Không th? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng t?p tin t? m?t khách hàng UNIX đ? ph?c v? NFS d?a trên Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2813363 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có chia s? h? th?ng (NFS) t?p tin m?ng trên m?t máy ch? Windows Server 2008 d?a trên NFS.
 • B?n s? d?ng m?t khách hàng UNIX h? tr? 64-bit cookie đ? truy c?p các t?p tin trong vi?c chia s? NFS.
 • B?n c? g?ng đ? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng t?p tin t? khách hàng UNIX. Ví d?, b?n c? g?ng ch?y các Tar l?nh đ? lưu tr? các t?p tin, ho?c b?n c? g?ng ch?y các ls l?nh đ? danh sách các t?p tin trong m?t m?c tin thư thoại.
Trong trư?ng h?p này, các ho?t đ?ng t?p tin không thành công. Ví d?, tên trùng l?p t?p tin đư?c hi?n th? ho?c l?nh rơi vào m?t v?ng l?p vô h?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? trùng l?p t?p tin cookie đư?c t?o ra và quay tr? l?i khách hàng UNIX b?i h? ph?c v? NFS.

Lưu ?Trong m?t m?c tin thư thoại có ch?a nhi?u liên k?t c?ng m?i công ngh? t?p tin h? th?ng (NTFS) đ? cùng m?t t?p tin, trùng l?p cookie v?n đ? có th? x?y ra. Đ? tránh v?n đ? l?p l?i cookie, H? ph?c v? NFS s? d?ng t?p đ? đ?t tên tin băm trong thu?t toán t?o cookie. Đi?u này có th? d?n đ?n trùng l?p cookie khi nhi?u t?p có t?p đ? đ?t tên tin tương t? trong m?t chia s? NFS.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

ki?m nh?p thông tin

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Sau khi áp d?ng hotfix này, b?n ph?i t?o ra m?t khóa registry đ? vô hi?u hoá t?p tin tên băm cho cookie trên NFS Phiên b?n 2 máy ch? ho?c NFS Phiên b?n 3 máy ch?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i regedit trong các T?m chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  UAC
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr?, nh?p m?t kh?u. N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n, cung c?p xác nh?n.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NfsServer\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i DisableFilenameHashing, và sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m chu?t ph?i vào DisableFilenameHashing, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Ghi chú
 • B?n có th? s? d?ng cácDisableFilenameHashingm?c ki?m nh?p đ? ki?m soát n?u t?p đ? đ?t tên tin băm đư?c s? d?ng hay không khi h? ph?c v? NFS t?o ra cookie. B?n có th? thi?t l?p giá tr? DWORD c?a cácDisableFilenameHashingki?m nh?p vào0 đ? cho phép các t?p đ? đ?t tên tin băm.
 • Xin vui l?ng không vô hi?u hóa t?p đ? đ?t tên tin băm n?u chia s? NFS có ch?a nhi?u liên k?t c?ng NFS tr? đ?n cùng m?t t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008" ph?n. MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msnfsflt.MOFkhông áp d?ng4,43709-Tháng chín-201111:48không áp d?ng
Msnfsflt.sys6.0.6002.2308723,55206 Tháng tư năm 201301:18x 86
NFS-servercore-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,00106 Tháng tư năm 201302:34không áp d?ng
Nfssvc.exe6.0.6002.2308728.67206 Tháng tư năm 201301:18x 86
Nfssvr.MOFkhông áp d?ng6,17209-Tháng chín-201111:48không áp d?ng
Nfssvr.sys6.0.6002.23087498,17606 Tháng tư năm 201301:19x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msnfsflt.MOFkhông áp d?ng4,43701 Tháng mư?i hai, 201111:39không áp d?ng
Msnfsflt.sys6.0.6002.2308730,20806 Tháng tư năm 201301:58x 64
NFS-servercore-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,00106 Tháng tư năm 201303:25không áp d?ng
Nfssvc.exe6.0.6002.2308733,28006 Tháng tư năm 201301:58x 64
Nfssvr.MOFkhông áp d?ng6,17201 Tháng mư?i hai, 201111:39không áp d?ng
Nfssvr.sys6.0.6002.23087644,09606 Tháng tư năm 201301:59x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msnfsflt.MOFkhông áp d?ng4,43715 Tháng 3 năm 201106:04không áp d?ng
Msnfsflt.sys6.0.6002.2308765,02406 Tháng tư năm 201300:58IA-64
NFS-servercore-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,00106 Tháng tư năm 201302:14không áp d?ng
Nfssvc.exe6.0.6002.2308767,58406 Tháng tư năm 201300:58IA-64
Nfssvr.MOFkhông áp d?ng6,17215 Tháng 3 năm 201106:04không áp d?ng
Nfssvr.sys6.0.6002.230871,412,60806 Tháng tư năm 201300:59IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-n...enamehashing-regkey_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_c75d385f91cf5b3e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.409 ngư?i
Ngày (UTC)06 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)02:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-nfs-servercore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_5dc526d11dca4cc4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin50,906
Ngày (UTC)06 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)03:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-n...enamehashing-regkey_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_237bd3e34a2ccc74.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.411 ngư?i
Ngày (UTC)06 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)03:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-nfs-servercore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_b9e3c254d627bdfa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin50,940
Ngày (UTC)06 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)03:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-n...enamehashing-regkey_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_c75edc5591cd643a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.410 ngư?i
Ngày (UTC)06 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)02:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-nfs-servercore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23087_none_5dc6cac71dc855c0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin50,923
Ngày (UTC)06 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)02:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2813363 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2813363 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2813363

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com