Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server CE t? dòng lệnh và t?o ra m?t t?p nh?t kí

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 280352 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server CE t? dòng lệnh và t?o ra m?t t?p tin kí nh?p Windows Installer.

Các t?p tin t?i v? SQL Server 2000 Windows CE Phiên b?n Web, SSCE_Setup.exe, cung c?p m?t thi?t l?p tích h?p Windows CE d? li?u truy c?p 3.1 và SQL Server 2000 Windows CE Phiên b?n phát tri?n và các công c? máy ch?.

B?n c?ng có th? g?i t?p tin th?c thi Windows Installer (Msiexec.exe) đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server CE và phân ph?i Windows CE d? li?u truy c?p 3.1 theo cách th? công. Làm như v?y cho phép b?n t?o m?t t?p nh?t kí ti?t (b?ng cách s? d?ng chuy?n đ?i L * V) cho m?c đích g? r?i.

Thông tin thêm

Đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server CE và Windows d? li?u truy c?p 3.1 t? dòng lệnh, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Ch?y SSCE_Setup.exe đ? trích xu?t các t?p tin th?i gian ch?y. Làm notmake m?t l?a ch?n các thi?t l?p s? nh?c b?n ch?n cho dù cài đ?t chuyên bi?t theDevelopment ho?c công c? máy ch? ho?c m?c tin thư thoại t?m th?i các t?p tin đư?c lưu tr? inwill b? xóa.
 2. N?u b?n đang cài đ?t chuyên bi?t vào máy tính Microsoft Windows NT, s? d?ng Window Explorer đ? đi?u hư?ng đ?n m?c tin thư thoại C:\Temp. N?u b?n installingto m?t máy tính Microsoft Windows 2000, đi?u hư?ng đ?n C:\Documents andSettings\<your user="" name="">m?c tin thư thoại \Local Settings\Temp.</your>
 3. Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại t?m th?i m?i bên trong \Temp, whichcontains các t?p tin *.msi sau đây:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  ADOCE31.msi Truy c?p d? li?u CE Windows 3.1
  SSCESetup.msi SQL Server 2000 Windows CE Edition
  SSCEServer.msiSQL Server 2000 Windows CE EditionServer công c?
 4. Sao chép m?c tin thư thoại này và t?t c? các n?i dung c?a nó vào m?t differentlocation trên ? c?ng c?a b?n.
 5. H?y b? vi?c phân ph?i SSCE_Setup tích h?p.
 6. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh và đi?u hư?ng đ?n các các v?a đư?c copiedfolder mà ch?a t?p tin chi?t xu?t thi?t l?p c?a b?n.
 7. G?i Windows Installer t?p tin th?c thi (Msiexec.exe) toinstall Windows CE d? li?u truy c?p 3.1 phân ph?i như sau:

  msiexec /I adoce31.msi /L*V c:\adoinstall.log


  LƯU ?: Ví d? trư?c gi? đ?nh r?ng b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t kí nh?p tobe đ?t trong m?c tin thư thoại g?c c?a ? C:. B?n có th? đ?t cài đ?t chuyên bi?t kí nh?p anywhereyou mu?n.
 8. Sau khi các thành ph?n truy c?p d? li?u đ? hoàn t?t cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? xác minh r?ng các thi?t l?p hoàn t?t thành công b?ng cách xem các t?p tin log.B?n s? th?y sau cu?i đăng nh?p:
  Action ended 8:57:37: INSTALL. Returned Value 1.
  ...
  MSI (c) (E7:F3): Product: Windows CE Data Access 3.1 -- Installation operation completed successfully.
  					
 9. Ti?p theo, g?i tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server CE:

  msiexec /I SSCESetup.msi /L*V c:\SSCESetup.log 


  LƯU ?: B?n có th? đ?t t?p tin SSCESetup.log b?t c? nơi nào b?n mu?n trên h? th?ng yourfile.
 10. Xác minh r?ng SQL Server CE đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t m?t cách chính xác bylocating văn b?n sau đây vào t?p nh?t k? c?a SSCESetup:
  Action ended 9:07:24: INSTALL. Return value 1.
  ...
  MSI (c) (05:F1): Product: Microsoft SQL Server 2000 Windows CE Edition -- Installation operation completed successfully.
  					

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các m? l?i Windows Installer, là thư vi?n MSDN:
http://MSDN.Microsoft.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
251274 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh b?ng cách s? d?ng Windows
223300 Làm th? nào đ? kích hoạt Windows Installer kí nh?p trong Windows 2000
SQL Server CE Readme.txt phát hành lưu ? v? cài đ?t chuyên bi?t

SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n; ch? đ?: "Windows Installer"

Thu?c tính

ID c?a bài: 280352 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Windows CE Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup kbmt KB280352 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 280352

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com