X? l? t?nh tr?ng văn b?n Office không th? đ?c đư?c trên m?i máy tính

ID c?a bài: 2809944 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

V? tác gi?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP PH?M H?NG PHƯ?C. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Nh?ng tri?u ch?ng

Cho t?i bây gi?, m?c dù b? công c? văn ph?ng Microsoft Office 2007 và 2010 đ? ph? bi?n hơn nhi?u, nhưng ph?n l?n máy tính – đ?c bi?t là s? máy th? h? c? ch?y Windows XP, v?n c?n cài đ?t Office 2003, th?m chí Office 97. L? do ch? y?u là ngư?i dùng đ? quá quen v?i 2 phiên b?n c? này, không mu?n thay đ?i đ? b? l?ng c?ng, ho?c nhu c?u h? r?t đơn gi?n – ch? c?n so?n văn b?n b?nh thư?ng.

Chính v? t?nh tr?ng này mà ta v?n g?p ph?i s? c?: văn b?n Office đư?c so?n th?o trên các máy tính th? h? m?i – ch?y Windows 7 hay Windows 8 v?n h?u h?t đ? cài đ?t Office 2010 l?i b? “t?c t?”, không th? m? đ?c đư?c ? các máy th? h? c?.

Nguyên nhân

Thi?t ra ch?ng có l?i g? đâu. Đây là m?t s? c? tương thích phiên b?n mà thôi.

Microsoft Office 2007 và 2010 s? d?ng đ?nh d?ng file m?i có thêm ch? x ? cu?i ph?n m? r?ng c?a file (như docx, xlsx, pptx). Đ?nh d?ng Office m?i này t?t nhiên là tiên ti?n hơn, h? tr? nhi?u tính năng hơn, và đ?c bi?t là có dung lư?ng file nh? hơn. Nhưng đi?u b?t ti?n là các đ?nh d?ng Office m?i này không th? m? đư?c ? các phi?n b?n Office t? 2003 tr? v? trư?c (trong khi các Office t? 2007 tr? v? sau này v?n h? tr? các văn b?n c?a các phiên b?n trư?c).

Gi?i pháp

Ngay t? sau khi phát hành Office 2007, Microsoft đ? giúp kh?c ph?c s? c? tương thích này b?ng cách đưa ra m?t công c? tương thích mi?n phí Microsoft Office Compatibility Pack đ? b? sung kh? năng h? tr? các đ?nh d?ng Office m?i cho các phiên b?n Office t? 2003 tr? v? trư?c. Ng?t m?t cái, không ph?i ai c?ng quan tâm hay bi?t t?i cái gi?i pháp này.

V? th?, gi?i pháp kh? thi nh?t khi mu?n các văn b?n Office mà b?n so?n th?o có th? đ?c đư?c trên b?t c? máy tính nào, dù c? hay m?i, là b?n lưu file v?i đ?nh d?ng c? (Office 97/2003). C?ng như v?i các phiên b?n Office trư?c đó, các phiên b?n Office 2007 tr? đi đ?u cho phép b?n ch?n đ?nh d?ng file đ? lưu, trong đó có Office 97-2003 Document, g?i là ch? đ? tương thích Compatibility Mode.

Sau khi so?n th?o xong văn b?n ? Office 2007/2010, thay v? ch?n Save (nó s? t? đ?ng save theo đ?nh d?ng m?c đ?nh là văn b?n Office 2007/2010) trên th? File, b?n ch?n m?c Save As.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2809947Trên màn h?nh Save As, b?n đ?t tên file r?i click chu?t lên nút m?i tên cu?i h?p Save as type và ch?n trong danh sách đ?nh d?ng Word 97-2003 Document. (Lưu ? coi ch?ng nh?m v?i đ?nh d?ng Word 97-2003 Template). ? đây tôi minh h?a b?ng Word 2010, v?i các công c? Office khác, thao tác c?ng tương t?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2809948Nhưng thao tác này ch? thích h?p khi lâu lâu b?n m?i lưu file theo đ?nh d?ng c?. C?n n?u ph?i thư?ng xuy?n dùng đ?nh d?ng Office 97/2003, b?n nên thi?t đ?t cho đ?nh d?ng c? này tr? thành đ?nh d?ng m?c đ?nh (default) đ? ch? c?n nh?n nút Save b?nh thư?ng là Office s? t? đ?ng lưu file v?i đ?nh d?ng tương thích.

Đ? làm đi?u này, b?n click chu?t lên th? File, ch?n m?c Options trên danh sách x? xu?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2809949

Trên màn h?nh Office Options (trong bài này ta dùng Word nên s? có Word Options), b?n click ch?n m?c Save. ? c?t bên ph?i, trên ph?n Save documents, b?n click lên nút m?i tên ? cu?i h?p Save files in this format (lưu các file v?i đ?nh d?ng này), và ch?n trong danh sách đ?nh d?ng Word 97-2003 Document. Nh?n nút OK đ? hoàn t?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2809950K? t? nay, Office 2007 tr? v? sau s? t? đ?ng lưu các tài li?u v?i đ?nh d?ng Office 97-2003 có th? m? đư?c ? các máy tính c? và m?i.

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2809944 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
  • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp kbcommunity KB2809944

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com