K??da: m??inot instal?t programmu komplektu Office 2013, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?Rad?s k??me, un pa?reiz j?s nevar pierakst?t.?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2811180 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Ja tiek par?d?ta ??da k??da: m??inot instal?t programmu komplektu Office, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?Rad?s k??me, un pa?reiz j?s nevar pierakst?t.? Iesp?jams, past?v probl?ma saist?b? ar Microsoft konta pakalpojumiem, kas ne?auj pierakst?ties kont?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2914870


Risin?jums

Izrakstieties no visiem Microsoft kontiem un s?ciet no jauna

 1. Aizveriet visus p?rl?kprogrammas Internet Explorer logus un no jauna atveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Atveriet vietni http://account.live.com.

  Ja redzat pierakst??an?s lapu, j?s jau esat izrakst?jies no Microsoft konta. V?lreiz instal?jiet programmu komplektu Office.
 3. Ja redzat konta kopsavilkumu, esat pierakst?jies.
 4. Noklik??iniet uz Izrakst?ties.
 5. M??iniet instal?t programmu komplektu Office v?lreiz.

Ja tas neatrisina probl?mu, veiciet n?kamo darb?bu.

Piln?b? not?riet s?kfailus un interneta v?sturi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 S?kfaili ir nelieli teksta faili, ko t?mek?a vietnes novieto dator?, lai saglab?tu inform?ciju par jums un j?su preferenc?m. S?kfaili var papla?in?t p?rl?ko?anas iesp?jas, at?aujot t?mek?a vietn?m noskaidrot j?su preferences vai nodro?inot jums iesp?ju apmekl?t noteiktas vietnes, nepierakstoties katr? apmekl?juma reiz?. Tom?r da?i s?kfaili var rad?t apdraud?jumu j?su konfidencialit?tei, izsekojot inform?ciju par j?su apmekl?taj?m vietn?m.

 1. Atlasiet vienumus R?ki > Interneta opcijas.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets head folding start
  Skat?t att?lu: R?ki > Interneta opcijas
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets head folding end

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding start collapsed
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2914871
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding end collapsed
 2. Cilnes Visp?r?gi sada?? P?rl?ko?anas v?sture izv?lieties Dz?st.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets head folding start
  Skat?t att?lu: P?rl?ko?anas v?sture > Dz?st
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets head folding end

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding start collapsed
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2914872
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding end collapsed
 3. Izv?ln? Dz?stno?emiet atz?mi vienumam ?Saglab?t izlases datus? un atz?m?jiet vienumu ?S?kfaili un t?mek?a vietnes dati?, p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets head folding start
  Skat?t att?lu: Dz?st s?kfailus un t?mek?a vietnes datus
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets head folding end

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding start collapsed
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2914873
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding end collapsed
 4. Restart?jiet p?rl?kprogrammu un m??iniet instal?t v?lreiz.

Piez?me. Ja darbin?t programmu komplektu Office 2013 oper?t?jsist?m? Windows 7, varat izmantot automatiz?to risin?jumu sada??: K? izdz?st interneta pagaidu failu mapes saturu

Ja s?kfailu not?r??ana neatrisin?ja probl?mu, veiciet n?kamo darb?bu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

S?ciet InPrivate p?rl?kprogrammas sesiju

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
InPrivate p?rl?ko?anas laik? p?rl?kprogramma nesaglab? p?rl?ko?anas v?sturi, interneta pagaidu failus, veidlapas datus, s?kfailus, lietot?jv?rdus un paroles. P?rl?kprogramma Internet Explorer s?ks jaunu p?rl?kprogrammas sesiju, kuras laik? netiks saglab?ta nek?da inform?cija par j?su apmekl?taj?m t?mek?a lap?m vai veiktajiem mekl?jumiem. InPrivate p?rl?ko?anas sesija tiks pabeigta, aizverot p?rl?kprogrammas logu. Lai s?ktu InPrivate p?rl?ko?anas sesiju, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Atveriet izv?lni R?ki un atlasiet Dro??ba > InPrivate p?rl?ko?ana.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets head folding start
  Skat?t att?lu: InPrivate p?rl?ko?ana
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets head folding end

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding start collapsed
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2914874
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding end collapsed
 2. Lai instal?tu programmu komplektu Office, izmantojiet InPrivate p?rl?ko?anas logu.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Rekviz?ti

Raksta ID: 2811180 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 3.4
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office 365 Home Premium
 • Microsoft Office Professional 2013
Atsl?gv?rdi: 
mscommunity kbadtechnical kbmsccsearch kbmsccsales kbamarketplace mptechnical kbsmbportal KB2811180

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com