GetAncestor funkciju var izrais?t "Stop k??das kods 0x0000001e" Win32k. sys

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 280582 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Ja j?s ejat augst?k? l?me?a-darbvirsmas logu un GA_ROOT karoga k?tu GetAncestor funkcija, tas autom?tiski pie?em, ka loga ir b?rns no darbvirsmas un lauku NULL spwndParent dereferences. Rezult?t? aptur??anas kods Service Pack 1 (SP1) ir:
P?rtraukt 0x0000001e (0xc0000005, 0xa00f8d53, 0x00000000, 0x0000000c)

IEMESLS

?o probl?mu izraisa faila turis loga tipam, kas aprakst?ts iepriek?, zvanot GetAncestor(hWnd,GA_ROOT). Katru reizi, kad j?s to izdar?tu, rodas probl?ma. Av?rijas izmetes Win32k. sys r?da crash vienm?r rodas saist?b? ar Wfshell.exe. lietot?ja re??ms programmu komponentus, kas veicin?ja crash. Programma ir iet rokturi "saknes" logu GetAncestor. GetAncestor nesp?j iztur?t ?aj? gad?jum? ar GA_ROOT karogu komplektu un beidzas l?dz atsauces no?em?anas m?tes r?d?t?ju "saknes" logu.

"Saknes" logs tiek sl?pta no piek??t lietot?ja re??ms programmas, bet, ja programma var?tu kaut k?d? veid? ieg?t rokturi un izsaukt GetAncestor rokturi, probl?ma rodas

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
260910 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni
?? labojuma versijai ang?u valod? ir ??di failu atrib?ti vai v?l?k:
  Date    Time  Version     Size   File name
  ---------------------------------------------------
  5/31/2001 03:30p 5.0.2195.3649  222,480  Gdi32.dll
  5/31/2001 03:44p 5.0.2195.3660 1,641,360  Win32k.sys(uniprocessor)
  5/31/2001 03:32p 5.0.2195.3649  243,472  Winsrv.dll(uniprocessor)
  5/31/2001 03:30p 5.0.2195.3649  379,664  User32.dll
  5/31/2001 03:06p 5.0.2195.3660 1,641,360  Win32k.sys
  5/31/2001 03:32p 5.0.2195.3649  243,472  Winsrv.dll
				

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labots ar Windows 2000 Service Pack 3.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t Windows 2000 Datacenter Server labojumfailu, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
265173 Datacenter programmas un Windows 2000 Datacenter Server produkta
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? instal?t vair?kus labojumfailus, veicot tikai vienu ats?kn??anu, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
296861 Lietojiet QChain.exe, lai instal?t vair?kus labojumfailus, veicot vienu ats?kn??anu
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? instal?t Windows 2000 un Windows 2000 labojumfailus, taj? pa?? laik?, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
249149 Instal?jot Microsoft Windows1 2000 un Windows1 2000 labojumfailus

Rekviz?ti

Raksta ID: 280582 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 20. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbshell kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB280582 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 280582

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com