Kh?c ph?c: Thi?u tham s? b?ng báo cáo drillthrough khi m?t báo cáo c?p cao nh?t ch?a các tham s? ?n ho?c không có tham s? trong SSRS 2008 R2 ho?c SSRS 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2811842 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?i lên m?t báo cáo mà ch? ch?a các tham s? ?n ho?c không có tham s? đ? m?t web site SharePoint trong Microsoft SQL Server 2008 R2 d?ch báo cáo v? (SSRS 2008 R2) ho?c Microsoft SQL Server 2012 báo cáo Services (SSRS 2012).
 • Báo cáo có ch?a m?t báo cáo drillthrough. Ngoài ra, các tham s? c?a báo cáo drillthrough đư?c không ?n.
 • B?n khoan thông qua báo cáo drillthrough.
Trong trư?ng h?p này, tham s? b?ng báo cáo drillthrough là m?t tích.

Ghi chú:
 • N?u báo cáo drillthrough có ch?a m?t tham s? mà không ?n và không đư?c thông qua t? m?t báo cáo c?p cao nh?t, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n khoan thông qua đ? báo cáo drillthrough:
  Các tham s? 'ParameterName' thi?u m?t giá tr?.
 • V?n đ? này không x?y ra khi b?n giao di?n báo cáo trong báo cáo Manager ho?c Microsoft kinh doanh t?nh báo phát tri?n Studio (giá th?u).

Đ? phân gi?i

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Tích l?y Update 4 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2833645 Cumulative update 4 for SQL Server 2012 SP1
Lưu ? Cho r?ng các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Cumulative update 6 cho SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2830140 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? Pack 2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ?, s? d?ng hành đ?ng đi đ?n URL thay v? hành đ?ng đi đ?n báo cáo trong tài s?n h?p văn b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2811842 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2811842 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2811842

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com