Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 4 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2815347 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Lync 2010 đ? đư?c vá trong cumulative update là ngày tháng năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p Nh?t
 • Cho dù b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t tích l?y khác
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a

Gi?i thi?u

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau:
 • 2832123 B?n không th? ch?y Lync 2010 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Tháng ba 2013 l?y cho Lync 2010 trong Windows XP Pro ho?c Windows Server 2003
B?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài KB sau:
 • 2791382 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: Tháng ba năm 2013
 • 2737155 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 10 năm 2012
 • 2726382 MS12-066: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Lync 2010: 9 tháng 10 năm 2011
 • 2701664 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 6 năm 2012
 • 2670326 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 2 2012
 • 2514982 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 11 năm 2011
 • 2571543 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 7 năm 2011
 • 2551268 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 5 năm 2011
 • Các b?n C?p Nh?t sau đây cho Lync 2010 đ? đư?c phát hành vào tháng 4 năm 2011.
  • Các hotfix sau đư?c phát hành vào tháng 4 năm 2010:
   2540951 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011
  • Cumulative update sau đư?c phát hành vào ngày 4, 2011:
   2496325 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011
 • 2467763 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 1 năm 2011

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Lync.msp x 86 bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Lync.msp x 64 bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 4 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói này cumulative update.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u ?ng d?ng nh?t đ?nh mà ph? thu?c vào Microsoft Lync 2010 đang ch?y khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. Ví d?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u Microsoft Outlook đang ch?y khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2791382 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: Tháng ba năm 2013

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t tích l?y trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n C?p Nh?t tích l?y này không th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n C?p Nh?t tích l?y này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi tích l?y C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n C?p Nh?t tích l?y này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Cho Lync 2010 x 86-edtion:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.43781,140,29614 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Appshcom.dll4.0.7577.4378282,18414 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Appshvw.dll4.0.7577.43781,896,50414 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230 Tháng 3 năm 201117:45không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.438412,107,94422 Tháng 3 năm 201316:42x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,32024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
File_communicator.exe.manifestkhông áp d?ng1.185 ngư?i22 Tháng 3 năm 201312:08không áp d?ng
File_cures.dll4.0.7577.4378402,48014 Tháng 2 năm 201321:14x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.438451,88022 Tháng 3 năm 201316:39Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.438431,92822 Tháng 3 năm 201316:40x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4356905,31228 Tháng 12 năm 201112:39x 86
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,14411 Tháng sáu năm 201212:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816 Tháng 12 năm 20118:01x 86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,84024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,84024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,63224 Tháng 3 năm 201211:40x 86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,76824 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,63224 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,23224 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43846,417,56822 Tháng 3 năm 201316:39x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230 Tháng 3 năm 201117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06409-02-201120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.43565,955,68028 Tháng 12 năm 201112:44x 86
Ucdll4.0.7577.437813,321,79214 Tháng 2 năm 201321:34x 86
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,44024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016 Tháng 12 năm 20113:39x 86
Cho Lync 2010 x 64-edtion:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.43781,140,29614 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Appshcom.dll4.0.7577.4378282,18414 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Appshvw.dll4.0.7577.43781,896,50414 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230 Tháng 3 năm 201117:45Không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.438412,107,94422 Tháng 3 năm 201316:42x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,32024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
File_communicator.exe.manifestKhông áp d?ng1.185 ngư?i22 Tháng 3 năm 201312:08Không áp d?ng
File_cures.dll4.0.7577.4378402,48014 Tháng 2 năm 201321:14x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.438451,88022 Tháng 3 năm 201316:39Không áp d?ng
File_meetingjoinaxoc644.0.7577.4384294,05622 Tháng 3 năm 201317:23Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.438431,92822 Tháng 3 năm 201316:40x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4356905,31228 Tháng 12 năm 201112:39x 86
File_x64_ucaddin.dll4.0.7577.43561,505,88828 Tháng 12 năm 201114:13x 64
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,14411 Tháng sáu năm 201212:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816 Tháng 12 năm 20118:01x 86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,84024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,84024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,63224 Tháng 3 năm 201211:40x 86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,76824 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,63224 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,23224 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43846,417,56822 Tháng 3 năm 201316:39x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230 Tháng 3 năm 201117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06409-02-201120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.43565,955,68028 Tháng 12 năm 201112:44x 86
Ucdll4.0.7577.437813,321,79214 Tháng 2 năm 201321:34x 86
Ucmapi64exe4.0.7577.40872,448,65624 Tháng 3 năm 201212:23x 64
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,44024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016 Tháng 12 năm 20113:39x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2815347 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2815347 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2815347

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com