Identifikator ?lanka: 2802703 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Nakon konfigurisanja Hotmail naloga sa programom Outlook 2013 ili drugim ure?ajima, dobijate slede?u gre?ku:

Previ?e ure?aja se sinhronizuje sa ovim nalogom. Da biste sinhronizovali koriste?i Outlook, poku?ajte da uklonite drugi ure?aj koji je povezan sa ovim nalogom, kao ?to je telefon ili drugi ra?unar.
 
Mo?da ?ete na drugim ure?ajima videti sli?ne poruke, kao na primer na tablet ra?unaru ili na drugom ra?unaru na kojem koristite Outlook 2013. Microsoft je potvrdio da postoji ovaj problem izme?u usluge Windows Hotmail i programa Microsoft Outlook 2013.

Re?enje

O?ekivano izdanje popravke se o?ekuje ubrzo nakon ?to sistem Office 2013 postane dostupan i bi?e automatski predstavljen javnosti. Popravka ?e biti dostupna samo za Release verziju i ne?e raditi sa verzijom Office 2013 Preview.

Privremeno re?enje

Napomena: Ovo je samo privremeno re?enje, predvi?eno re?enje ?e biti automatski preuzeto na va? ra?unar do kraja marta 2013. godine. Do tada bi trebalo da uklonite nalog za e-po?tu koji ste kreirali u nastavku i da ponovo dodate podrazumevani Microsoft nalog u Outlook. Pogledajte odeljak Pode?avanje naloga e-po?teu: Osnovni zadaci u programu Outlook 2013


Samostalna popravka ovog problema uklju?uje dva koraka:

 1. Prvo moramo da vam pomognemo da popravite svoj Microsoft nalog.
 2. Zatim je potrebno da konfiguri?ete Microsoft nalog pomo?u razli?itih postavki tako da se ova gre?ka ne pojavi ponovo.

Popravite Microsoft nalog

Da biste popravili Microsoft nalog, mo?ete da popunite slede?e: 

Gre?ka u sinhronizaciji sa programom Outlook 2013 - obrazac zahteva


Kontaktira?emo vas u roku od 24 ?asa i bi?ete obave?teni kada va? nalog bude resetovan. Ovo ?e vam omogu?iti da nastavite sa kori??enjem programa Outlook 2013 sa funkcijom EAS, ali ?ete mo?da nai?i na isti problem ponovo. Pro?itajte odeljak Dodatne informacijeu nastavku da biste dobili informacije u vezi sa uslugom Exchange Active Sync (EAS).

Ako i dalje ?elite da koristite Outlook 2013 sa Microsoft nalozima za e-po?tu, mo?ete da ga konfiguri?ete tako da koristi POP protokol. Ako koristite ovaj stariji protokol, va? kalendar i kontakti se ne?e uop?te sinhronizovati i mora?ete ru?no da proveravate da li imate novu po?tu. Sledite uputstva ispod koja ?e vas voditi kroz proces konfiguracije.

Konfigurisanje Microsoft naloga pomo?u razli?itih postavki

Prvo uklonite postoje?i nalog za e-po?tu koji koristi EAS sa va?im Microsoft nalogom:

 1. U programu Outlook 2013, u meniju Datoteka izaberite stavku Postavke naloga.
 2. Ponovo izaberite stavku Postavke naloga da biste prikazali listu naloga za e-po?tu.
 3. Kliknite na postoje?i nalog za e-po?tu ozna?en sa Exchange ActiveSync i kliknite na dugme Ukloni .

Konfigurisanje programa Outlook 2013 koji koristi POP3 protokol sa Microsoft nalogom
 1. Kada je isti prozor i dalje otvoren, kliknite na dugme Novo da biste dodali nov nalog e-po?te.
 2. Kliknite da biste izabrali Ru?no pode?avanje ili dodatni tipovi servera, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Kliknite da biste izabrali POP ili IMAP, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Na ekranu sa postavkama naloga za Internet POP i IMAP nalog, unesite slede?e informacije o postavci:
  1. U polje Ime otkucajte ime onako kako ?elite da se prika?e primaocima.
  2. U polje E-adresa otkucajte e-adresu.  Na primer, unesite vasekorisnickoime@hotmail.com.
  3. U odeljku Tip naloga izaberite POP3.
  4. U polje Server dolazne po?te unesite pop3.live.com.
  5. U polje Server odlazne po?te (SMTP) unesite smtp.live.com.
  6. U polje Korisni?ko ime unesite ime Hotmail naloga. Na primer, unesite vasekorisnickoime@hotmail.com.
  7. U polje Lozinka unesite lozinku za Hotmail.
  8. Potvrdite izbor u polju Zapamti lozinku ako ?elite da je sa?uvate.
  9. Ostavite prazno polje za potvrdu Zahtevaj prijavu pomo?u bezbedne potvrde verodostojnosti lozinke (SPA) .
  10. Kliknite na dugme ?Jo? postavki?.
  11. Izaberite karticu Odlazni server , a zatim potvrdite izbor u polju Moj server odlazne po?te (SMTP) zahteva potvrdu verodostojnosti .
  12. Izaberite karticu Napredno, a zatim potvrdite izbor u polju Ovaj server zahteva ?ifrovanu vezu (SSL) u odeljku Dolazni server (POP3).
    
   Napomena: Polje Dolazni server (POP3) trebalo bi da bude pode?eno na port 995.
    
  13. Izaberite TLS za opciju ?Koristi slede?i tip ?ifrovan?a veze? u odeljku ?Odlazni server? (SMTP).
    
   Napomena: Polje Odlazni server (SMTP) trebalo bi da bude pode?eno na port 25. Ako port 25 blokiran u mre?i ili ga blokira va? ISP, mo?ete da podesite SMTP port na 587.
    
  14. U odeljku Isporuka, opozovite izbor poljaUkloni sa servera nakon 14 dana, a zatim kliknite na dugme U redu.
    
 5. Sa desne strane ekrana ?Postavke POP i IMAP naloga?, izaberite stavku Testiraj postavke naloga.

  Ako ne dobijete nijednu gre?ku, va? nalog za e-po?tu je pravilno pode?en. Pre?ite na 6. korak.

  Ako dobijete poruku o gre?ci, uverite se da ste uneli sve informacije ta?no, a zatim ponovo izaberite stavku Testiraj postavke naloga.
   
 6. Kliknite na dugme Dalje, a zatim na Zavr?i.

Da biste dobili vi?e informacija i pode?avanju POP3 ili IMAP veze, pogledajte ovaj ?lanak:Pode?avanje e-po?te u programu Outlook 2010 ili Outlook 2013

Dodatne informacije

Microsoft je potvrdio da neki korisnici dobijaju gre?ku Previ?e ure?aja se sinhronizuje sa ovim nalogom kada koriste Outlook 2013 za povezivanje sa Hotmail, MSN ili Microsoft nalogom. Prema podrazumevanim postavkama, Outlook 2013 koristi protokol koji se zove Exchange Active Sync (EAS) za povezivanje sa ovim nalogom. Ako dobijete ovu poruku o gre?ci, mo?da ?ete dobiti sli?ne gre?ke kada poku?avate da pristupite svom nalogu za e-po?tu sa drugog ure?aja, kao ?to su drugi ra?unari i mobilni telefoni. Zato morate da tra?ite resetovanje ure?aja koriste?i hipervezu u odeljku ?Re?enje? tako da mo?ete ponovo da dobijete pristup nalozima na tim drugim ure?ajima.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2802703 - Poslednji pregled: 26. februar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2013
Klju?ne re?i: 
KB2802703

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com