Microsoft vn ph?ng nm 2013 ho?c Office 365 treo c?ng trong khi thi?t l?p

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2813190 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i php

Khi b?n lm m?t ci ?t chuyn bi?t tr?c tuy?n c?a Microsoft vn ph?ng nm 2013 ho?c Office 365 trn my tnh c?a b?n, n c th? treo t?i m?t t? l? ph?n trm c? th? c?a tr?nh ci ?t chuyn bi?t. N?u i?u ny x?y ra, h?y th? kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n l?n ?u tin. N?u ti?n tr?nh ci ?t chuyn bi?t v?n c?n b? m?c k?t, h?y lm theo cc b?c sau:

N?u ci ?t chuyn bi?t treo c?ng kho?ng 80% t?i 90%, d?ng b?n ghi d?ch v? b? ?m in trn my tnh c?a b?n

V?n ? v?i b?n ghi d?ch v? b? ?m in c th? gy ra cc thi?t l?p ? treo t? 80% ?n 90%. B?n c th? t?m d?ng b?n ghi d?ch v?, c? g?ng ? ci ?t chuyn bi?t vn ph?ng m?t l?n n?a v sau kh?i ?ng l?i b?n ghi d?ch v? ? kh?c ph?c s? c?:
 1. Trn m?t my tnh Windows 8, lo?i Services.msc t? ?u mn h?nh v b?m vo ho?c b?m vo b?n ghi d?ch v? trong danh sch k?t qu?.
  Trn m?t Windows 7 my tnh, b?m vo B?t ?u > ch?y, lo?i Services.msc, v sau nh?p vo OK.
 2. Nh?n qua danh sch cc b?n ghi d?ch v?, t?m th?y B? ?m my in, v m? n.
 3. Khai thc ho?c b?m t?t my, v r?i b?m vo ho?c b?m OK.
 4. Th? ci ?t chuyn bi?t vn ph?ng m?t l?n n?a.
 5. M?t khi vn ph?ng ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh c?a b?n, tr? l?i danh sch cc b?n ghi d?ch v? v m? B? ?m my in.
 6. Khai thc ho?c b?m B?t ?u, v r?i b?m vo ho?c b?m OK.
Lu ?:V?n ? ny c th? x?y ra n?u b?n c m?t my in HP 4500 Officejet ho?c m?t my in HP 8500 Officejet.

N?u thi?t l?p treo ngay t?i 94%, kh?i ?ng l?i my PC

N?u b?n ? khng th? kh?i ?ng l?i my tnh, lm i?u ny n?u ci ?t chuyn bi?t treo c?ng ngay t?i 94%.

N?u ci ?t chuyn bi?t treo c?ng ? b?t k? t? l? ph?n trm:

Ch?y m?t s?a ch?a tr?c tuy?n c?a vn ph?ng
 1. M? Panel iu khin, v ch?n chng tr?nh v tnh nng.
 2. Trong c?a s? g? ci ?t chuyn bi?t ho?c thay ?i m?t chng tr?nh , t?m v ch?n s?n ph?m Microsoft Office, b?n ang c? g?ng ? ci ?t chuyn bi?t t? danh sch.
 3. Khai thc ho?c b?m thay ?i, ch?n S?a ch?a tr?c tuy?n v khai thc ho?c b?m s?a ch?a.
Ch?y m?t s?a ch?a n ? lo?i b? vn ph?ng nm 2013
Thi?t l?p c?ng c th? treo n?u c cc t?p tin t? m?t ci ?t chuyn bi?t vn ph?ng 2013 tr?c v?n c?n trn my PC. ? lo?i b? nh?ng t?p tin ny, h?y ch?y s?a ch?a n trong bi vi?t ny: G? ci ?t chuyn bi?t Microsoft Office 2013 ho?c Office 365.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2813190 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang T 2014 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office 365 Home
T? kha:
kbmt KB2813190 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2813190

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com