Nevar izveidot Outlook 2013 kontaktpersonu grupas, ja pievienots EAS kontu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2811596 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Ja izmantojat Microsoft Outlook 2013 lai izveidotu savienojumu ar protokols Exchange ActiveSync (EAS) kontu, nevar izveidot kontaktpersonu grupas. Bez tam,Jaun? kontaktpersonu grupapoga nav pieejama.

Papildindorm?cija

Kontaktu grupas netiek atbalst?ti programm? protokols Exchange ActiveSync (EAS). Programma Outlook 2013 EAS izmanto, lai izveidotu savienojumu ar @outlook.com, @hotmail.com, @live.com un @msn.com e-pasta kontiem.

Ja jaunin?t no programmas Outlook 2007 vai Outlook 2010, kontakti un kontaktu grupas eksport?t Outlook datu (. pst) failu, un p?c tam tie j?import? uz jauno. pst failu Outlook 2013. gad?. Papildinform?ciju par kontaktpersonu grupas Outlook 2013 import??anu skatiet Microsoft Office t?mek?a vietn?:
Manu?li migr?t Hotmail Outlook Connector l?dzek?us un iestat?jumus Outlook 2013.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2811596 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 4. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Outlook 2013
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2811596 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2811596

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com