Zi?ojums "Atv?rt ?o failu, jums vispirms j?instal? Microsoft InfoPath 2013 ?aj? dator?", kad tu izmantot programmu SharePoint Designer, lai redi??tu SharePoint Online darbpl?smas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2804405 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Noklik??inot uz Microsoft InfoPath veidlapu Microsoft SharePoint Designer 2013 lap? Darbpl?smas iestat?jumu, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Atv?rt ?o failu, jums vispirms j?instal? Microsoft InfoPath 2013 ?aj? dator?.

RISIN?JUMS

Korpor?cija Microsoft atbr?vo ??s probl?mas risin?jumu. No ??m Microsoft vietn?m, j?s varat lejupiel?d?t ?o labojumu.
Uz x64 b?zes veidot?m sist?m?m
http://Download.Microsoft.com/Download/2/1/1/21117D82-84F3-40B6-A063-9E8B5E09DF34/spd2013-kb2760243-fullfile-x64-glb.exe
Sist?m?m, kuru pamat? ir x86
http://Download.Microsoft.com/Download/A/0/0/A00210C3-DEFE-46F5-BA11-49E33BF1696B/spd2013-kb2760243-fullfile-x86-glb.exe

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma rodas p?c tam, kad j?s sa?emat jaun?kaj? Microsoft SharePoint Online pakalpojumu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2804405 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 6. marts - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office SharePoint Online
Atsl?gv?rdi: 
o365062011 pre-upgrade o365 o365e o365p o365a o365m kbmt KB2804405 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2804405

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com