"Văn ph?ng không th? làm đi?u đó ngay bây gi? b?i v? s?n ph?m c?a b?n là b?n r?n v?i m?t nhi?m v?" l?i khi cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng năm 2013 ho?c Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2809219 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i pháp


B?n có th?y m?t trong các l?i sau đây khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c c?p nh?t các văn ph?ng năm 2013 ho?c Office 365:
 • Văn ph?ng là b?n r?n. Văn ph?ng không th? làm đi?u đó ngay bây gi? b?i v? s?n ph?m c?a b?n là b?n r?n v?i nhi?m v? khác. Xin vui l?ng ch? đ?i cho nhi?m v? này hoàn t?t và th? l?i.
 • M?t cái g? đó đ? đi sai. Văn ph?ng không th? làm đi?u đó ngay bây gi? b?i v? s?n ph?m c?a b?n là b?n r?n v?i nhi?m v? khác. Xin vui l?ng ch? đ?i cho nhi?m v? này hoàn t?t và th? l?i.
 • Windows không th? t?m th?y 'C:\Program Files\Microsoft Office 15\clientX64\integratedOffice.exe'. Đ?m b?o r?ng b?n g? tên chính xác, và sau đó th? l?i.
Lưu ?:L?i có th? x?y ra n?u m?t ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng đang ch?y trong n?n, và b?n B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t khác.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c đ? ki?m tra và k?t thúc cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng khác sau đó ch?y s?a ch?a nó dư?i đây. N?u nó không làm vi?c cho b?n, di chuy?n trên đ? s?a ch?a nó b?n thân m?nh ph?n và h?y th? các bư?c đ? gi?i quy?t v?n đ?.

Ki?m tra ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng đang ch?y trong n?n

Làm th? nào đ? B?t đ?u tr?nh qu?n l? tác v?
 1. B?m chu?t ph?i vào vùng tr?ng c?a thanh tác v?, và sau đó nh?p vàoTask Manager.
 2. Nh?n Ctrl + Alt + Delete, và sau đó nh?p vàoTask Manager.
 3. Báo chí Crtl + Shift + Esc.
Trong tr?nh đơn Task Manager, n?u b?n th?y r?ng IntegratedOffice.exe ho?c OfficeclickTorun.exe ch?y, ho?c là:

 1. Nh?p vào onIntegratedOffice.exe ho?c OfficeclickTorun.exe, và sau đó nh?p vàoK?t thúc nhi?m v?.

  OR
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Kh?c ph?c s? c? cho tôi

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Bư?c 1: t?i v? b?t lên và ch?y s?a ch?a nó đ? lo?i b? văn ph?ng năm 2013 ho?c Office 365:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Quan tr?ngKhi b?n t?i xu?ng tr?nh g? r?i, h?y nh?p vào lưu
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets head folding start
(Xem h?nh)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets head folding end
trong hộp thoại T?p t?i xu?ng . Khi nó đư?c th?c hi?n, nh?p vào m? m?c tin thư thoại, t?m th?y t?p tin (tên nên B?t đ?u v?i O15CTRRemove) và nh?p đúp vào nó đ? ch?y tr?nh g? r?i. N?u b?n b?m vào m?, b?n có th? có v?n đ? ch?y tr?nh g? r?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2848156
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Bư?c 2: n?u s?a ch?a nó đ? làm vi?c đ? lo?i b? văn ph?ng, b?n s? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i văn ph?ng bây gi?. Dư?i đây là cách th?c hi?n:

kí nh?p vào c?a b?n Trang tài kho?n, và b?m vào nút ch?n m?t cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i văn ph?ng trên cùng m?t máy tính. N?u b?n mua các văn ph?ng v?i m?t đ?a DVD, s? d?ng phím DVD và s?n ph?m mà đ?n trong bao b? s?n ph?m đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i nó.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

S?a ch?a nó b?n thân m?nh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Bư?c 1: g? b? subkeys ki?m nh?p c?a h? th?ng Microsoft Office 2013:

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác b?ng cách s? d?ng Tr?nh so?n th?o S? ki?m nh?p ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp khác. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i s? ki?m nh?p b?n ph?i ch?u r?i ro đi kèm.

Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? cách ch?nh s?a s? ki?m nh?p. H?y ch?c ch?n r?ng b?n sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t cách khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ S? Ki?n th?c Microsoft:

sao lưu và khôi phục Windows 7

sao lưu và khôi phục Windows 8

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? xóa khóa registry:
Cho m?t máy tính Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Nh?p vào B?t đ?u>T?t c? chương tr?nh>m?c tin thư thoại ph? ki?n.
 2. B?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nh và ch?n ch?y như qu?n tr? viên.
 3. Nh?p vào đ? d?u ki?m nh?c Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng.
 4. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? regedit và nh?n Enter.
 5. Nh?p vào ki?m nh?p sau:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\15.0
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 6. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào xu?t kh?u, lo?i DeletedKey01, và sau đó nh?p vào lưu.
 7. Trên tr?nh đơn Ch?nh s?a, b?m vào Xóa, và sau đó b?m vào đ? xác nh?n.
Bư?c 2: n?u các bư?c làm vi?c đ? lo?i b? văn ph?ng, b?n s? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i văn ph?ng bây gi?. Dư?i đây là cách th?c hi?n:

kí nh?p vào c?a b?n Trang tài kho?n, và b?m vào nút ch?n m?t cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i văn ph?ng trên cùng m?t máy tính. N?u b?n mua các văn ph?ng v?i m?t đ?a DVD, s? d?ng phím DVD và s?n ph?m mà đ?n trong bao b? s?n ph?m đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i nó.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho m?t máy tính Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. T? màn h?nh B?t đ?u , B?t đ?u g? d?u ki?m nh?c l?nh.
 2. Ch?m và gi? d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó trư?t xu?ng.
 3. Ch?n ch?y như qu?n tr? và sau đó nh?p vào đ? d?u ki?m nh?c Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng.
 4. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? regedit và nh?n Enter.
 5. Nh?p vào ki?m nh?p sau:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\15.0
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 6. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào xu?t kh?u, lo?i DeletedKey01, và sau đó nh?p vào lưu.
 7. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào xóa, và sau đó nh?p vào đ? xác nh?n.
Bư?c 2: n?u các bư?c làm vi?c đ? lo?i b? văn ph?ng, b?n s? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i văn ph?ng bây gi?. Dư?i đây là cách th?c hi?n:

kí nh?p vào c?a b?n Trang tài kho?n, và b?m vào nút ch?n m?t cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i văn ph?ng trên cùng m?t máy tính. N?u b?n mua các văn ph?ng v?i m?t đ?a DVD, s? d?ng phím DVD và s?n ph?m mà đ?n trong bao b? s?n ph?m đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i nó.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lo?i b? văn ph?ng năm 2013 ho?c Office 365 suites t? máy tính c?a b?n, h?y xem G? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2013 ho?c Office 365.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2809219 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office 365 Home
T? khóa: 
kbmt KB2809219 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2809219

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com