Rezult?ti netiek atgriezti, kad lietojat klienta objekta modelis, lai izg?tu datus no piel?gotas kolonnas, kas saucas "mape" SharePoint Online vietn?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2807697 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad lietojat klienta objekta modelis, lai izg?tu datus no piel?gotas kolonnas, kas saucas "mape" SharePoint Online, rezult?ti netiek atgriezti.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, piel?gotas kolonnas nosaukuma mai?a uz kaut ko citu nek? "mape". P?c tam attiec?gi atjaunin?tas klienta lietojumprogrammu.

PAPILDINFORM?CIJA

?is jaut?jums occurswhen skaidri m??in?tu izg?t v?rt?bas kolonn? "mape".

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2807697 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 3. j?lijs - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office SharePoint Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2807697 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2807697

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com