ID c?a bài: 2802703 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n đ?t c?u h?nh Outlook 2013 ho?c thi?t b? khác b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n Outlook.com, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Không có quá nhi?u các thi?t b? đ?ng b? hoá v?i tài kho?n này. Đ? đ?ng b? hóa b?ng cách s? d?ng Outlook, h?y th? g? b? m?t thi?t b? đư?c k?t n?i v?i tài kho?n này ch?ng h?n như m?t đi?n tho?i ho?c máy tính khác.
B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i tương t? trên các thi?t b? khác, ch?ng h?n như đi?n tho?i thông minh c?a b?n, máy tính b?ng, ho?c các máy tính khác s? d?ng Outlook 2013. Microsoft đ? xác nh?n đây là m?t v?n đ? gi?a Outlook.com và Microsoft Outlook 2013.

Gi?i pháp

N?u b?n ki?m nh?p v?i Microsoft Office 365, m?t s?a ch?a cho v?n đ? này nên đ? đư?c t?i v? máy tính c?a b?n t? đ?ng.

N?u b?n không ki?m nh?p v?i Microsoft Office 365, đi?u này đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix ngày 12 tháng 8 năm 2013 cho Outlook 2013. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói hotfix, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2727079 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013

Đ? ki?m tra phiên b?n c?a Outlook 2013 b?n đang s? d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các t?p tab, b?m vào Office tài kho?n.
 2. Nh?p vào v? Outlook.
N?u b?n đang ch?y phiên b?n 15.0.4481.1000 ho?c phiên b?n m?i hơn, các hotfix đ? đư?c tích h?p vào ph?n m?m. N?u b?n c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t gói hotfix đ? gi?i quy?t v?n đ? này, chúng tôi khuyên b?n nên t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng đ?t b?i v? C?p Nh?t tích l?y. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c hotfix gói m?i nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2625547 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t áp d?ng đ?t cho Microsoft Outlook (chúng tôi anh ch?)
Lưu ?L?i này có th? x?y ra v? l? do h?p l?, như v?y n?u b?n s? d?ng r?t nhi?u thi?t b? ho?c s? d?ng m?t s? lư?ng r?t l?n c?a m?c tin thư thoại. N?u b?n đ? kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t nhưng v?n c?n g?p v?n đ? này, hoàn thành m?t h?nh th?c trên website sau c?a Microsoft đ? có Microsoft đ?t l?i gi?i h?n đ?ng b? thi?t b? v? tài kho?n Microsoft c?a b?n:

Outlook 2013 đ?ng b? l?i yêu c?u m?u
B?n s? đư?c liên l?c trong v?ng 24 gi? và s? đư?c thông báo khi tài kho?n c?a b?n đ? đư?c đ?t l?i. Đi?u này cho phép b?n ti?p t?c s? d?ng Outlook 2013 v?i EAS. Tuy nhiên, b?n có th? g?p ph?i cùng m?t v?n đ? m?t l?n n?a n?u b?n s? d?ng nhi?u thi?t b? ho?c m?t s? r?t l?n c?a m?c tin thư thoại (thư?ng hơn 1.500). Đ? bi?t thông tin v? Exchange Active Sync (EAS) xem ph?n "Thông tin thêm".

Cách gi?i quy?t khác

N?u b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng cho m?t s? l? do, và b?n v?n mu?n s? d?ng Outlook 2013 v?i tài kho?n Microsoft, b?n có th? đ?t c?u h?nh Outlook đ? s? d?ng giao th?c POP3 thay v? giao th?c EAS.

Quan tr?ng B?ng cách s? d?ng giao th?c l?n này, l?ch và danh b? c?a b?n s? không đ?ng b? ? t?t c? và b?n s? ph?i ki?m tra th? công thư m?i.

C?u h?nh tài kho?n Microsoft đ? s? d?ng khác nhau cài đ?t chuyên bi?t

Trư?c tiên, lo?i b? tài kho?n email hi?n có s? d?ng EAS v?i tài kho?n Microsoft c?a b?n:
 1. Trong năm 2013 Outlook, b?m vàocài đ?t chuyên bi?t tài kho?n trên menu t?p .
 2. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n m?t l?n n?a đ? hi?n th? m?t danh sách các tài kho?n email.
 3. B?m vào email hi?n t?i tài kho?n lo?i mà đ? có nh?nExchange ActiveSync,và sau đó b?m lo?i b?.

C?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t Outlook 2013 s? d?ng POP3 v?i tài kho?n Microsoft c?a b?n
 1. V?i các c?a s? tương t? v?n c?n m?, b?m m?iđ? thêm tài kho?n email m?i.
 2. Nh?p vàocài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n s? d?ng ho?c các lo?i máy ch? b? sung, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Nh?p vàoPOP ho?c IMAP, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Trên màn h?nh Internet POP và IMAP cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n, nh?p thông tin cài đ?t chuyên bi?t sau đây:
  1. Trong h?p Tên b?n , nh?p tên c?a b?n như b?n mu?n nó đư?c hi?n th? cho ngư?i nh?n.
  2. Trong h?p địa chỉ email , nh?p địa chỉ email c?a b?n. Ví d?, g? yourusername@outlook.com.
  3. Trong Lo?i tài kho?n, ch?n POP3.
  4. Trong h?pmáy ch? thư đ?n , h?y nh?p pop3.live.com.
  5. Trong h?p máy ch? thư đi (SMTP) , nh?p smtp.live.com.
  6. Trong h?p tên người dùng , nh?p Outlook.com tên tài kho?n c?a b?n. Ví d?, g? yourusername@outlook.com.
  7. Trong h?p m?t kh?u , nh?p m?t kh?u Outlook.com.
  8. Ch?n hộp kiểmNh? m?t kh?u n?u b?n mu?n lưu m?t kh?u c?a b?n.
  9. Đ?m b?o r?ng hộp kiểmđ?i h?i ph?i kí nh?p s? d?ng xác th?c m?t kh?u an toàn (SPA) s? b? xóa.
  10. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t thêm.
  11. Nh?p vào tab Máy ch? thư đi , và sau đó ch?n hộp kiểmc?a tôi máy ch? thư đi (SMTP) yêu c?u xác th?c .
  12. Nh?p vào tab nâng cao, và sau đó ch?n hộp kiểmmáy ch? này yêu c?u k?t n?i (SSL) đư?c m? hóa theo Máy ch? thư đ?n (POP3).

   Lưu ? H?p Máy ch? thư đ?n (POP3) nên đư?c thi?t l?p đ? c?ng 995.
  13. Ch?n TLScho cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng lo?i k?t n?i đư?c m? hóa trong m?c máy ch? (SMTP), sau .

   Lưu ? H?p Máy ch? thư đi (SMTP)nên đư?c thi?t l?p đ? c?ng 25. N?u c?ng 25 b? ch?n trên m?ng ho?c b?i ISP c?a b?n, b?n có th? đ?t SMTP c?ng đ? 587.
  14. Trong ph?n giao hàng , h?y xoá hộp kiểm xoá kh?i máy ch? sau 14 ngày , và sau đó nh?p vào OK.
 5. ? bên ph?i c?a màn h?nh POP và IMAP cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n th? nghi?m.

  N?u b?n khôngnh?n đư?c thông báo l?i, tài kho?n email c?a b?n đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác. Đi đ?n bư?c 6.

  N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? nh?p t?t c? các thông tin m?t cách chính xác, và sau đó nh?p vàocài đ?t chuyên bi?t tài kho?n th? nghi?m m?t l?n n?a.
 6. Nh?p vào ti?p theo, và sau đó nh?p vào k?t thúc.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p k?t n?i POP3 ho?c IMAP, h?y xem Thi?t l?p email trong Outlook 2010 ho?c Outlook 2013.

Thông tin thêm

theo m?c đ?nh, Outlook 2013 s? d?ng m?t giao th?c đ? đ?t tên Exchange Active Sync (EAS) đ? k?t n?i v?i tài kho?n Outlook.com. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng", b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i tương t? khi b?n c? g?ng đ? trương mục truy nhập email c?a b?n t? các thi?t b? khác, ch?ng h?n như máy tính ho?c điện thoại di động khác. Đây là l? do t?i sao b?n ph?i yêu c?u m?t thi?t b? đư?c đ?t l?i b?ng cách s? d?ng các siêu liên k?t trong ph?n "Gi?i pháp". Ngay sau khi cài đ?t chuyên bi?t đ?ng b? thi?t b? đư?c đ?t l?i trong tài kho?n Microsoft, b?n có th? l?y l?i quy?n truy c?p vào tài kho?n c?a b?n trên nh?ng thi?t b? khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2802703 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbmt KB2802703 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2802703

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com