Mô t? c?a OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro) C?p Nh?t: ngày 14 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2810019 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

M?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c phát hành cho Microsoft OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro). B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro). Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

Các v?n đ? gói c?p nh?t này s?a ch?a

 • Hai dây là nottranslated vào 40 ngôn ng? t?i OneDrive (trư?c đây là SkyDrive) ho?c OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro).
 • B?n g?p m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây trong OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro):
  • Khi b?n B?m chu?t ph?i vào b?t k? m?c tin thư thoại ho?c t?p tin trên m?t máy tính có OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro) đư?c cài đ?t chuyên bi?t, m?c menu ng? c?nh c?a OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro) s? đư?c hi?n th? như bóng m? và không ph?i là nh?p. M?c nh?p này không nên đư?c hi?n th?.
  • Gi? s? b?n copymultiple t?p tin vào m?t m?c tin thư thoại đ?a phương c?a OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro). Khi b?n B?t đ?u menu ng? c?nh c?a OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro), nó m?t kho?ng 10 giây so v?i expectedfor menu ng? c?nh đ? xu?t hi?n.
 • M?t s? OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro) thông báo l?i là không r? ràng ho?c không chính xác.
 • B?n g?p m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây trong OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro):
  • B?n ph?i t? ng?t k?t n?i nh?t và re-synchronizea thư vi?n khi OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro) d?ng synchronizingthe thư vi?n.
  • Khi b?n t?i xu?ng ho?c t?i lên t?p tin b?ng cách s? d?ng OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro), b?n nh?n đư?c thông báo l?i ?y quy?n.
  • OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro) ti?p t?c th? l?i t?i lên các t?p tin mà đ? không thành công v? QuotaExceeded.
  • Khi b?n s? d?ng bi?u tư?ng trên thanh tác v? trong OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro) đ? d?ng đ?ng b? Thư viện Tài liệu, OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro) tai n?n.
  • Trong m?t s? trư?ng h?p, đ?ng b? hóa không ho?t đ?ng như mong đ?i.
  • N?u b?n đ?i tên m?t t?p tin hai l?n và sau đó xóa các t?p tin trong OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro), các t?p tin không th? b? xóa.
 • M?i thông báo l?i trong OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive chuyên nghi?p) là d?ch intowave 1, làn sóng 2, làn sóng 3 và sóng 4 ngôn ng?.
 • Newerror tin thư thoại trong OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive chuyên nghi?p) là d?ch intowave 5 ngôn ng?.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:


32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Groove.exe15.0.4505.10008,188,06419-Mar-1313:27
Grooveex.dll.x6415.0.4505.10002,328,76019-Mar-1313:30
Grooveex.dll.x8615.0.4505.10001,724,60019-Mar-1313:27
64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Groove.exe15.0.4505.100013,032,60819-Mar-1313:27
Grooveex.dll.x6415.0.4505.10002,328,76019-Mar-1313:27
Grooveex.dll.x8615.0.4505.10001,724,60019-Mar-1313:31

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8
 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?i C?p nh?t Windows, khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2810019, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.


Windows 7
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2810019, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2810019 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • OneDrive
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2810019 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2810019

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com