Nâng c?p lên Office 2013 ho?c Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2808268 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i pháp

N?u b?n có m?t phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n và b?n cài đ?t chuyên bi?t Office Home và sinh viên năm 2013, Office Home and Business 2013, văn ph?ng chuyên nghi?p năm 2013ho?c Office 365 Home Premium, b?n s? không có m?t tùy ch?n đ? nâng c?p lên phiên b?n trư?c đó. Thay vào đó, b?n s? có c? hai phiên b?n m?i c?a văn ph?ng và phiên b?n trư?c đó c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính. N?u b?n không mu?n c? hai phiên b?n, b?n nên g? b? cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n trư?c đó thông quaChương tr?nh và tính năng ? Panel điều khiển.

N?u b?n có v?n đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t, s? d?ng s?a ch?a nó trong nh?ng bài vi?t này đ? lo?i b? văn ph?ng:Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c có nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng trên cùng m?t máy tính, h?y xemcài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng trên cùng m?t máy tính.


Nâng c?p gi?a các phiên b?n m?i c?a văn ph?ng

N?u b?n có m?t phiên b?n xem trư?c c?a văn ph?ng trên máy tính c?a b?n, gi?ng như xem Office 365 trang chủ b?o hi?m trư?c, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t các b?n xem trư?c đ?u tiên trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n đ?y đ? như Microsoft văn ph?ng nhà & sinh viên 2013. N?u b?n không lo?i b? các b?n xem trư?c, b?n có th? nh?n đư?c l?i này:

Microsoft văn ph?ng năm 2013 không h? tr? nâng c?p t? m?t phiên b?n xem trư?c c?a Microsoft văn ph?ng năm 2013


S? d?ng s?a ch?a nó trong cácG? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2013 ho?c Office 365 Bài vi?t đ? lo?i b? qua.

N?u b?n đ? có m?t phiên b?n đ?y đ? c?a các s?n ph?m văn ph?ng m?i, như văn ph?ng nhà & sinh viên 2013 ho?c Office 365 Home Premium trên máy tính c?a b?n và b?n mu?n đ? chuy?n sang phiên b?n khác, liên h? v?i h? tr? đ? t?m hi?u thêm v? các tùy ch?n c?a b?n.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2808268 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Home and Student 2013
  • Microsoft Office Home and Business 2013
  • Microsoft Office Professional 2013
  • Microsoft Office 365 Home Premium
T? khóa: 
kbmt KB2808268 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2808268

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com