Quá nhi?u m?ng lư?i giao thông sau khi b?n cho phép thi?t đ?t đ?ng b? n?n và minh b?ch chính sách nhóm b? nh? đ?m trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2810177 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n kích ho?t tính năng t?p gián tuy?n trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n cho phép thi?t l?p n?n t?ng đ?ng b? nhóm chính sách và các thi?t l?p trong su?t b? nh? đ?m chính sách nhóm trên máy tính.
 • M?t quá tr?nh đ?ng b? hóa n?n ch?y cho t?p gián tuy?n.
Trong trư?ng h?p này, quá nhi?u m?ng lư?i giao thông đư?c t?o ra.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? tr? em m?c đư?c li?t kê, ngay c? khi m?c tin thư thoại ph? huynh minh b?ch đư?c lưu tr? trong quá tr?nh đ?ng b? hóa n?n. V? v?y, không c?n thi?t lưu lư?ng m?ng đư?c t?o ra.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)03:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCscsvc.dll
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.22244
Kích thư?c t?p tin549,376
Ngày (UTC)07 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)13:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mof
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.776 ngư?i
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2009
Th?i gian (UTC)20:25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)03:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:50
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)02:01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)03:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)01:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mfl
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.048 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2009
Th?i gian (UTC)03:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCscsvc.dll
Phiên b?n t?p tin6.1.7601.22244
Kích thư?c t?p tin695,808
Ngày (UTC)07 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)14:40
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinMicrosoft-windows-offlinefiles.mof
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.776 ngư?i
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2009
Th?i gian (UTC)20:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, làm gi?m t?n s? c?a quá tr?nh đ?ng b? hóa n?n.

Lưu ? T?t c? các máy ch? lưu tr? d? li?u đư?c lưu tr? trên máy tính khách hàng đư?c liên l?c trong m?i quá tr?nh đ?ng b? hóa n?n.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh các tính năng t?p gián tuy?n, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? làm th? nào đ? c?u h?nh các tính năng t?p gián tuy?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
X86_051828a3b9430ad766c1a0a540555d81_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_fc59cd20e680fb6b.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_1708180483a2f10a7c388827d09d464a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_b1c43a34fdf85471.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_197d57ceb8200a3fdd4452de25294e95_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_3011c276dd90b1e0.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_24974ae5dff2f8d0d06766eecff0d258_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_1bbcc9a6b1546d14.manifestkhông áp d?ng72108 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_2689c84bf14095865603f511479408c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_87c967ddb497dcae.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_324aad955dae54ea3d7fb223be8fd30f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_87c563fb78301220.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_35d32502ca27e00bcdeff0e9513510c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_5bcd726948778971.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_78d949dd42929c6f3699126436bca95f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_9310a74fd049dff3.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_79490bb447a3aa2e5d8efa66f32c2205_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_55bd87be677eab59.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_7969d5f22a0cc03df5d3f2aee6cb7767_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_c827141e4c6c0057.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_82f206e21de61f6a84ed5adce1aa6dd0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_3824a7db6d15ed0f.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_8fa83b2c15a2151dae2019035feee092_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_90fe58fddb81e7e1.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_90475ca774bdac0aa496309f08a37207_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_16c52b0354553870.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_93b3a09c3b012dd7d8a8b0072dac5abe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_9707a19d3e176938.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_9929cb8b1845f40cacb702cb13f0ac2c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_5e27b19db8581c0c.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_9ba0ab32bd91cc5dae61ab22094d6226_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_f294390527f66fd6.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_9d3f9d3db1c883fd33dbe82008d356ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_2e680192e7102c83.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_a0d92013e2ce41e572196eb5cba2fee7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_95b5a918a65c8a42.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_a83c7cb13e61b4b2934c6f69ac6a83d9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_0d159437404000de.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_ae691cd1ef58ed1c23c2fffecf95da9c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_63a17fdf3168dd64.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_b73a0a4d0e12a4a187c3fbed145ca5e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_705c94ce3515f090.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_b7712bcbb4771549874c2b202c1de437_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_2ca2ad3540693386.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_b7768944c5c3347ac639667c5027896f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_0a445b7629998bda.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_bc64606030d75191ad524b65b9ad58d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_9c8efb49e46c4653.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_c6491eb4325c1580a464e4b35f11e0e8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_b8f5b82dfe23c339.manifestkhông áp d?ng70808 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_c7928d175679ee732ab3ceec4c6328a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_9bc5b03994b53a32.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_c7e99b571a94431c9f95b670db135760_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_978ad583f03e6b71.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_ca35b2449e025be8116e2910e889c702_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_ded7fca52e2be95b.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_cd10c3a8c8024dcb067a4794f2252c19_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_66f25725d9cb4597.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_d356f945216410d0a215a491f9a5ee76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_1b1432b0c09109e0.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_dc9779072084532827a3ff9ae4304f81_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_b66a37e3ff516a06.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_e6ca2599801a64c7cff76c30ee75fae4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_172a517581764da8.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_f3c461a6207bd8abe644e7332408cd90_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_75caef820b190b7d.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_f70d9a1e1d7576ce2b590cd324c07cfa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_780ce97628c1683d.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_f9a5a11bc6f675bc0b6a459bdcc4ba14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_128ad94b63a6e83d.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_fccd986da1d8556c96de392cefbde2e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_a52cd43cb934a028.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_fd7d1515442451b249946a4bcaa84fce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_343223301ebaec37.manifestkhông áp d?ng71608 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
X86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_0c440a9cd8d87627.manifestkhông áp d?ng56,70307 Tháng hai năm 201314:10không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Amd64_0d9359b438570d09ea712047116a3f59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_a56e77e2fbd8de6b.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_0df1d02735474d9ca5f3a33770523399_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_0fb75b516ef1dcdc.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_0e256333edbc4dddf158fb90cbf589a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_0d8940b1220a7822.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_29e2aedca8d97614d490db38fbe222d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_eac37993b9f679e2.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_2dcd65a7658b88c304b4bb6d43cf9e91_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_fe510f3ae11402f1.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_2de24a4cebed81fe23543f02278a867b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_5b2e4a5c18c505f7.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_3aa9139e304b52447b44a0c17b9ce2e6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_3b2bbaf7d31547fb.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_3b7722adbe36ab05a61761c861f911dd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_fdf94992793026f1.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_3e363ff3f1ab33d58dbb71ed4f9a4e1e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_6bc571de1e9ec38e.manifestkhông áp d?ng72508 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_509e86288a961215b5e21aefc10cd05c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_e04fc0ae5dd4f474.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_6120961cb47624a4100db48402d8016b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_6eac9d9b6c752312.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_6a5c3eae816360a5852046f2bee5e62d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_e771a6c2141be6f6.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_6f4bc59c69b754f67b1f77a94b00808a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_f37a9d2aca141da6.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_6f7c57a84d50d3c31133f7612dc57bc2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_988c27ee6cf9d1c1.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_75c6fa0faaca4b5da385ae2c81aab263_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_04c6645c12342de7.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_76ec9566780bd705dd95d3060e9c4e60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_cfbd58a058ab6ca7.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_7a1a362db955ba4c5b43f68bc8bef995_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_389d20f62f075e7d.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_7fcc2e0729862ca67c72b3fe99833883_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_a90a83cc67a294f0.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_821d150e9353e50aa3f2b524173c8a02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_5ad48ec79e54a7ff.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_860b6cecebf8f5f634639d12f17fc965_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_92e2bfc24311d70a.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_8fe1a8c109073b407b1d2bf62b11d71f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_03a06bc07375020e.manifestkhông áp d?ng71208 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_91b00682d7c646b159f36615be9d6648_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_4d814fe85a4345b4.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_9667711620661299f8fd8b135a25fda6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_855ee6e358d5d942.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_9842465d9a50267a73a8fd6b1222df68_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_b7fca2cf3c0d62e7.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_997c1cf888b7fbe0364f61ca7b23eefb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_19261ce40386354c.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_9b8b1af71e17f796d9249d9e813d29e7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_a5212b38f280bcd7.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_a23a12a762bcdf1bada8621c8a415d7d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_2ff5ad8a0f25a146.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_bc43093a1299e1b36a228f83ca34e5fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_368cfa8c22563fa5.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_c31d126323bb68243f75474eb06b69b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_6c698ed51a3600c2.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_cd1b24b3774b4c78ae09b0bbe2c7d352_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_3afe0e5c23a79d2d.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_d0c42dd52e13e20efa04fdccdfdfa08c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_9fbd7864c47072de.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_e2a24675e96ad3fac86fba8e69b2248d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_b19306b1f4b41505.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_e30a06f463d7fffaec73eb308317169f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_9d8edc64a3cc72af.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_e6404aca08a542c6d6ffe98d2b21fcf8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_f4f654f301728fb7.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_ea6e0891f1f93afec490e51820793030_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_67a53b319eb32eeb.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_fdfe24e10d3fb27611702cec92d59200_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_75ea3f7689a428ac.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_fec1f08bdbb9c89fc77c7fd062a0eda8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_b5d3cb1942efbf20.manifestkhông áp d?ng72008 Tháng 2 năm 201315:26không áp d?ng
Amd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22244_none_6862a6209135e75d.manifestkhông áp d?ng56,71007 Tháng hai năm 201315:17không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2810177 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2810177 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2810177

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com