Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync tham d? 2010 - cài đ?t chuyên bi?t c?p ngư?i s? d?ng: Tháng năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2815352 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t mô t? các b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync tham d? 2010 - ngư?i dùng cài đ?t c?p là ngày tháng năm 2013.

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này c?i thi?n đ? tin c?y, ?n đ?nh và hi?u su?t c?a cài đ?t c?p ngư?i dùng Lync 2010 ngư?i tham d?. Gói này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  • 2752157 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync tham d? 2010 - ngư?i dùng cài đ?t c?p: tháng 10 năm 2012

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói AttendeeUser.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 4 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2752157 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync tham d? 2010 - ngư?i dùng cài đ?t c?p: tháng 10 năm 2012

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

C?p nh?t thông tin cài đ?t gói

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, h?y ch?y gói AttendeeUser.msp trên m?t máy tính có chương tr?nh sau đây đư?c cài đ?t:
  • Ngư?i tham d? Lync 2010 - ngư?i dùng c?p cài đ?t

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Khi b?n g? b? cài đ?t các b?n C?p Nh?t tích l?y, đưa đ?a CD ngu?n ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi t?p ngu?n có th? đư?c t?m th?y n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm đi?u này.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i thiên v? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Agcore.dll4.0.60831.05,969,22413 Tháng hai năm 20138:44x 86
Appshapi.dll4.0.7577.43781,140,29614 Tháng 2 năm 201320:14x 86
Appshcom.dll4.0.7577.4378282,18414 Tháng 2 năm 201320:14x 86
Appshvw.dll4.0.7577.43781,896,50414 Tháng 2 năm 201320:14x 86
Coreclr.dll4.0.60831.03,525,44813 Tháng hai năm 20138:44x 86
File_cures.dll4.0.7577.4378402,48014 Tháng 2 năm 201320:14x 86
File_meetingjoinaxaoc4.0.7577.438251,86422 Tháng hai năm 201310:44Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginaoc.dll4.0.7577.438289,77622 Tháng hai năm 201310:44x 86
Mscorlib.dll4.0.60831.01,595,21613 Tháng hai năm 20138:44x 86
Mscorrc.dll4.0.60831.010,05613 Tháng hai năm 20138:44x 86
Npctrl.dll4.0.60831.01,025,86413 Tháng hai năm 20138:44x 86
Npctrlui.dll4.0.60831.0766,80013 Tháng hai năm 20138:44x 86
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,14411 Tháng sáu năm 201211:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816 Tháng 12 năm 20117:01x 86
Privacystatement.RTFKhông áp d?ng4731 Tháng 3 năm 201115:44Không áp d?ng
Programexe4.0.7577.438211,995,80822 Tháng hai năm 201310:44x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43826,417,54422 Tháng hai năm 201310:45x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230 Tháng 3 năm 201116:43x 86
Slmsprbootstrap.dll1.5.5000.0426,84013 Tháng hai năm 20138:44x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06409-02-201119:28x 86
System.Core.dll4.0.60831.0542,54413 Tháng hai năm 20138:44x 86
System.dll4.0.60831.0239,43213 Tháng hai năm 20138:44x 86
System.net.dll4.0.60831.0231,24813 Tháng hai năm 20138:44x 86
System.Runtime.serialization.dll4.0.60831.0419,70413 Tháng hai năm 20138:44x 86
System.servicemodel.dll4.0.60831.0526,17613 Tháng hai năm 20138:44x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.60831.079,72013 Tháng hai năm 20138:44x 86
System.Windows.Browser.dll8.0.60831.0149,35213 Tháng hai năm 20138:44x 86
System.Windows.dll4.0.60831.01,484,63213 Tháng hai năm 20138:44x 86
System.xml.dll4.0.60831.0325,45613 Tháng hai năm 20138:44x 86
Uccp_dll4.0.7577.43565,955,68028 Tháng 12 năm 201111:44x 86
Ucdll4.0.7577.437813,321,79214 Tháng 2 năm 201320:34x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016 Tháng 12 năm 20112:39x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2815352 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2010 Attendee
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2815352 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2815352

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com