Làm th? nào đ? s? d?ng Windows Server c?m nút ch?n m?t là b? ki?m soát mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281662 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Lưu ? Thông tin trong bài vi?t đ?a ch? m?t t?nh hu?ng mà b?n làm nói chung không g?p ph?i trong h?u h?t công ngh? thông tin ki?n trúc.

Liên k?t đ?n t?t c? các bài vi?t đư?c tham chi?u trong bài vi?t này n?m trong ph?n "Tài li?u tham kh?o".

Có nh?ng trư?ng h?p khi b?n có th? tri?n khai các nút ch?n m?t c?m sao trong m?t môi trư?ng nơi có không pre-existing Thư mục Họat động. T?nh hu?ng này yêu c?u b?n đ?t c?u h?nh t?i thi?u là m?t trong các nút ch?n m?t c?m sao như m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. Đó khuy?n cáo r?ng 2 + nút ch?n m?t đư?c c?u h?nh như b? b? ki?m soát mi?n, v? v?y mà có ít nh?t m?t b? ki?m soát mi?n sao lưu. Gi? c?u h?nh c?a các nút ch?n m?t phù h?p trên các c?m là m?t th?c hành t?t nh?t nói chung, và b?n có th? mu?n đ? cho phép t?t c? các nút ch?n m?t như b? đi?u khi?n tên mi?n. V? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại ph? thu?c vào H? th?ng Tên Mi?n (DNS), m?i b? ki?m soát mi?n ph?i là m?t máy ch? DNS n?u không ph?i là m?t DNS server có h? tr? đ?ng C?p Nh?t ho?c b?n b?n ghi SRV. (Microsoft khuy?n cáo b?n nên s? d?ng tích h?p Thư mục Họat động khu v?c). Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o bài vi?t 255913.

Thông tin thêm

Tùy thu?c vào kh?i lư?ng công vi?c tri?n khai trên c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, có chính sách khác nhau h? tr? và khuy?n ngh?:
 • Microsoft Exchange Server - không đư?c h? tr? trong m?t c?u h?nh nhóm nơi mà các nút ch?n m?t c?m là b? b? ki?m soát mi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft: 898634 B? ki?m soát mi?n m?c tin thư thoại ho?t đ?ng không đư?c h? tr? như máy ch? Exchange c?m nút ch?n m?t
 • Microsoft SQL Server - không đư?c h? tr? trong m?t c?u h?nh nhóm nơi mà các nút ch?n m?t c?m là b? b? ki?m soát mi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào sau đây đ? xem thêm thông tin: cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên b? ki?m soát mi?n
 • Windows Server Hyper-V - nó không đư?c khuy?n cáo đ? ch?y các kh?i lư?ng công vi?c (bao g?m c? vai tr? đi?u khi?n tên mi?n) trong phân vùng ph? huynh hypervisor.
N?u b?n có m?t tri?n khai c?m sao trong đó có là không có liên k?t v?i m?t tên mi?n, b?n ph?i đ?t c?u h?nh các nút ch?n m?t c?m sao như b? đi?u khi?n tên mi?n trư?c khi thi?t l?p các c?m. N?u k?t n?i gi?a các nút ch?n m?t c?m và b? ki?m soát mi?n là như v?y mà các liên k?t là ch?m ho?c không đáng tin c?y, xem xét vi?c có m?t b? đi?u khi?n tên mi?n co-located t?i web site tương t? ho?c các v? trí như c?m sao.

H?y xem xét nh?ng đi?m quan tr?ng sau khi b?n đang tri?n khai Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2012 chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering nút ch?n m?t là b? đi?u khi?n tên mi?n:
 • Nó là không khuyên b?n nên k?t h?p vai tr? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n b?n ghi d?ch v? và các tính năng c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2
 • Nó không đư?c h? tr? cho Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 là m?t nút ch?n m?t trong m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng ph?i là m?t b? đi?u khi?n tên mi?n Federated (RODC)
 • Nó không đư?c h? tr? cho Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 chuy?n đ?i d? ph?ng c?m đang ch?y Microsoft Exchange Server ho?c Microsoft SQL Server là m?t b? đi?u khi?n tên mi?n
 • Nó không đư?c h? tr? đ? k?t h?p vai tr? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n b?n ghi d?ch v? và các tính năng c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên Windows Server 2012
 • Đó khuy?n cáo r?ng ít nh?t hai nút ch?n m?t đư?c c?u h?nh như b? b? ki?m soát mi?n và có kh? năng t?t c? các nút ch?n m?t cho nh?t quán n?u c?m nút ch?n m?t đư?c đ?t c?u h?nh như b? đi?u khi?n tên mi?n.
 • Có chi phí đó là liên k?t v?i các ho?t đ?ng c?a m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. B? ki?m soát mi?n là nhàn r?i có th? s? d?ng b?t c? nơi nào gi?a 130-140 megabyte (MB) c?a b? nh? RAM, bao g?m các ho?t đ?ng c?a chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering. Đó c?ng là đ?ng g?i lưu lư?ng truy c?p n?u các b? đi?u khi?n tên mi?n ph?i sao chép v?i các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n và qua các tên mi?n. Đ?t công ty tri?n khai các c?m bao g?m nút ch?n m?t v?i Gigabyte (GB) b? nh? do đó, đi?u này là không thư?ng là m?t v?n đ?.
 • N?u các nút ch?n m?t c?m Windows Server 2003 là b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t, h? t?ng ph?i là máy ch? DNS là t?t, và h? nên ch? cho chính m?nh cho đ? phân gi?i DNS chính, và v?i nhau cho Trung h?c DNS gi?i quy?t. B?n ph?i gi?i quy?t các v?n đ? v? kh? năng không ki?m nh?p giao di?n riêng trong DNS, đ?c bi?t là n?u nó đư?c k?t n?i b?ng cáp chéo (hai-nút ch?). Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? c?u h?nh giao di?n nh?p tim, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  258750C?u h?nh đ? ngh? tư nhân "heartbeat" trên m?t máy ch? c?m
  Tuy nhiên, trư?c khi b?n có th? th?c hi?n bư?c 12 Bài vi?t 258750, l?n đ?u tiên b?n ph?i thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh khác, có đư?c nêu trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  275554 Ghi "A" c?a lưu tr? đư?c ki?m nh?p trong DNS, sau khi b?n ch?n không ki?m nh?p đ?a ch? c?a k?t n?i
 • N?u các nút ch?n m?t c?m b? ki?m soát mi?n duy nh?t, h? m?i ph?i có máy ch? toàn c?u c?a hàng, ho?c b?n ph?i th?c hi?n domainlets.
 • B? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong r?ng s? đưa vào t?t c? linh ho?t ho?t đ?ng t?ng th? đơn l? (FISMO) vai tr?, tham kh?o bài vi?t 197132. B?n có th? phân ph?i l?i các vai tr? cho m?i nút ch?n m?t. Tuy nhiên, n?u m?t node không thành công, các vai tr? linh ho?t ho?t đ?ng đơn l? ch? nút ch?n m?t đ? đưa vào không c?n có s?n. B?n có th? s? d?ng Ntdsutil đ? bu?c ph?i l?y đi các vai tr? và gán nó vào nút ch?n m?t v?n đang ch?y (tham kh?o bài vi?t 223787). Xem l?i bài vi?t 223346 cho các thông tin v? v? trí c?a linh ho?t ho?t đ?ng đơn l? ch? vai tr? trong tên mi?n.
 • C?m các chương tr?nh khác, ch?ng h?n như SQL ho?c đ?i Ngo?i t?, trong trư?ng h?p m?t nơi mà các nút ch?n m?t c?ng có b? ki?m soát mi?n, có th? không cho k?t qu? t?i ưu hi?u su?t do ngu?n l?c h?n ch?
 • B?n không th? c?m b? b? ki?m soát mi?n cho l?i khoan dung. B?n có th? thúc đ?y máy tính là b? ki?m soát mi?n, và sau đó b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các b?n ghi d?ch v? c?m trên nh?ng máy tính, nhưng không có phương pháp đ? lưu tr? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng trên b?t k? m?t trong các c?m ổ đĩa đư?c qu?n l?. Có là không có chuy?n đ?i d? ph?ng"" c?a Thư mục Họat động. Có nhi?u tên mi?n, b? đi?u khi?n b?i b?n ch?t cung c?p s?n sàng cao c?a b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại.
 • nút ch?n m?t trong Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 c?m sao chuy?n đ?i d? ph?ng ph?i có quy?n truy c?p vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đ?c-vi?t
 • Nó đư?c h? tr? tri?n khai Windows Server 2012 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong m?t môi trư?ng mà ch? có quy?n truy c?p vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n Federated (RODC)
 • Đó là khuy?n cáo đ? l?i ít nh?t 1 tên mi?n đi?u khi?n trên tr?n kim lo?i khi tri?n khai b? ki?m soát mi?n bên trong c?a máy ?o v?i Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255913Tích h?p Windows 2000 DNS vào m?t không gian tên gi?i h?n trên ho?c Windows NT 4.0 d?a trên DNS hi?n t?i
258750 Đ? ngh? tư nhân "heartbeat" c?u h?nh trên máy ch? c?m
275554 Ghi "A" c?a lưu tr? đư?c ki?m nh?p trong DNS, sau khi b?n ch?n không ki?m nh?p đ?a ch? c?a k?t n?i
223787 Quá tr?nh chuy?n giao và t?ch thu linh ho?t ho?t đ?ng đơn l? Th?c s?
197132 Windows 2000 ho?t đ?ng m?c tin thư thoại FSMO vai tr?
223346 V? trí FSMO và t?i ưu hóa trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000
269229 Làm th? nào đ? t? tái t?o tài kho?n b?n ghi d?ch v? c?m
234790 Làm th? nào đ? t?m th?y máy ch? gi? vai tr? linh ho?t ho?t đ?ng duy nh?t t?ng th?
171390 b?n ghi d?ch v? c?m có th? không B?t đ?u n?u b? ki?m soát mi?n không có s?n
298570 cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2000 ?o có th? th?t b?i n?u cài đ?t chuyên bi?t cho b? ki?m soát mi?n Windows 2000
Các thông tin b? sung v? Quorum drive thông tin c?u h?nh, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
280345Đ?i bi?u lái xe thông tin c?u h?nh
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834231Khi m?t nút ch?n m?t c?m Windows Server 2003 là m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n thêm tên mi?n ngư?i dùng đ? chia s? t?p tin c?m
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
898634B? ki?m soát mi?n m?c tin thư thoại ho?t đ?ng không đư?c h? tr? như máy ch? Exchange c?m nút ch?n m?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 281662 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs kbmt KB281662 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 281662

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com