Outlook Business Contact Manager datu b?zes instrumentu apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2813691 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Outlook Business Contact Manager datu b?zes instruments ?auj administratoriem, lai uz??m?ja Business Contact Manager, Outlook datu b?z?m, Microsoft Office 2013 un Outlook Business Contact Manager 2013 nav instal?ti dator?. P?c tam, kad instal?ta server?, ?is r?ks ?auj lietot?jiem:
 • Veidot un dubl?t Business Contact Manager 2013 datu b?z?m. Lai izveidotu datu b?zi, lietot?jam j?b?t lok?lais administrators.
 • Atjaunot datu b?zes no Outlook Business Contact Manager 2013, Outlook Business Contact Manager 2010, Outlook Business Contact Manager 2007 un Outlook Business Contact Manager 2003.
 • Koplietot Business Contact Manager datu b?ze ar citiem lietot?jiem lok?laj? t?kl?.
 • Datu b?zu migr?t no Outlook Business Contact Manager 2007 un Outlook Business Contact Manager 2010.
R?ks nodro?ina to, ka vajadz?gos ugunsm?ra porti tiek atv?rti, ka lietot?jiem tiek pie??irtas ties?bas uz datu b?zi un SQL gad?jums ir konfigur?ta, lai at?autu ?r?jos savienojumus. ??s darb?bas prasa b?t lok?l? administratora lietot?ja. Atbalst?t? SQL servera versija ir j?b?t kl?t, lai var?tu lietot ?o r?ku. Pa?laik ?is r?ks atbalsta Microsoft SQL Server 2005 un 2008 versij?m.

Papildindorm?cija

Atbalst?t?s oper?t?jsist?mas

?is r?ks ir atbalst?ta ??d?m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Server 2003 R2 x86 (32 bitu)
 • Windows Server 2003 R2 x64 Edition
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows XP 3. servisa pakotne (SP3).
 • Windows Small Business Server 2008
 • Windows Small Business Server 2003 servisa pakotne 1 (SP1)

Priek?nosac?jumi

Ir nepiecie?ama Microsoft Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, Microsoft SQL Server 2008 SP2 vai Microsoft SQL Server 2005 SP3 (tikai 32 bitu) uzst?d?tas.

K? ieg?t un instal?t programmas Outlook Business Contact Manager 2013 b?zes instruments

Lejupiel?d?t pakotni no Microsoft Download Center.

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.

   
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Outlook Business Contact Manager datu b?zes r?ku 32 bitu pakete lejupiel?d?t tagad.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem

Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Inform?cija par failu

Business Contact Manager datu b?zu r?ku

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Bcmcommon.dll4.0.12124.0508,15224 January 201310:18
BCMRes.resources.dll4.0.12124.01,439,99224 January 201210:18
Bcmres.dll4.0.12124.02,300,99224 January 201310:18
Businesslayer.dll4.0.12124.01,595,64024 January 201310:18
BusinessLayer.resources.dll4.0.12124.084,21624 January 201310:18
Microsoft.eCRM.AxSHDocVw.dll4.0.12124.051,44824 January 201310:18
Microsoft.eCRM.Office.dll2.5.0.0.448,76024 January 201310:18
Microsoft.Interop.eCRM.NetFw.dll4.0.12124.030,96824 January 201310:18
Microsoft.Interop.eCRM.Ole.dll4.0.12124.026,87224 January 201310:18
Microsoft.Interop.eCRM.Outlook.dll9.4.0.0973,04824 January 201310:18
Microsoft.Interop.eCRM.SHDocVw.dll4.0.12124.0137,46424 January 201310:18
Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll4.0.12124.0628,98424 January 201310:18
Microsoft.Interop.Mapi.Interfaces.dll4.0.12124.092,40824 January 201310:18
Microsoft.Interop.Mapi.PropTags.dll4.0.12124.097,01624 January 201310:18
ServerWizard.exe4.0.12124.0715,00024 January 201310:18
stdole.dll7.00.9466.022,77624 January 201310:19
Xceed.Compression.dll4.1.9417.12000205,4643 Marts 20102:14
Xceed.FileSystem.dll4.1.9417.12000131,7363 Marts 20102:14
Xceed.Zip.dll4.1.9417.12000254,6163 Marts 20102:14
Microsoft.Interop.Mapi.Interfaces.resources.dll4.0.12124.011,51224 January 201310:18
ServerWizard.resources.dll4.0.12124.0588,02424 January 201310:18

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as

Lietot?ju nevar izveidot jaunu datu b?zi, SQL Server 2012 pakalpojumus pieteicies k? t?kla pakalpojumu
Ja lietot?ja r?ku Business Contact Manager datu b?ze izmantojot SQL Server 2012 uz Windows Server 2008 un ir re?istr?jies k? t?kla pakalpojumu, vi?i redz ??du k??das zi?ojumu:
Nevar izveidot jaunu datu b?zi. Oper?cija ir atgriezts atpaka?. L?dzu, p?rliecinieties, vai darbojas datu b?zes pakalpojums.
Profilakse ir piesakieties k? lok?l?s sist?mas, nevis k? t?kla pakalpojums.

Atinstal??anas inform?ciju

Lai no?emtu Outlook Business Contact Manager 2013 datu b?zu r?ku, r?kojieties ??di:
 1. Programm?vad?bas panelis, atlasiet Programmas, un p?c tam atlasiet Programmas un l?dzek?i.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uzOutlook Business Contact Manager 2013 b?zes instruments. 
 3. Atlasiet Atinstal?t/main?t. 
 4. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2813691 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 22. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Office Outlook 2003 ar biznesa kontaktu p?rvaldnieku
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2813691 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2813691

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com