"<Domain_Name> ir jau p?rbaud?ta j?su kontu vai citu kontu Microsoft tie?saistes pakalpojumus" k??das zi?ojums, m??inot p?rbaud?t dom?nu pakalpojum? Office 365</Domain_Name>

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2812881 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot p?rbaud?t dom?nu pakalpojum? Microsoft Office 365, j?s sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
<Domain_Name>ir jau p?rbaud?ta j?su kontu vai citu kontu Microsoft tie?saistes pakalpojumus.</Domain_Name>

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja dom?ns nepast?v cita Office 365 organiz?cija vai Microsoft biznesa produktivit?tes Online Standard Suite vid?.

???DUMS

Veiciet vienu no ??m darb?b?m, atbilsto?i situ?cijai:
  • Ja j?s iepriek? p?rbaud?t dom?nu pakalpojum? Office 365, vispirms ir j?no?em dom?nu no t?s pa?reiz?j?s atra?an?s vietas. Dom?ns var past?v?t tikai vien? viet? programm? Office 365.
  • Ja j?s nezin?t, k?di Office 365 konts pa?laik izmanto piel?gotu dom?nu vai jums nav kontroles p?r biroja 365 kontu, kuru pa?laik izmanto piel?gotu dom?nu, sazinieties ar Office 365 atbalsts.

NOR?DES

Lai ieg?tu vair?k inform?cijas par dom?nu p?rbaude probl?mu nov?r?ana programm? Office 365 skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
2515404 Dom?na p?rbaude probl?mu nov?r?ana programm? Office 365

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2812881 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 25. janv?ris - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365p o365e o365m o365062011 o365022013 pre-upgrade after upgrade kbmt KB2812881 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2812881

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com