"<Domain_Name> ? c ?c xc minh ti kho?n c?a b?n, ho?c cho m?t b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Microsoft ti kho?n" thng bo l?i khi b?n c? g?ng ? xc minh m?t tn mi?n trong Office 365</...

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2812881 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Khng ch?c ch?n nh?ng g? phin b?n c?a Office 365 b?n ang s? d?ng? i ?n website sau c?a Microsoft:
Ti ang s? d?ng Office 365 sau khi n?ng c?p b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N ?

Khi b?n c? g?ng ? xc minh m?t tn mi?n trong Microsoft Office 365, b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:
<Domain_Name>? ? ?c xc minh ti kho?n c?a b?n, ho?c cho m?t b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n tai khoan Microsoft.</Domain_Name>

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra n?u tn mi?n t?n t?i trong t? ch?c Office 365 khc ho?c trong m?t mi tr?ng Microsoft doanh nghi?p nng su?t Online Standard Suite.

GI?I PHP

Th?c hi?n m?t trong cc th? sau, n?u thch h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
  • N?u b?n ? xc minh tn mi?n trong Office 365, b?n tr?c tin ph?i lo?i b? tn mi?n t? v? tr hi?n t?i c?a n. Tn mi?n ch? c th? t?n t?i ? m?t v? tr trong Office 365.
  • N?u b?n khng bi?t nh?ng g? ti kho?n Office 365 hi?n ang s? d?ng tn mi?n tu? ch?nh, ho?c n?u b?n khng c quy?n ki?m sot qua ti kho?n Office 365 hi?n ang s? d?ng tn mi?n tu? ch?nh, lin h? v?i vn ph?ng 365 h? tr?.

TI LI?U THAM KH?O

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? kh?c ph?c s? c? quy tr?nh xc minh tn mi?n trong Office 365, h?y xem bi vi?t C s? tri th?c Microsoft sau:
2515404 Kh?c ph?c s? c? quy tr?nh xc minh tn mi?n trong Office 365

V?n c?n tr? gip? Chuy?n ?n cc Vn ph?ng 365 c?ng ?ng web site.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2812881 - L?n xem xt sau cng: 25 Thang Ging 2014 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Office 365 for education (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses (pre-upgrade)
T? kha:
o365 o365a o365p o365e o365m o365062011 o365022013 pre-upgrade after upgrade kbmt KB2812881 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2812881

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com