l?i d?ng "0x0000008E" trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2805853 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, máy tính có th? s?p đ?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? như sau đây:
STOP: 0X0000008E)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Ghi chú
 • L?i d?ng này mô t? m?t v?n đ? KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED.
 • Các tham s? trong thông báo l?i d?ng này khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính.
 • Không ph?i t?t c? "Stop 0x0000008E" l?i x?y ra do v?n đ? này.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t ngư?i lái xe có m?t đ?i tư?ng vô thi?t b? đư?c g?i là. Khi m?t thi?t b? ch?ng kh?i c?u trúc d? li?u, m?t gói d? li?u yêu c?u IRP_MN_QUERY_DEVICE_RELATIONS i/o (IRP) đư?c thông qua đ? đ?i tư?ng thi?t b?. V? v?y, các máy tính có th? s?p đ?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinNtkrnlpa.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.18075
Kích thư?c t?p tin3,967,832
Ngày (UTC)08 Tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)15:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinNtoskrnl.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.18075
Kích thư?c t?p tin3,913,048
Ngày (UTC)08 Tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)15:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinNtkrnlpa.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.22246
Kích thư?c t?p tin3,971,928
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)04:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinNtoskrnl.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.22246
Kích thư?c t?p tin3,916,632
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)04:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinNtoskrnl.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.18075
Kích thư?c t?p tin5,553,000
Ngày (UTC)08 Tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)16:34
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinNtoskrnl.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.22246
Kích thư?c t?p tin5,554,536
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:50
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinNtkrnlpa.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.18075
Kích thư?c t?p tin3,967,832
Ngày (UTC)08 Tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)15:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinNtoskrnl.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.18075
Kích thư?c t?p tin3,913,048
Ngày (UTC)08 Tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)15:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinNtkrnlpa.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.22246
Kích thư?c t?p tin3,971,928
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)04:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinNtoskrnl.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.22246
Kích thư?c t?p tin3,916,632
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)04:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinNtoskrnl.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.18075
Kích thư?c t?p tin11,114,328
Ngày (UTC)08 Tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)15:15
N?n t?ngIA-64
t?p đ? đ?t tên tinNtoskrnl.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.22246
Kích thư?c t?p tin11,123,544
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)04:57
N?n t?ngIA-64
t?p đ? đ?t tên tinNtkrnlpa.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.18075
Kích thư?c t?p tin3,967,832
Ngày (UTC)08 Tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)15:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinNtoskrnl.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.18075
Kích thư?c t?p tin3,913,048
Ngày (UTC)08 Tháng 2 năm 2013
Th?i gian (UTC)15:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinNtkrnlpa.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.22246
Kích thư?c t?p tin3,971,928
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)04:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinNtoskrnl.exe
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.22246
Kích thư?c t?p tin3,916,632
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)04:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
X86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18075_none_6df7cc081295144e.manifestkhông áp d?ng16,15108 Tháng 2 năm 201316:07không áp d?ng
X86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22246_none_6ea2dac72b9976c3.manifestkhông áp d?ng16,15109 Tháng hai năm 201305:28không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Amd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18075_none_ca16678bcaf28584.manifestkhông áp d?ng15,29108 Tháng 2 năm 201317:08không áp d?ng
Amd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22246_none_cac1764ae3f6e7f9.manifestkhông áp d?ng15,29109 Tháng hai năm 201306:21không áp d?ng
X86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18075_none_6df7cc081295144e.manifestkhông áp d?ng16,15108 Tháng 2 năm 201316:07không áp d?ng
X86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22246_none_6ea2dac72b9976c3.manifestkhông áp d?ng16,15109 Tháng hai năm 201305:28không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ia64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18075_none_6df96ffe12931d4a.manifestkhông áp d?ng1528908 Tháng 2 năm 201316:53không áp d?ng
Ia64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22246_none_6ea47ebd2b977fbf.manifestkhông áp d?ng1528909 Tháng hai năm 201305:23không áp d?ng
X86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18075_none_6df7cc081295144e.manifestkhông áp d?ng16,15108 Tháng 2 năm 201316:07không áp d?ng
X86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22246_none_6ea2dac72b9976c3.manifestkhông áp d?ng16,15109 Tháng hai năm 201305:28không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2805853 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2805853 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2805853

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com