Raksta ID: 281140 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir pak?peniski izkl?st?ts, k? atsp?jot lok?lo administratora kontu. ?? inform?cija neattiecas uz dom?na administratora kontu pakalpojuma Active Directory dom?n?.

Svar?gi! Pirms atsp?jot lok?l? administratora kontu, p?rliecinieties, vai cits lietot?js (dom?n? vai lok?lais lietot?js) ir lok?l?s administratoru grupas dal?bnieks.

Pras?bas

Lai veiktu ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas, j?izmanto dators, kur? darbojas sist?ma Windows 2000 vai Windows XP, un j?piesak?s ar kontu, kuram ir administratora privil??ijas.

Lai autom?tiski atsp?jotu lok?lo administratora kontu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50519


Piez?mes.
 • Autom?tisk? labo?ana atsp?jo administratora kontu. Ja administratora konts nepast?v, autom?tisk? labo?ana nedarbojas.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi
K? atsp?jot lok?lo administratora kontu sist?m? Windows XP

Piez?me. Pirms atsp?jot lok?lo administratora kontu, p?rliecinieties, vai ir vismaz viens lok?lais vai t?kla lietot?js, kur? var ieg?t piek?uvi datoram ar administratora at?auj?m. Pret?j? gad?jum? nevar?sit atcelt ?o darb?bu n?kotn?.
 1. Piesakieties k? administrators vai lietot?js ar administratora at?auj?m.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz My Computer (Mans dators) un p?c tam noklik??iniet uz Manage (P?rvald?t).
 3. Kreisaj? r?t? izv?rsiet mezglu Local Users and Groups (Lok?lie lietot?ji un grupas) un p?c tam noklik??iniet uz Users (Lietot?ji).
 4. Labaj? r?t? veiciet dubultklik??i uz administratora konta.
 5. Ciln? General (Visp?r?gi) atz?m?jiet izv?les r?ti?u Account is disabled (Konts ir atsp?jots) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 6. Aizveriet konsoli Computer Management (Datora p?rvald?ba). Jaunais iestat?jums st?jas sp?k? n?kamreiz, kad m??in?t pietiekties ?aj? dator?.

K? liegt piek?uvi lok?lajam administratoram sist?m? Windows 2000

Sist?m? Windows 2000 nevar atsp?jot ieb?v?tus kontus. Ta?u varat liegt piek?uvi lok?lajam administratora kontam, modific?jot lok?l?s dro??bas iestat?jumus.

Piez?me. Pirms ?o darb?bu veik?anas p?rliecinieties, vai ir vismaz viens lok?lais vai t?kla lietot?js, kur? var ieg?t piek?uvi datoram ar administratora at?auj?m.
 1. Piesakieties k? administrators vai lietot?js ar administratora at?auj?m.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Programs (Programmas), p?c tam nor?diet uz Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un noklik??iniet uz Local Security Policy (Lok?l? dro??bas politika).
 3. Kreisaj? r?t? izv?rsiet mezglu Local Policies (Lok?l? politika) un p?c tam noklik??iniet uz User Rights Assignment (Lietot?ju ties?bu pie??ir?ana).
 4. Labaj? r?t? veiciet dubultklik??i uz Deny access to this computer from the network (Liegt piek?uvi ?im datoram no t?kla).
 5. Sada?? Local Security Policy Setting (Lok?l?s dro??bas politikas iestat?jumi) noklik??iniet uz Add (Pievienot).
 6. Lodzi?? Users and Groups (Lietot?ji un grupas) noklik??iniet uz administratora konta un p?c tam noklik??iniet uz Add (Pievienot).
 7. Noklik??iniet uz OK (Labi), uz OK (Labi) un p?c tam aizveriet lok?l?s dro??bas iestat?jumu konsoli. Lai jaunais dro??bas iestat?jums st?tos sp?k?, ir j?restart? dators.


Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.Rekviz?ti

Raksta ID: 281140 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 25. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB281140

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com