Kh?c ph?c: "không th? cài đ?t chuyên bi?t kh?i đ?ng h?nh ?nh" l?i tin thư thoại khi m?t chu?i các nhi?m v? không tri?n khai prestaged cài đ?t chuyên bi?t phương ti?n truy?n thông trong System Cent...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2815223 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o ra m?t phương ti?n truy?n thông prestaged cài đ?t chuyên bi?t trong Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2).
 • B?n t?o ra m?t tr?nh t? nhi?m v? trên m?t máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2.
 • B?n c?u h?nh tr?nh t? nhi?m v? đ? s? d?ng phương ti?n truy?n thông prestaged cài đ?t chuyên bi?t đ? tri?n khai m?t hệ điều hành v?i m?t máy tính.
 • B?n c?u h?nh tr?nh t? nhi?m v? đ? bao g?m m?t kh?i đ?ng l?i hành đ?ng trư?c khi hệ điều hành đư?c áp d?ng. Ví d?:

  "SMS_TaskSequence_RebootAction" name="Restart in Windows PE" /

  "SMS_TaskSequence_PartitionDiskAction" name="Partition Disk"

  "SMS_TaskSequence_RebootAction"

  "SMS_TaskSequence_ApplyOperatingSystemAction"
Trong trư?ng h?p này, khi tr?nh t? đ?c nhi?m đư?c đi?u hành, hệ điều hành không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, và tr?nh t? nhi?m v? toàn b? là không thành công. Ngoài ra, thông báo l?i sau đây đư?c kí nh?p các t?p tin Smsts.log:

Th?t b?i khi cài đ?t chuyên bi?t kh?i đ?ng h?nh ?nh.
Unspecified error (l?i: 80004005; Ngu?n: Windows)

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c đ? c?p trong bài vi?t này trên máy ch? web site chính System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 b? ?nh hư?ng.

Lưu ? Gói b?n vá nóng có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 đang ch?y m?t phiên b?n d?a trên x 86 hay x 64 d?a trên m?t hệ điều hành.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bư?c đ? làm theo đ? tri?n khai m?t gói hotfix cho máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 hotfix

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có h? th?ng Trung tâm B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 cài đ?t chuyên bi?t.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lưu ? Chúng tôi khuyên b?n đóng giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? c?u h?nh trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho h? th?ng Trung tâm c?u h?nh Manager 2007 Service Pack 2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
MCS.msikhông áp d?ng7,280,12801 Tháng hai, 201019:30không áp d?ng
PXE.msikhông áp d?ng5,761,53601 Tháng hai, 201019:30không áp d?ng
Sccm2007ac-sp2-kb2815223-x 86-enu.mspkhông áp d?ng1,057,28008 Tháng 3 năm 201302:16không áp d?ng
Tscore.dll4.0.6487.22271,173,65601 Tháng hai, 201019:30x 86
Tsmanager.exe4.0.6487.2227247,44801 Tháng hai, 201019:30x 86
Tsmbootstrap.exe4.0.6487.2227355,48001 Tháng hai, 201019:30x 86
Tscore.dll4.0.6487.22272,136,21601 Tháng hai, 201019:30x 64
Tsmanager.exe4.0.6487.2227376,47201 Tháng hai, 201019:30x 64
Tsmbootstrap.exe4.0.6487.2227549,01601 Tháng hai, 201019:30x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2815223 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2815223 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2815223

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com