Thông báo l?i: Các tài kho?n không có quy?n đăng nh?p t? nhà ga này

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281648
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? tham gia m?t máy tính d?a trên Windows 2000 sang m?t tên mi?n d?a trên Microsoft Windows NT 4.0, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i sau x?y ra khi c? tham gia vùng "domainname": Trương m?c không có quy?n đăng nh?p t? nhà ga này.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra b?i v? chính sách nhóm c?c b?, đ?c bi?t là nh?ng ngư?i trong thư m?c máy tính Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security tùy ch?n có m?t thi?t l?p h?n ch?.

M?t s? các chính sách mà có th? gây ra hành vi này là:
 • K? đi?n t? khách hàng truy?n thông (luôn luôn)
 • K? đi?n t? cho máy ch? truy?n thông (luôn luôn)
 • K? đi?n t? cho truy?n thông máy ch? (khi có th?)
 • LAN Manager xác th?c c?p thi?t đ? g?i cho LM và NTLM - s? d?ng NTLMv2 phiên b?o m?t n?u thương lư?ng
 • Kênh b?o m?t: thư m?t m? hóa ho?c đăng nh?p an toàn kênh d? li?u (luôn luôn)
 • Kênh b?o m?t: yêu c?u m?nh (Windows 2000 ho?c m?i hơn) phiên h?p phím

GI?I PHÁP

Ch?nh s?a hành vi này, đ?t các giá tr? tr? l?i nh?ng g? h? s? là n?u m?t s?ch s? cài đ?t đ? x?y ra.

Ki?m tra các chính sách trư?c và đ?t chúng tr? l?i đ? thi?t l?p m?c đ?nh c?a h?.

Thi?t đ?t m?c đ?nh c?a các chính sách này là:
 • K? đi?n t? khách hàng truy?n (luôn luôn) - vô hi?u hóa
 • K? thu?t s? đăng máy ch? truy?n thông (luôn luôn) - vô hi?u hóa
 • K? đi?n t? máy ch? truy?n thông (khi có th?) - khuy?t t?t
 • LAN Manager xác th?c c?p thi?t đ? g?i cho LM và NTLM - s? d?ng NTLMv2 phiên b?o m?t n?u thương lư?ng-(m?c đ?nh) g?i LM & NTLM h?i đáp
 • Kênh b?o m?t: thư m?t m? hóa ho?c đăng nh?p an toàn kênh data (luôn luôn) - vô hi?u hóa
 • Kênh b?o m?t: yêu c?u m?nh (Windows 2000 ho?c m?i hơn) phiên h?p chính - khuy?t t?t
Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và b?n s? có th? tham gia vùng.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 281648 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB281648 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:281648

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com