Thông tin c?u h?nh đ?i bi?u Drive

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 280345 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p thông tin v? c?u h?nh ? đ?a đ?i bi?u.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n cài đ?t Microsoft c?m d?ch v?, b?n ph?i c?u h?nh lưu tr? ? c?p ph?n c?ng đ? cho h? đi?u hành và d?ch v? c?m có hai thi?t b? v?t l? riêng bi?t cho vi?c s? d?ng c?m. Ví d?, trong đ?a qu?n tr? ho?c Disk Management, nh?ng đ?a sau s? đư?c hi?n th?:
  • Đ?a 0 (thư?ng ? đ?a C)
  • Đ?a 1 (đ?i bi?u)
  • Đ?a 2 (d? li?u drive)
T?i thi?u, b?n ph?i t?o ít nh?t m?t ? đ?a v?t l? cho đ?i bi?u đ?a và m?t ? đ?a v?t l? riêng bi?t cho d? li?u. M?i ? đ?a ph?i đư?c đ?nh d?ng như NTFS.

Ki?n trúc NTFS là c?u trúc cho phép t?p tin thu?c tính đánh ch? m?c trên m?t kh?i lư?ng đ?a. Ch?c năng này cho phép h? th?ng t?p tin hi?u qu? xác đ?nh v? trí t?p kh?p v?i tiêu chí nh?t đ?nh do đó phân lo?i và t?m ki?m các quá tr?nh ch?c năng nhanh hơn. Tuy nhiên, b?n không nên đ?t b?t k? đ?u vào/đ?u ra (I/O) chương tr?nh chuyên sâu trên ? đ?i bi?u c?a b?n. N?ng đ?u vào/đ?u ra lưu lư?ng truy c?p t? m?t ngu?n có th? c?n tr? kh? năng c?a c?m sao đ? ghi vào đ?a có th? gây ra các ngu?n tài nguyên đ?i bi?u đ?n th?t b?i. N?u các ngu?n tài nguyên đ?i bi?u không, toàn b? c?m có th? th?t b?i là t?t.

Đó khuy?n cáo r?ng b?n c?u h?nh kích thư?c đ?a đ?i bi?u đư?c 500 MB; Kích thư?c này là t?i thi?u c?n thi?t cho m?t phân vùng NTFS hi?u qu?. Kích thư?c đ?a l?n hơn là cho phép nhưng không hi?n đang c?n thi?t. Nó c?ng khuyên r?ng b?n c?u h?nh m?t s? h?nh th?c c?a l?i khoan dung ? c?p ph?n c?ng s? đư?c s? d?ng cho các ? đ?a đ?i bi?u, ch?ng h?n như ánh x? ph?n c?ng ho?c ph?n c?ng RAID. N?u ? đ?a đ?i bi?u b? m?t, c?m sao có th? không có s?n.

Tài nguyên đ?i bi?u đóng m?t vai tr? quan tr?ng trong chi?n d?ch c?a c?m. M?i c?m, m?t ngu?n duy nh?t đư?c nh?n là tài nguyên đ?i bi?u. M?t ngu?n tài nguyên đ?i bi?u có th? là b?t k? tài nguyên v?i các ch?c năng sau đây:
  • Nó cung c?p m?t phương ti?n c?a tr?ng tài liên t?c. Tr?ng tài liên t?c có ngh?a r?ng các ngu?n tài nguyên đ?i bi?u ph?i cho phép m?t nút duy nh?t đ? giành quy?n ki?m soát v?t l? c?a nút và b?o v? quy?n ki?m soát c?a nó. Ví d?, giao di?n h? th?ng nh? máy tính (SATA) đ?a có th? s? d?ng Khu b?o t?n và phát hành l?nh cho tr?ng tài liên t?c.
  • Nó cung c?p lưu tr? v?t l? có th? đư?c truy c?p b?i b?t k? nút trong c?m sao. Tài nguyên đ?i bi?u lưu tr? d? li?u là r?t quan tr?ng đ? ph?c h?i sau khi có m?t s? th?t b?i giao ti?p gi?a các nút c?m.
Windows 2003 gi?i thi?u đ?i bi?u tài nguyên ki?u m?i đư?c g?i là ph?n l?n các nút Set (MNS). MNS là phù h?p cho các c?m phân tán theo vùng đ?a l?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? MNS, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
838612H? tr? TechNet Webcast: Đa s? các Node Set h? tr? trong Microsoft Windows Server 2003 c?m
LƯU ?: Thay đ?i trong b?n phát hành tương lai c?a d?ch v? c?m có th? yêu c?u m?t đ?i bi?u l?n hơn kích thư?c đ?a. Do đó, đ?i bi?u đư?c đ? ngh? kích thư?c đ?a có th? đư?c s?a đ?i trong tương lai b?n phát hành c?a s?n ph?m.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
251284C?m máy ch? không th? b?t đ?u n?u không gian đ?a Quorum là đ?y đ?
245762 Ph?c h?i t? m?t đ?i bi?u b? m?t ho?c h?ng đăng nh?p
168948 Thông tin v? nhóm c?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 280345 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbarttypeinf kbenv kbinfo kbmt KB280345 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:280345

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com