K? nomain?t e-pastu pazi?ojumu iestat?jumus Yammer kont?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2808430 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? main?t e-pasta pazi?ojumus, ko sa?emat no sava Yammer konta iestat?jumus.

PROCED?RA

Lai main?tu e-pasta pazi?ojumus, r?kojieties ??di:
  1. Pierakstieties sav? kont? Yammer. Ekr?na aug??j? labaj? st?r? noklik??iniet uz Daudzpunkte (...) un p?c tam noklik??iniet uzRedi??t profilu.
  2. Kolonn? kreisaj? pus? noklik??iniet uzpazi?ojumu.

    Piez?me. Ja j?s esat dal?bnieks vair?kus t?klus, noklik??iniet uz t?kla, kuram v?laties main?t e-pasta pazi?ojumus par nosaukuma. Jums ir atsevi??i katram t?kla pazi?ojuma iestat?jumu main??ana.
  3. S?t?t man sagremot zi?as aktivit?tesnolai?amaj? sarakst? atlasietnekad, dienasvai ned??as. Tas nosaka frekvenci, kur? j?s sa?emsiet sagremot e-pasta zi?ojums, kas apkopo p?d?jos aktivit?tes sav? t?kl?.
  4. saska?? ar e-pastu man, ja...sada?? galvenes, not?riet izv?les r?ti?a pie katras atjaunin??anas veidam, kuru nev?laties sa?emt pazi?ojumus par.
  5. Zem sada?as galvene ir jauna darb?ba ??d?s grup?s, atz?m?jiet izv?les r?ti?a blakus katrai grupai, ko v?laties sa?emt re?l? laika e-pasta atjaunin?jumus. Var not?r?t atlas?to izv?les r?ti?a, lai p?rtrauktu atjaunin?t grupas.
  6. Noklik??iniet uz saglab?t, un apak?? likt visas izmai?as, kuras veic?t st?tos sp?k?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2808430 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 1. apr?lis - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Yammer
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2808430 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2808430

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com