K?t n?i v?i SMB chia s? trên máy tính d?a trên Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 d?a trên m?t máy tính có th? không làm vi?c v?i m?t bí danh tên

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281308 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi m?t khách hàng máy tính k?t n?i v?i m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 ho?c m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows Server 2003 b?ng cách s? d?ng m?t bí danh tên, khách hàng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
H? th?ng 52 hi?n l?i.
Tên trùng l?p t?n t?i trên m?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi b?n th? k?t n?i t?i h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng m?t bí danh CNAME đư?c t?o ra trong khu v?c DNS. Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra v?i m?t l?nh tương t? như m?u l?nh
lư?i xem \\bí danh.tên mi?n.com
nơi bí danh là m?t b?n ghi CNAME đư?c t?o ra cho các máy ch? trong các tên mi?n.com khu. H? ph?c v? không "nghe" vào bí danh, và do đó không ph?i ch?p nh?n k?t n?i đ?n tên đó.

GI?I PHÁP

Windows 2000 Server

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c và cài đ?t Windows 2000 service pack m?i nh?t và sau đó ch?nh s?a registry.Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  02-Jul-2001 22:52 5.0.2195.3804 1,685,632 Ntkrnlmp.exe
  02-Jul-2001 22:53 5.0.2195.3804 1,685,312 Ntkrnlpa.exe
  02-Jul-2001 22:53 5.0.2195.3804 1,705,984 Ntkrpamp.exe
  02-Jul-2001 22:51 5.0.2195.3804 1,663,424 Ntoskrnl.exe
  02-Jul-2001 23:44 5.0.2195.3805  237,072 Srv.sys
  02-Jul-2001 23:53 5.0.2195.3805   73,488 Srvsvc.dll
				

Sau khi b?n cài đ?t các hotfix

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Ngoài ra, đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows 2000 Server, b?n ph?i làm theo các bư?c sau:
 1. T?o b?n ghi CNAME cho máy ch? t?p tin trên máy ch? DNS thích h?p, n?u b?n ghi CNAME chưa đư?c hi?n nay.
 2. Áp d?ng các hotfix đ? máy tính mà b?n ghi CNAME đư?c t?o ra, không ph?i là các máy ch? DNS. (Tr? khi các máy ch? DNS và máy ch? t?p tin trong câu h?i là cùng m?t máy tính, và sau đó t?t c? nh?ng thay đ?i đư?c áp d?ng đ? máy ch? đó.) Hotfix này ?nh hư?ng đ?n các d?ch v? Server LAN Manager và không ?nh hư?ng đ?n ch?c năng DNS.
 3. Áp d?ng thay đ?i đăng k? sau đây ph?c v? t?p tin mà b?n đ? cài đ?t các hotfix. Đ? làm như v?y:
  1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
  2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
   Giá tr? tên: DisableStrictNameChecking
   Ki?u d? li?u: REG_DWORD
   Sinh: th?p phân
   Giá tr?: 1
  4. Thoát kh?i Registry Editor.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Windows Server 2003

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o b?n ghi CNAME cho máy ch? t?p tin trên máy ch? DNS thích h?p, n?u b?n ghi CNAME chưa đư?c hi?n nay.
 2. Áp d?ng thay đ?i đăng k? sau đây đ? các máy ch? file. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
  2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
   Giá tr? tên: DisableStrictNameChecking
   Ki?u d? li?u: REG_DWORD
   Sinh: th?p phân
   Giá tr?: 1
  4. Thoát kh?i Registry Editor.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
B?n c?ng có th? ph?i đ?t SPN (hi?u trư?ng d?ch v? tên) cho tên bí danh.

Ví d?, b?n có th? ph?i nh?p m?t l?nh tương t? v?i các l?nh sau đây:
setspn -a host/aliasname targetserver
setspn -a host/aliasname.contoso.com targetserver
Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
T?ng quan v? Setspn
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/b3a029a1-7ff0-4f6f-87d2-f2e70294a5761033.mspx
Cú pháp Setspn
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/318642de-15a3-4478-beb0-8022696def511033.mspx

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3.

THÔNG TIN THÊM

Khóa s? đăng k? đư?c đ? c?p trong ph?n "Gi?i quy?t" đư?c áp d?ng ch? cho SMB 1.0. Giao ti?p qua giao th?c SMB2.0, ho?c CIFS (Internet ph? bi?n h? th?ng t?p tin), b?n không có đ? thi?t l?p khóa s? đăng k?. SMB 2.0 cho phép cho các ch?c năng đư?c mô t? trong bài vi?t này đ? làm vi?c m?c đ?nh mà không có c?u h?nh b? sung. Máy vi tính mà ch?y Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, và Windows 7 h? tr? c? SMB 1.0 và SMB 2.0. Windows bao g?m m?t thành ph?n SMB khách hàng (Client cho Microsoft Windows) và m?t c?u ph?n h? ph?c v? SMB (t?p tin và máy in chia s? cho Microsoft Windows). Theo m?c đ?nh, SMB 2.0 là t?p tin chia s? giao th?c đư?c s? d?ng khi c? khách hàng và máy ch? h? tr? nó.

Phiên b?n giao th?c SMB đ? đư?c s? d?ng cho các ho?t đ?ng t?p tin đư?c quy?t đ?nh trong giai đo?n đàm phán. Windows Vista ho?c sau này khách hàng qu?ng cáo ph?c v? nó hi?u đư?c giao th?c SMB 2.0 m?i. N?u máy ch? hi?u SMB 2.0, SMB 2.0 đư?c s? d?ng cho giao ti?p. N?u không, khách hàng và máy ch? s? d?ng SMB 1.0. N?u SMB 1.0 d? ki?n s? đư?c s? d?ng, b?n có th? thi?t l?p khóa s? đăng k? đư?c đ? c?p trong "Ngh? quy?t" ph?n trên Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, ho?c Windows 7.

SMB 2.0 đư?c thi?t k? l?i cho môi trư?ng m?ng bao g?m cao không dây, có th? m?t mát, time-outs, đ? tr? cao, và networkss khác. SMB 2.0 c?ng đáp ?ng các nhu c?u c?a các th? h? ti?p theo c?a máy ch? t?p tin mà bao g?m vi?c m?t m? hóa t?p h? th?ng (EFS) trên dây và Offline Files và Folders c?i ti?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861S? d?ng QChain.exe đ? cài đ?t nhi?u Hotfixes v?i m?t kh?i đ?ng l?i
Hotfix này s?a ch?a v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đ?ng th?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 281308 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kboswin2000fix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB281308 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:281308

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com