Mô t? c?a tr?nh Nguười quản lí liên hệ doanh nghiệp cho Outlook b? máy cơ s? d? li?u công c?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2813691 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Nguười quản lí liên hệ doanh nghiệp cho Outlook b? máy cơ s? d? li?u công c? cho phép quản trị viên máy phục vụ qu?n lí liên h? b? máy cơ s? d? li?u Outlook trên m?t máy tính mà trên đó Microsoft văn ph?ng năm 2013 và qu?n lí liên h? cho Outlook 2013 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch?, công c? này s? cho phép ngư?i dùng:
 • T?o và sao lưu b? máy cơ s? d? li?u qu?n lí liên h? 2013. Đ? t?o ra m?t b? máy cơ s? d? li?u, ngư?i dùng ph?i là các qu?n tr? viên đ?a phương.
 • Khôi ph?c b? máy cơ s? d? li?u t? qu?n lí liên h? cho Outlook 2013, qu?n lí liên h? cho Outlook 2010, qu?n lí liên h? cho Outlook 2007 và qu?n lí liên h? cho Outlook 2003.
 • b? máy cơ s? d? li?u chia s? qu?n lí liên h? v?i ngư?i dùng khác trên m?t m?ng c?c b?.
 • Di chuy?n b? máy cơ s? d? li?u t? qu?n lí liên h? cho Outlook 2010 và qu?n lí liên h? cho Outlook 2007.
Công c? đ?m b?o r?ng c?ng tư?ng l?a c?n thi?t đư?c m? ra, ngư?i dùng đư?c c?p quy?n b? máy cơ s? d? li?u, và trư?ng h?p SQL đư?c c?u h?nh đ? cho phép k?t n?i bên ngoài. Các ho?t đ?ng yêu c?u ngư?i s? d?ng có m?t qu?n tr? viên đ?a phương. M?t phiên b?n đư?c h? tr? c?a SQL máy ch? c?n ph?i có m?t đ? s? d?ng công c? này. Hi?n nay, công c? này h? tr? phiên b?n 2005 và 2008 c?a Microsoft SQL Server.

Thông tin thêm

hệ điều hành đư?c h? tr?

Công c? này đư?c h? tr? trên hệ điều hành sau:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Server 2003 R2 x 86 (32-bit)
 • Windows Server 2003 R2 x 64 Phiên b?n
 • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2
 • Windows XP Service Pack 3
 • Máy ch? Windows doanh nghi?p nh? 2008
 • Doanh nghi?p nh? Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 SP1, Microsoft SQL Server 2008 SP2 ho?c Microsoft SQL Server 2005 SP3 (32-chút ch?) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t tr?nh Nguười quản lí liên hệ doanh nghiệp cho Outlook 2013 b? máy cơ s? d? li?u công c?

T?i v? các gói ph?n m?m t? Microsoft Download Center.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Nguười quản lí liên hệ doanh nghiệp cho Outlook b? máy cơ s? d? li?u công c? 32-bit gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n

Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Chi tieát taäp tin

qu?n lí liên h? b? máy cơ s? d? li?u công c?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Bcmcommon.dll4.0.12124.0508,15224 Tháng 1 năm 201310:18
BCMRes.resources.dll4.0.12124.01,439,99224 Tháng 12 năm 201110:18
Bcmres.dll4.0.12124.02,300,99224 Tháng 1 năm 201310:18
Businesslayer.dll4.0.12124.01,595,64024 Tháng 1 năm 201310:18
BusinessLayer.resources.dll4.0.12124.084,21624 Tháng 1 năm 201310:18
Microsoft.eCRM.AxSHDocVw.dll4.0.12124.051,44824 Tháng 1 năm 201310:18
Microsoft.eCRM.Office.dll2.5.0.0.448,76024 Tháng 1 năm 201310:18
Microsoft.Interop.eCRM.NetFw.dll4.0.12124.030,96824 Tháng 1 năm 201310:18
Microsoft.Interop.eCRM.Ole.dll4.0.12124.026,87224 Tháng 1 năm 201310:18
Microsoft.Interop.eCRM.Outlook.dll9.4.0.0973,04824 Tháng 1 năm 201310:18
Microsoft.Interop.eCRM.SHDocVw.dll4.0.12124.0137,46424 Tháng 1 năm 201310:18
Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll4.0.12124.0628,98424 Tháng 1 năm 201310:18
Microsoft.Interop.Mapi.Interfaces.dll4.0.12124.092,40824 Tháng 1 năm 201310:18
Microsoft.Interop.Mapi.PropTags.dll4.0.12124.097,01624 Tháng 1 năm 201310:18
ServerWizard.exe4.0.12124.0715,00024 Tháng 1 năm 201310:18
stdole.dll7.00.9466.022,77624 Tháng 1 năm 201310:19
Xceed.Compression.dll4.1.9417.12000205,4643 Tháng ba, 20102:14
Xceed.FileSystem.dll4.1.9417.12000131,7363 Tháng ba, 20102:14
Xceed.Zip.dll4.1.9417.12000254,6163 Tháng ba, 20102:14
Microsoft.Interop.Mapi.Interfaces.resources.dll4.0.12124.011,51224 Tháng 1 năm 201310:18
ServerWizard.resources.dll4.0.12124.0588,02424 Tháng 1 năm 201310:18

V?n đ? đ? bi?t và thay đ?i hành vi

Ngư?i dùng không th? t?o b? máy cơ s? d? li?u m?i khi b?n ghi d?ch v? SQL Server 2012 đ? kí nh?p dư?i tên là b?n ghi d?ch v? m?ng
N?u m?t ngư?i s? d?ng c?a công c? b? máy cơ s? d? li?u BCM đang s? d?ng SQL Server 2012 trên Windows Server 2008 và đư?c kí nh?p dư?i tên là m?t b?n ghi d?ch v? m?ng, h? có th? nh?n th?y thông báo l?i sau:
Không th? t?o ra m?t b? máy cơ s? d? li?u m?i. Các ho?t đ?ng đ? đư?c quay lui l?i. H?y ch?c ch?n r?ng các b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u đang ch?y.
The workaround là đ? kí nh?p dư?i tên m?t h? th?ng đ?a phương thay v? như là m?t b?n ghi d?ch v? m?ng.

G? cài đ?t chuyên bi?t thông tin

Đ? lo?i b? qu?n lí liên h? cho Outlook 2013 b? máy cơ s? d? li?u công c?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, ch?n chương tr?nh, và sau đó ch?n chương tr?nh và tính năng.
 2. B?m chu?t ph?i vào qu?n lí liên h? công c? b? máy cơ s? d? li?u Outlook 2013.
 3. Ch?n g? b? cài đ?t/thay đ?i.
 4. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n trên màn h?nh.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2813691 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
T? khóa: 
kbmt KB2813691 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2813691

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com