Sa?emat k??das zi?ojumu, atverot piel?gotu audita atskaiti SharePoint Online

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2805904 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Atverot Microsoft SharePoint Online custom rev?zijas zi?ojumu, rodas k?da no ??m paz?m?m:
 • Atverot piel?gotu rev?zijas zi?ojumu programm? Microsoft Excel Online, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Nevar?ja atv?rt darbgr?matu
 • Atverot piel?gotu audita zi?ojumu Microsoft Excel klienta, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Programma Excel atrada nelas?mu saturu ?eitfaila v?rds un uzv?rds>. Vai v?laties atkopt ??s darbgr?matas saturu? Ja uzticaties ??s darbgr?matas avotam, noklik??iniet uz J?.
  Piez?me. ?aj? zi?ojum?, vietturafaila v?rds un uzv?rds> apz?m? t? faila nosaukumu, kuru j?s m??in?t atv?rt.

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet faila viet?j? kopija, atveriet failu programm? Excel un p?c tam atlasiet J? lai labotu failu, kad sa?emat k??du.

Uzglab?t failu vietn? SharePoint Online, remonts un saglab?jiet failu un p?c tam aug?upiel?d?t failu SharePoint Online vietni.

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma rodas, ja izpild?s ??di nosac?jumi:
 • Sa?emta jaun?k? SharePoint Online pakalpojumu atjaunin?jums.
 • Nepareizajam format?jumam ir tabul?.

  Piez?me. Dati netiek zaud?ti, kad sa?emat ?o k??das zi?ojumu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2805904 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 26. febru?ris - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office SharePoint Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365062011 pre-upgrade o365m o365e o365a kbmt KB2805904 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2805904

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com