S? d?ng tính năng Community Site trên SharePoint 2013 - Ph?n 1

ID c?a bài: 2805816 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

V? tác gi?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
 
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP Nguy?n Ng?c Thu?n. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

M?ng x? h?i dư?ng như không th? thi?u trong th?i đ?i công ngh? thông tin ngày nay. Chúng ta s? d?ng m?ng x? h?i đ? chia s? tài li?u, thông tin, tr? chuy?n v?i b?n bè, đ?ng nghi?p. M?t s? m?ng x? h?i đáng chú ? hi?n nay như Twitter, Facebook, Google+. B?n có th? đang s? d?ng Twitter đ? chia s? các liên k?t đ?n các bài vi?t SharePoint h?u ích. B?n c?ng có th? đ? c?p m?t ai đó trong Twitter. Ho?c trên Facebook b?n có th? đánh d?u ưa thích m?t bài vi?t, m?t chia s? nào đó. Đó là m?t vài tính năng đi?n h?nh mà h?u như b?t c? m?ng x? h?i ngày nay mang l?i.

Gi?i thi?u

Community Site trên SharePoint 2013 cung c?p nhi?u tính năng như các m?ng x? h?i khác nh?m giúp các doanh nghi?p có th? xây d?ng m?t môi trư?ng làm vi?c hi?u qu? hơn thông qua nó. Trong bài vi?t này, b?n s? đư?c hư?ng d?n t?o m?t c?ng đ?ng d?a trên các tính năng Community Site mang l?i.

Gi?i pháp

Trư?c tiên b?n c?n t?o m?t My Site Host site collection m?i. Các bư?c t?o tương t? như SharePoint 2010. Sau khi t?o xong My Site Host site collection, m? Central Administration, click Create site collections. T?i thi?t l?p Web Application, ch?n m?t Web application đ? đư?c t?o trư?c đó.

T?i thi?t l?p Title and Description, hoàn t?t các thông tin cơ b?n. Tôi nh?n th?y công ty tôi có kho?ng 100 ngư?i là nh?ng fan hâm m? c?a câu l?c b? Chelsea, v? th? tôi mu?n t?o m?t c?ng đ?ng dành cho nh?ng ngư?i hâm m? đ?i bóng này. T?i thi?t l?p Web Site Address, ch?n Managed Path, click Define Managed Paths. ? đây tôi ch?n ki?u Wildcard inclusion.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2807747T?i thi?t l?p Template Selection, tôi ch?n các template đư?c cung c?p s?n trên SharePoint 2013. Dư?i Select a template, ch?n Community Site t?i tab Collaboration. L?a ch?n quy?n qu?n tr? cho c?ng đ?ng này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2807748Cu?i cùng b?n có th? thi?t l?p quota đ? h?n ch? dung lư?ng cho c?ng đ?ng ngư?i hâm m? đ?i bóng Chelsea này. Sau khi hoàn t?t các thông tin, đ?i m?t vài phút đ? h? th?ng hoàn t?t vi?c t?o m?i m?t c?ng đ?ng.

T?i giao di?n trang ch?, b?n có th? tùy ch?nh, thi?t k? l?i giao di?n ho?c thi?p l?p.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2807749Khu v?c s? 1 đư?c g?i là Quick Launch. T?i đây b?n có th? thay đ?i navigation nh?m giúp ngư?i dùng d? dàng truy c?p đ?n nơi c?n thi?t. T?i khu v?c Quick Launch, Categories liên k? đ?n danh sách các danh m?c chính trong c?ng đ?ng c?a b?n, ví d? Tin t?c, FAQ. Liên k?t Member hi?n th? danh sách các thành viên trong c?ng đ?ng c?a b?n. Nó c?ng hi?n th? các thành viên có nhi?u đóng góp nh?t cho c?ng đ?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2807750
T?i khu v?c My membership, b?n có th? xem m?c đ? ho?t đ?ng c?a b?n cho c?ng đ?ng thông qua đi?m s? và danh hi?u b?n đang có. Đi?m s? đư?c tính d?a trên m?t h? th?ng mà b?n có th? t? thi?t l?p.

H?t ph?n 1.

? ph?n k? ti?p b?n s? đư?c hư?ng d?n xây d?ng m?t c?ng đ?ng th?c t?.

Đ? bi?t thêm thông tin

Đ? đư?c tư v?n v? SharePoint ho?c các công ngh? Microsoft khác, b?n có th? g?i email đ?n đ?a ch? thuan@outlook.com.

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2805816 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp kbcommunity KB2805816

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com