Tên va ch?m trong Active Directory gây ra sao chép l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281485 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Thông báo l?i sau đây có th? đư?c hi?n th? khi b?n c? g?ng đ? nhân r?ng thay đ?i gi?a các đ?i tác b?n sao trong công c? ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?:
L?i sau x?y ra trong khi c? g?ng đ?ng b? hóa đ?ng b? ki?m soát mi?n. B?i c?nh đ?t tên là trong quá tr?nh đang đư?c g? b? ho?c chưa đư?c nhân r?ng t? h? ph?c v? đ? ch? đ?nh.
B?n c?ng có th? th?y s? ki?n ID 1226 ho?c 1265 trong s? ghi s? ki?n h? th?ng.

NGUYÊN NHÂN

Thông đi?p này ch? ra r?ng CrossRef đ?i tư?ng xóa ho?c re-creation l?i máy tính trong m?t nhà nư?c mà tên b?i c?nh đ?t tên m?i có m?t cu?c xung đ?t tên.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time  Version    Size   File Name
  --------------------------------------------------------
  3/7/2001  01:11p  5.0.2195.3330 155,408  Ntdsutil.exe
  3/7/2001  01:11p  5.0.2195.3330 155,408  Ntdsutil.exe
				

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c, b?t đ?u m?t d?u nh?c l?nh (Cmd.exe) và sau đó g? d?ng sau, cách nh?n ENTER sau m?i d?ng:
c:\ntdsutil
SEM d m?t
đi s?a ch?a
q
B?n s? th?y văn b?n đó là tương t? như văn b?n m?u sau đ? ch? ra m?t ph?c h?i thành công:
c:\ntdsutil
c:\ntdsutil: sem d m?t
Semantic checker: đi s?a ch?a
B?t ch? đ? Fixup
Khai m?c DIT cơ s? d? li?u... Đã xong.

Không th? C?p Nh?t "datatable" b?ng: khóa đ? t?n t?i.
Không th? l?y "attk589826" c?t trong "datatable" b?ng: (chú ?) c?t là null.
Đã xong.

M? cơ s? d? li?u [d?ng].....Đã xong.

Nh?n đư?c h? sơ đ?m...1744 h? sơ
Văn b?n tóm lư?c vào đăng nh?p t?p tin dsdit.dmp.0
H? sơ quét: 1700
X? l? h? sơ.Đã xong.

Semantic checker: q

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861 S? d?ng QChain.exe đ? cài đ?t nhi?u Hotfixes v?i m?t kh?i đ?ng l?i
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đ?ng th?i, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149 Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
202485 Mô t? c?a ch? đ? kh?i đ?ng an toàn trong Windows 2000
Khi v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này x?y ra, b?n có th? xem các m?c sau đây trong trư?ng h?p các b?n ghi:
S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: NTDS KCC
S? ki?n th? lo?i: Ki?n th?c nh?t quán Checker
T? ch?c s? ki?n ID: 1265
Ngày: ngày 25/7/2000
Th?i gian: 11:11:57
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: SRV1
Mô t?:
C? g?ng thành l?p m?t liên k?t nhân r?ng v?i tham s?
Phân vùng: DC = "đ?a tr?
CNF:318498a8-8 c 57-46e3-b226-3693f7719162 ", DC = DOM2, DC = com
Ngu?n DSA DN: CN = NTDS
Thi?t đ?t, CN = SRV2, CN = máy ch?, CN = SITE2, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = tr? em, DC = DOM1, DC = m?ng
Ngu?n DSA đ?a ch?:
cabc8641-9a94-41 d 9-bf9a-56f43b67006a._msdcs.child.dom1.net
Inter-site giao thông v?n t?i (n?u có): CN = IP, CN = Inter, trang web
Máy bay v?n t?i, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = tr? em, DC = dom1, DC = m?ng
đ? th?t b?i v?i t?nh tr?ng sau đây:
Đăng nh?p th?t b?i: Tên trương m?c đích không chính xác.
Ghi d? li?u là m? tr?ng thái. Thao tác này s? th? l?i.
Dữ liệu:
0000: 74 05 00 00 t...

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: NTDS Replication
Th? lo?i s? ki?n: nhân r?ng
T? ch?c s? ki?n ID: 1226
Ngày: ngày 11/06/2000
Th?i gian: 06:10:32
Ngư?i dùng: t?t c? m?i ngư?i
Máy tính: YOURCOMPUTERNAME
Mô t?:
Đ?i tư?ng
CN = YOURCOMPUTERNAME, CN = máy ch?, CN = m?c đ?nh đ?u tiên-m?t trang web, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = YOURDOMAINNAME DC = com (v?i objectGuid 793c9a19-94ee-4713-b154-9a7f7d81b4a0) đ? đư?c thành l?p trên m?t máy ch? t? xa. Tuy nhiên, tên này đang đư?c s? d?ng ? đây b?i đ?i tư?ng v?i objectGuid 980563ba-c29c-4638-ad40-3d0574c925b0. Các đ?i tư?ng v?i objectGuid 980563ba-c29c-4638-ad40-3d0574c925b0 s? đư?c đ?i tên thành YOURCOMPUTERNAME CNF:980563ba-c29c-4638-ad40-3d0574c925b0, k? t? khi đ?i tư?ng khác tuyên b? các tên đ?u tiên.
Lưu ? r?ng các GUIDs li?t kê trong nh?ng m?c có th? khác nhau.

B?n có th? s? d?ng Ntdsutil đ? có đư?c thông tin sau đây cho th?y r?ng cu?c xung đ?t trong tên. H?y t?m nh?ng d?ng bên dư?i "Found 2 domain".

B?ng cách s? d?ng Ntdsutil trong khi k?t n?i v?i h? ph?c v? 1 trong tên mi?n g?c li?t kê:
c:\>ntdsutil
ntdsutil: siêu d? li?u s?ch
siêu d? li?u ng?u nhiên: các k?t n?i
k?t n?i máy ch?: k?t n?i t?i h? ph?c v? servername1
Ràng bu?c đ? servername1...
K?t n?i v?i servername1 s? d?ng ?y nhi?m c?a đ?a phương đăng nh?p ngư?i dùng
k?t n?i máy ch?: b? thu?c lá
siêu d? li?u s?ch: s o t
ch?n m?c tiêu ho?t đ?ng: l d
Loài này có 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 - DC = "seconddomain
CNF:9b9fbae4-7ba8-45b3-bb6c-71b94c37779a ", DC = com
ch?n m?c tiêu ho?t đ?ng: ch?n vùng 1
Không có trang web hi?n t?i
Tên mi?n - DC = "seconddomain
CNF:9b9fbae4-7ba8-45b3-bb6c-71b94c37779a ", DC = com
Không có máy ch? hi?n t?i
B?ng cách s? d?ng Ntdsutil trong khi k?t n?i v?i máy ch? 2 trong tên mi?n ngang li?t kê:
H:\>ntdsutil
ntdsutil: siêu d? li?u s?ch
siêu d? li?u ng?u nhiên: các k?t n?i
k?t n?i máy ch?: k?t n?i t?i h? ph?c v? servername2
Ràng bu?c đ? servername2...
K?t n?i v?i servername2 s? d?ng ?y nhi?m c?a đ?a phương đăng nh?p ngư?i dùng
k?t n?i máy ch?: b? thu?c lá
siêu d? li?u s?ch: s o t
ch?n m?c tiêu ho?t đ?ng: danh sách các tên mi?n
Loài này có 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 - DC = seconddomain, DC = com
ch?n m?c tiêu ho?t đ?ng: ch?n vùng 1
Không có trang web hi?n t?i
Tên mi?n - DC = seconddomain, DC = comDescription c?a ch? đ? kh?i đ?ng an toàn trong Windows 2000
Trong ví d? này, các tên mi?n g?c cho th?y tên không đúng:
Loài này có 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 - DC = "seconddomain
CNF:9b9fbae4-7ba8-45b3-bb6c-71b94c37779a ", DC = com
Tên mi?n đ?ng đ?ng cho th?y các thông tin chính xác:
Loài này có 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 - DC = seconddomain, DC = com
ch?n m?c tiêu ho?t đ?ng: ch?n vùng 1

Thu?c tính

ID c?a bài: 281485 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbdirservices kbfix kbwin2000presp3fix kbWin2000sp3fix kbmt KB281485 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:281485

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com