"Không th? xác minh tên mi?n" l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng đ? xác minh m?t tên mi?n trong Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2812454 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng đ? xác minh m?t tên mi?n trong Microsoft Office 365, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? xác minh tên mi?n

Chúng tôi không th? xác minh tên mi?n, b?i v? nó đư?c k?t h?p v?i m?t b?n ghi d?ch v? c?a Microsoft đư?c t? ch?c. M?t tên mi?n có th? đư?c k?t h?p v?i ch? có m?t b?n ghi d?ch v?. Đ? s? d?ng tên mi?n này, l?n đ?u tiên g? b? nó t? b?n ghi d?ch v? khác, và sau đó c? g?ng m?t l?n n?a đ? xác minh tên mi?n. N?u b?n v?n không th? xác minh tên mi?n, liên h? v?i h? tr? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Microsoft đ? gi?i quy?t s? c?

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • Tên mi?n t?n t?i trong m?t b?n ghi d?ch v? đám mây c?a Microsoft. Ví d?, tên mi?n này t?n t?i trong Live@edu.
  • Tên mi?n đư?c liên k?t v?i Microsoft Exchange Online.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

B?n s? d?ng mi?n c?a m?nh trong Live@edu

Tên mi?n có th? t?n t?i ch? trong m?t b?n ghi d?ch v?. N?u b?n s? d?ng tên mi?n trong Live@edu và b?n mu?n s? d?ng tên mi?n trong Office 365, lo?i b? tên mi?n t? Live@edu.

B?n đ? thi?t l?p m?t s? tin tư?ng liên đoàn Exchange (trao đ?i đoàn)

N?u tên mi?n t?n t?i t? m?t ni?m tin liên đoàn trao đ?i trư?c đó đ? đư?c thi?t l?p, lo?i b? s? tin tư?ng trao đ?i liên bang. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

Lo?i b? m?t ni?m tin liên đoàn

B?n v?n nh?n đư?c thông báo l?i

N?u b?n v?n nh?n đư?c thông báo l?i, liên h? Live@edu Support t?i (800) 455-6399, và có h? ki?m tra cho dù tên mi?n hi?n đang đư?c cung c?p ho?c cho dù nó đư?c s? d?ng đ? trao đ?i liên bang. C? th?, có h? tr? Live@edu ki?m tra các giá tr? đư?c bi?t đ?n h? th?ngH? chi?u không gian tên bang trong Cung c?p Trung tâm.

BI?T THÊM THÔNG TIN

Đ? ki?m tra xem tài kho?n Office 365 c?a b?n có m?t s? tin tư?ng trao đ?i liên đoàn thi?t l?p

N?u b?n đ? xác minh tên mi?n c?a b?n trong tài kho?n Office 365 ho?c trong tài kho?n Office 365 khác, s? d?ng Windows PowerShell trong trao đ?i tr?c tuy?n đ? ki?m tra cho dù tên mi?n đư?c thi?t l?p cho m?t s? tin tư?ng trao đ?i liên bang. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y l?nh Windows PowerShell sau đây t? Exchange Online PowerShell:

Get-FederationInformation -DomainName <domain.onmicrosoft.com>
Ki?m tra các tài s?n DomainNames trong đ?u ra. N?u tên mi?n mà b?n đang c? g?ng đ? xác minh đư?c li?t kê, lo?i b? s? tin tư?ng liên bang cho tên mi?n đó.

Ví d?: đ?u ra s? gi?ng như sau:

PS C:\users\administrator\Desktop > Get-FederationInformation - DomainName contoso.onmicrosoft.com

RunspaceId: e5d5c1a3-1c2a-4747-9c7e-170cfb848b2e
TargetApplicationUri: outlook.com Br / > DomainNames: {contoso.onmicrosoft.com, contoso.com }
TargetAutodiscoverEpr: https://pod51008.outlook.com/autodiscover/autodiscover.
SVC/WSSecurity
TokenIssuerUris: {uri:WindowsLiveID, urn: liên k?t: MicrosoftOnline}
IsValid: đúng

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? quy tr?nh xác minh tên mi?n trong Office 365, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2515404 Kh?c ph?c s? c? quy tr?nh xác minh tên mi?n trong Office 365
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2812454 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365062011 o365022013 o365m pre-upgrade after upgrade kbmt KB2812454 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2812454

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com