriuose, kuriuose naudojama ?Outlook 2013?. ?Microsoft? patvirtino, kad kilo problema tarp ?Windows Hotmail? ir ?Microsoft Outlook 2013?.

Sprendimas

Numatoma, kad pataisa bus i?leista netrukus po ?Office 2013? pasirodymo ir bus automati?kai pristatyta. Pataisa bus i?leista tik galutinei versijai ir neveiks naudojant ?Office 2013 Preview?.

Laikinas sprendimas

Pastaba. Tai tik laikinas sprendimas. Numatytas sprendimas bus automati?kai atsi?stas ? kompiuter? iki 2013 kovo m?n. pabaigos. Tada tur?site pa?alinti toliau sukurt? el. pa?to abonement? ir ? ?Outlook? i? naujo ?traukti numatyt?j? ?Microsoft? abonement?. ?r. El. pa?to abonemento konfig?ravimas straipsnyje Pagrindin?s ?Outlook 2013? u?duotys


Norint i?spr?sti ?i? problem? patiems, reikia atlikti du veiksmus.

 1. Pirmiausia turite pataisyti savo ?Microsoft? abonement?.
 2. Tada turite sukonfig?ruoti kitokius ?Microsoft? abonemento parametrus, kad klaida nesikartot?.

?Microsoft? abonemento taisymas

Nor?dami pataisyti ?Microsoft? abonement?, galite u?pildyti ?i? form?: 

?Outlook 2013? sinchronizavimo klaidos u?klausos forma


Su jumis bus susisiekta per 24 val. Jums bus prane?ta, kai j?s? abonementas bus atkurtas. Taip gal?site ir toliau naudoti ?Outlook 2013? su EAS, bet gali v?l kilti tokia pati problema. Perskaitykite toliau esant? skyrel? Daugiau informacijos, kuriame pateikta informacijos apie ?Exchange Active Sync? (EAS).

Jei vis tiek norite naudoti ?Outlook 2013? kartu su ?Microsoft? el. pa?to abonementais, galite sukonfig?ruoti, kad b?t? naudojamas POP protokolas. Naudojant ?? senesn? protokol? kalendorius ir kontaktai nebus sinchronizuojami ir tur?site tikrintis el. pa?t? patys. Sukonfig?ruokite vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.

Kitoki? ?Microsoft? abonemento parametr? konfig?ravimas

Pirmiausia pa?alinkite esam? el. pa?to abonement?, kuriame naudojama EAS su ?Microsoft? abonementu.

 1. Programoje ?Outlook 2013? spustel?kite meniu Failas, tada spustel?kite Abonemento parametrai.
 2. Dar kart? spustel?kite Abonemento parametrai, kad b?t? parodytas el. pa?to abonement? s?ra?as.
 3. Spustel?kite esam? el. pa?to abonemento tip?, pa?ym?t? kaip Exchange ActiveSync, ir spustel?kite mygtuk? ?alinti.

POP3 protokolo konfig?ravimas ?Outlook 2013? naudojant ?Microsoft? abonement?
 1. Kai vis dar atidarytas tas pats langas, spustel?kite mygtuk? Naujas ir ?traukite nauj? el. pa?to abonement?.
 2. Spustel?dami pasirinkite S?ranka rankiniu b?du arba papildomi serveri? tipai, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Spustel?dami pasirinkite POP arba IMAP, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Ekrane Interneto POP ir IMAP abonemento parametrai ?veskite toliau nurodyt? parametr? informacij?.
  1. Lauke J?s? vardas ?ra?ykite savo vard?, kuris bus rodomas gav?jams.
  2. Lauke El. pa?to adresas ?veskite savo el. pa?to adres?. Pvz., ?veskite j?s?_vartotojo_vardas@hotmail.com.
  3. Dalyje Abonemento tipas pasirinkite POP3.
  4. Lauke Gaunamo pa?to serveris ?veskite pop3.live.com.
  5. Lauke Siun?iamo pa?to serveris (SMTP) ?veskite smtp.live.com.
  6. Lauke Vartotojo vardas ?veskite ?Hotmail? abonemento pavadinim?. Pvz., ?veskite j?s?_vartotojo_vardas@hotmail.com.
  7. Lauke Slapta?odis ?veskite savo ?Hotmail? slapta?od?.
  8. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? ?siminti slapta?od?, jei norite j? ?ra?yti.
  9. Palikite ?ym?s langel? Reikalauti ?eiti naudojant saug? slapta?od?io autentifikavim? (SPA) nepa?ym?t?.
  10. Spustel?kite Daugiau parametr?.
  11. Spustel?kite skirtuk? Siun?iamo pa?to serveris, tada spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Mano siun?iamo pa?to serveris (SMTP) reikalauja autentifikavimo.
  12. Spustel?kite skirtuk? I?pl?stinis, tada dalyje Gaunamo pa?to serveris (POP3) spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? ?is serveris reikalauja u??ifruoto ry?io (SSL).
    
   Pastaba. Lauke Gaunamo pa?to serveris (POP3) turi b?ti nurodytas 995 prievadas.
    
  13. Siun?iamo pa?to serveris (SMTP) dalyje Naudoti ?io tipo u??ifruot? ry?? pasirinkite TLS.
    
   Pastaba. Lauke Siun?iamo pa?to serveris (SMTP) turi b?ti nustatytas 25 prievadas. Jei 25 prievadas blokuojamas tinklo arba IPT, galite nustatyti SMTP 587 prievad?.
    
  14. Dalyje Pristatymasat?ym?kite ?ym?s langel? ?alia ?alinti i? serverio po 14 dien?, tada spustel?kite Gerai.
    
 5. De?in?je ekrano POP ir IMAP abonemento parametrai pus?je spustel?kite Tikrinti abonemento parametrus.

  Jei nerodoma klaid? prane?im?, el. pa?to abonementas sukonfig?ruotas tinkamai. Pereikite prie 6 veiksmo.

  Jei rodomas klaidos prane?imas, ?sitikinkite, kad tinkamai ?ved?te vis? informacij?, tada dar kart? spustel?kite Tikrinti abonemento parametrus.
   
 6. Spustel?kite Pirmyn, tada spustel?kite Baigti.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie POP3 arba IMAP ry?io nustatym?, ?r. ?? straipsn?: El. pa?to konfig?ravimas naudojant ?Outlook 2010? arba ?Outlook 2013?

Daugiau informacijos

?Microsoft? patvirtino, kad kai kuriems vartotojams rodoma klaida Su ?iuo abonementu sinchronizuojama per daug ?rengini?, kai jie naudodami ?Outlook 2013? jungiasi prie ?Hotmail?, MSN arba ?Microsoft? abonement?. Pagal numatytuosius nustatymus prisijungiant prie ?i? abonement? ?Outlook 2013? naudojamas protokolas ?Exchange Active Sync? (EAS). Jei rodomas ?is klaidos prane?imas, gali b?ti rodomi pana??s klaidos prane?imai bandant prisijungti prie el. pa?to abonemento ir kitais ?renginiais, pvz., asmeniniais kompiuteriais ir mobiliaisiais telefonais. Tod?l turite papra?yti, kad ?renginys b?t? nustatytas i? naujo, naudodamiesi dalyje ?Sprendimas? pateiktu hipersaitu ? taip atgausite prieig? prie abonement? ?iuose ?renginiuose.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2802703 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2013
Rakta?od?iai: 
KB2802703

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com