Hành vi c?a ngư?i dùng đư?c lưu gi? tên và m?t kh?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281660 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Windows XP gi?i thi?u m?t hành vi m?i mà làm cho nó d? dàng hơn đ? truy nh?p tài nguyên đó có yêu c?u thông tin đăng nh?p khác hơn là đăng nh?p vào c?a ngư?i dùng thông tin đăng nh?p. Bài vi?t này mô t? các ch?c năng và hành vi mong đ?i c?a Đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u.

THÔNG TIN THÊM

Đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u là m?t cơ ch? mà t? đ?ng và b?ng tay t?o ra t?p h?p ?y nhi?m (tên ngư?i dùng và m?t kh?u) cho tài nguyên. Ch?c năng này có s?n t? giao di?n ngư?i dùng đ? h?a (GUI) và t? d?ng l?nh. Lo?i ?y nhi?m mà b?n có th? qu?n l? v?i lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u là:
 • Tên ngư?i dùng và m?t kh?u
 • Ch?ng nh?n X.509 (th? thông minh)
 • H? chi?u
Chú ý: C?a hàng Windows XP Home Edition ch? truy c?p t? xa Thông tin đăng nh?p d?ch v?/?o tư nhân m?ng và h? chi?u. N?u b?n s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng b? gi?i h?n đ? đăng nh?p vào máy tính, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Ki?m soát Userpasswords2, và sau đó nh?n ENTER.
 2. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó b?m Qu?n l? m?t kh?u.
Các k?ch b?n ph? bi?n nh?t đ? s? d?ng lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u là khi ngư?i dùng c? g?ng truy c?p vào m?t trong nh?ng nh?ng đi?u sau đây:
 • Tài nguyên trong m?t tên mi?n không đáng tin c?y
 • Tài nguyên v?i ?y nhi?m thay th?
 • M?t trang Web v?i m?t kh?u
 • M?t trang Web v?i m?t ch?ng ch?
Đ? truy c?p vào các thông tin đăng nh?p vào b?ng đi?u khi?n:
 • Windows XP Home Edition ho?c Windows XP Professional trong m?t nhóm làm vi?c:

  Trong công c? tài kho?n ngư?i dùng, h?y ch?n ngư?i dùng đăng nh?p vào tài kho?n.
 • Windows XP Professional trong m?t tên mi?n:

  Trong ngư?i dùng Tài kho?n công c?, trên các Nâng cao tab, b?m vào Qu?n l? m?t kh?u.
Trong lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u, phím đư?c t?o ra t? đ?ng và b?ng tay.

Năng đ?ng phím đư?c t?o ra ? đây cách:
 1. M?t ngư?i s? d?ng c? k?t n?i vào \\h? ph?c v?\chia s?.
 2. ?y nhi?m đăng nh?p c?a ngư?i dùng đang c? g?ng. N?u đây không đ?t đư?c quy?n truy c?p, lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u báo.
 3. ?y nhi?m đư?c đ?t trong lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u sau khi nó thành công k?t n?i, ho?c n?u H?y b? đư?c nh?p vào m?t thông báo l?i quay tr? l?i.
Các tùy ch?n sau đây có s?n cho tên ngư?i dùng lưu tr? và d?u nh?c m?t kh?u:
 • Tên ngư?i dùng
 • M?t kh?u
 • Nh? m?t kh?u c?a tôi
Hư?ng d?n s? d?ng phím đư?c t?o ra theo cách sau:
 1. B?t đ?u công c? lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u trong ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm.
 3. Nh?p các thông tin thích h?p vào các h?p:
  • Máy chủ: S? d?ng tên máy, FQDN, wildcards và vv.
  • Tên ngư?i dùng: Vùng\tên_ngư?i_dùng; Machine\Username; UPN.
  • M?t kh?u: G? m?t kh?u.
Có đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u k?t n?i các đ?i tư?ng (phím) th? đư?c t?o ra b?ng tay cho nhi?u cơ quan:
 • tài nguyên c? th?:h? ph?c v?.tên mi?n.r?ng.com
 • c? th? ít t?p h?p các ngu?n l?c: *.tên mi?n.r?ngcom (t?t c? tài nguyên trongtên mi?n.r?ngcom)
 • r?t chung chung t?p h?p các ngu?n l?c: *.r?ngcom (t?t c? các ngu?n l?c trongr?ngcom)
N?u có r?t nhi?u thông tin đăng nh?p có th? áp d?ng cho m?t m?c tiêu tài nguyên, lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u trong Windows XP SP1 và sau đó s? d?ng các ?y nhi?m nh?t c? th?. Ví d?, m?t ngư?i s? d?ng c? k?t n?i vào \\h? ph?c v?, đó là h? ph?c v?.tên mi?n.r?ng. com. Ngư?i dùng có th? có thông tin đăng nh?p cho máy ch?, *.tên mi?n.r?ng.com, và *.r?ng. com. Trong trư?ng h?p này, nh?t c? th? kh? năng áp d?ng là cho máy ch? riêng c?a m?nh, do đó, that's the one đư?c s? d?ng.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281249Tên ngư?i dùng đư?c lưu tr? và thông tin đăng nh?p m?t kh?u đư?c lưu cho đ?i Phiên đăng nh?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 281660 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB281660 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:281660

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com