B?n không th? chia s? m?t cu?c thăm d? b?ng cách s? d?ng các phiên b?n Đan M?ch c?a m?t khách hàng máy tính đ? bàn Lync 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2806002 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n kí nh?p vào phiên b?n Đan M?ch c?a m?t khách hàng máy tính đ? bàn Microsoft Lync 2013.
 • B?n B?t đ?u m?t cu?c tr? chuy?n v?i ngư?i dùng khác.
 • B?n ngh? ngơi con tr? chu?t qua các Chia s?nh?p vào nút ch?n m?t đ? hi?n th? flyout menu, và sau đó b?nThăm d? ? ki?n.
 • B?n nh?p tên cu?c thăm d? có ch?a m?t trong các kí t? đ?i di?n sau:
  • .
  • ?
  • *
  • #
  • @
 • B?n nh?p giá tr? h?p l? trong các l?nh v?c khác, và sau đó b?n b?m vào cácT?o nút ch?n m?t.
Trong trư?ng h?p này, các cu?c thăm d? không đư?c chia s? v?i ngư?i dùng khác.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y nh?p tên thăm d? ? ki?n không ch?a các kí t? đ?i di?n đư?c li?t kê trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2806002 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2013
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbtshoot kbbug kbmt KB2806002 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2806002

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com