"Xin l?i, chúng tôi không th? t?m th?y h? sơ mà b?n t?o ra" l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng đ? xác minh m?t tên mi?n trong Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2812447 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng đ? xác minh m?t tên mi?n trong Microsoft Office 365, b?n g?p m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây.
 • Khi b?n c? g?ng đ? xác minh tên mi?n thông qua c?ng Office 365, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Xin l?i, chúng tôi không th? t?m th?y h? sơ mà b?n t?o.
 • Khi b?n c? g?ng đ? xác minh m?t tên mi?n b?ng cách s? d?ng Windows PowerShell, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Xác nh?n-MsolDomain: Xác minh tên mi?n không thành công. B?n ghi CNAME đư?c yêu c?u không đư?c t?m th?y. N?u b?n đ? c?p nh?t g?n đây c?a b?n thi?t l?p DNS cho tên mi?n này, lưu ? r?ng có th? có m?t s? ch?m tr? trư?c khi đi?u này có th? đư?c xác minh.
  T?i char d?ng: 1:1
  + Xác nh?n-MsolDomain - DomainName rapaxonline2.com
  + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo: OperationStopped: (:) [Xác nh?n-MsolDomain], MicrosoftOnlineException
  + FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainVerificationMissingCnameException,Microsoft.Online.Administration.Automation.ConfirmDomain


NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • H? sơ H? th?ng Tên Mi?n (DNS) không ph?i là t?o ra m?t cách chính xác.
 • B?n ghi DNS không ph?i là ph? bi?n cho t?t c? các máy ch? DNS. Thay đ?i đ?i v?i tên mi?n Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) có th? m?t 72 gi? đ? truy?n bá đ?n t?t c? các máy ch? DNS.


GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ki?m tra xem b?n ghi DNS t?n t?i cho các tên mi?n. Đ? làm đi?u này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:

Phương pháp 1: S? d?ng các văn ph?ng 365 y t?, s?n sàng chi?n đ?u, và k?t n?i ki?m tra đ? xác nh?n r?ng các b?n ghi DNS chính xác có s?n

Ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng y t?, s?n sàng chi?n đ?u, và k?t n?i ki?m tra cung c?p b?i Office 365 đ? xác nh?n h? sơ c?a h? đang đư?c m?t cách chính xác tuyên truy?n. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Browseto http://aka.MS/checkmypc.
 2. Nh?p ?y nhi?m Office 365 c?a b?n, và sau đó ch?n Ki?m tra nhanh chóng.
 3. S? d?ng các k?t qu? đ? kh?c ph?c v?n đ?.

Phương pháp 2: S? d?ng công c? dòng lệnh Nslookup

Đ? ki?m tra xem b?n ghi DNS t?n t?i b?ng cách s? d?ng công c? dòng lệnh Nslookup, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u l?nh d?u ki?m nh?c.
 2. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? Nslookup, và sau đó nh?n Enter.
 3. Đ?i v?i b?n ghi TXT, g? Thi?t l?p lo?i = txt, và sau đó nh?n Enter.
  Đ?i v?i b?n ghi MX, g? Thi?t l?p lo?i = mx, và sau đó nh?n Enter.
 4. Nh?p tên mi?n b?n th? đ? xác minh, và sau đó nh?n Enter.
 5. Lưu ? đ?u ra.
  • Cho b?n ghi TXT, đ?u ra gi?ng như sau:
   Non-authoritative answer: 
   treyresearch.net text = 
   
   "MS=ms97545634"
  • Đ?i v?i m?t b?n ghi MX, đ?u ra gi?ng như sau:
   Non-authoritative answer: 
   contoso.org MX preference = 10, mail exchanger = ms27039633.msv1.invalid.outlook.com
  N?u b?n không nh?n đư?c nh?ng k?t qu? này, b?n ghi TXT ho?c b?n ghi MX không ph?i là nh?p chính xác.

  Lưu ? N?u b?t k? thay đ?i x?y ra v?i b?t k? b?n ghi DNS, ch? đ?i lên đ?n 72 gi? đ? các thay đ?i đ?i v?i tuyên truy?n trư?c khi b?n c? g?ng đ? xác minh tên mi?n m?t l?n n?a.

Ví d?

Ví d? sau cho th?y các l?nh và các d? li?u đó đư?c tr? v? m?t d?u ki?m nh?c l?nh khi b?n ch?y Nslookup:
>nslookup 
Default Server: dns1.corp.contoso.com 
Address: <IP_Address> 
 
> server <IP_Address> 
Default Server: [ <IP_Address> ] 
Address: <IP_Address> 
 
> set type=txt 
> contoso.com
Server: [ <IP_Address> ] 
Address: <IP_Address> 
 
Non-authoritative answer: 
contoso.com text = 
 
"MS=ms97545634"
N?u tên mi?n v?n không th? xác minh, liên h? v?i văn ph?ng 365 h? tr?.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? quy tr?nh xác minh tên mi?n trong Office 365, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2515404 Kh?c ph?c s? c? quy tr?nh xác minh tên mi?n trong Office 365

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2812447 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365
T? khóa: 
o365 o365a o365p o365e o365m o365022013 kbmt KB2812447 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2812447

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com