Mô t? v? các c?u h?nh đư?c h? tr? và không đư?c h? tr? c?a văn ph?ng 2013 cho Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2809977 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các c?u h?nh đư?c h? tr? và không đư?c h? tr? c?a Microsoft Office 2013 cho Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012. Cho t?t c? các phiên b?n đư?c li?t kê c?a Windows, c? hai 32-bit và 64-bit c?u h?nh đư?c h? tr?.

Thông tin thêm

C?u h?nh đư?c h? tr?

Sau đây là các c?u h?nh đư?c h? tr? c?a văn ph?ng 2013 cho Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012:
 • M?t phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a 2013 văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên b?t k? phiên b?n ngôn ng? c?a Windows.
 • M?t phiên b?n ti?ng Anh c?a 2013 văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows.
 • M?t phiên b?n ti?ng Anh c?a văn ph?ng 2013 có m?t văn ph?ng năm 2013 ngôn ng? gói đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows. Phiên b?n này c?a Windows có m?t phiên b?n c?a các c?a s? đa ngôn ng? ngư?i dùng Interface Pack (MUI) phù h?p v?i các phiên b?n ngôn ng? c?a gói ngôn ng? văn ph?ng năm 2013.
 • M?t phiên b?n ti?ng Anh c?a văn ph?ng 2013 có m?t văn ph?ng năm 2013 ngôn ng? gói đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows. Phiên b?n này c?a Windows có h? tr? ngôn ng? cho phép cho các phiên b?n ngôn ng? c?a gói ngôn ng? văn ph?ng năm 2013.
 • M?t phiên b?n ti?ng Anh c?a văn ph?ng 2013 có m?t b? sung văn ph?ng năm 2013 gói ngôn ng? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t phiên b?n c?a Windows mà phù h?p v?i các phiên b?n ngôn ng? c?a gói ngôn ng? văn ph?ng năm 2013.
 • M?t phiên b?n ti?ng Anh c?a văn ph?ng 2013 có m?t văn ph?ng năm 2013 ngôn ng? gói đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows. Phiên b?n này c?a Windows bao g?m m?t phiên b?n c?a Windows MUI phù h?p v?i các phiên b?n ngôn ng? c?a gói ngôn ng? văn ph?ng năm 2013.
 • M?t phiên b?n ti?ng Anh c?a 2013 văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows có h? tr? ngôn ng? cho phép cho các phiên b?n đ?a hoá c?a văn ph?ng năm 2013.
 • M?t phiên b?n ti?ng Anh c?a văn ph?ng năm 2013 cùng v?i m?t phiên b?n ngôn ng? khác nhau c?a m?t gói ngôn ng? văn ph?ng năm 2013. S? k?t h?p này đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên phiên b?n c?a Windows mà phù h?p v?i các phiên b?n ngôn ng? c?a văn ph?ng năm 2013 ho?c gói ngôn ng? văn ph?ng năm 2013.
 • M?t phiên b?n ti?ng Anh c?a văn ph?ng năm 2013 cùng v?i m?t phiên b?n ngôn ng? khác nhau c?a m?t gói ngôn ng? văn ph?ng năm 2013. S? k?t h?p này đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows mà có phù h?p v?i ngôn ng? h? tr? cho các phiên b?n ngôn ng? c?a văn ph?ng năm 2013.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các phiên b?n c?a Windows đư?c h? tr? b?i văn ph?ng năm 2013, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Yêu c?u h? th?ng cho văn ph?ng năm 2013
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? cho các phiên b?n qu?c t? c?a văn ph?ng năm 2013, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Phiên b?n ngôn ng? khác nhau c?a văn ph?ng năm 2013

C?u h?nh không đư?c h? tr?

Sau đây là không đư?c h? tr? c?u h?nh c?a văn ph?ng 2013 cho Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012:
 • M?t phiên b?n ti?ng Anh c?a 2013 văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows mà không kh?p v?i phiên b?n ngôn ng? c?a văn ph?ng năm 2013
 • M?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Microsoft Office 2010 cùng v?i m?t phiên b?n ngôn ng? khác nhau c?a văn ph?ng 2013 (ví d?, các phiên b?n ti?ng B? Đào Nha c?a Microsoft Office 2010) và các phiên b?n ti?ng Anh c?a Outlook 2013.

H? tr? qu?c t?

N?u b?n đang ? bên ngoài Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ho?c Canada, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y xem các ch? đ? tr? giúp trong s?n ph?m c?a Microsoft. Đ? làm đi?u này, nh?n F1 trong s?n ph?m c?a Microsoft.
 2. Xem Readme các t?p tin v? s?n ph?m. Các t?p tin Readme bao g?m thông tin t?ng quát phát hành m?t th?i gian ng?n trư?c khi s?n ph?m đ? đư?c phát hành.
 3. Xác đ?nh v? trí các h? tr? tr?c tuy?n t? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng. Đ? làm đi?u này, h?y vào web site Microsoft sau đây:
  Kh?c ph?c s? c? k? thu?t
N?u không có không có Microsoft văn ph?ng chi nhánh ? nư?c b?n, liên h? v?i nhà cung c?p mà t? đó b?n có đư?c s?n ph?m c?a Microsoft.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2809977 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
T? khóa: 
kbinfo kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2809977 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2809977

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com