Raksta ID: 2806116 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Vai j?su dators ir l?ns? Lai ar? cik r?p?gi j?s t?r?tu datora sist?mu un atjaunotu to, ar laiku datora darb?bas ?trums vienalga samazin?sies.

L?na datora darb?bas pa?trin??ana

C?lo?i l?nai datora darb?bai var b?t ??di:
 • cietaj? disk? nav pietiekami daudz vietas; p?r?k daudz neizmantotu programmu;
 • neizdz?stas programmas, ke?oti un pagaidu faili;
 • start??anas laik? vai fon? darbojas p?r?k daudz programmu;
 • datu boj?jumi; ciet? diska sadrumstalot?ba;
 • tr?ksto?i Windows atjaunin?jumi vai novecoju?i draiveri.
Lai ar? k?ds b?tu iemesls, ir daudz veidu, k? pa?trin?t un uzlabot datora darb?bu ? pat nejauninot aparat?ru. ?ie vienk?r?ie un detaliz?tie nor?d?jumi pal?dz?s pa?trin?t datora darb?bu.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2806116 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris - P?rskat??ana: 1.1
Attiecas uz:
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbsurveynew kbinfo kbsmbportal KB2806116

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com