Có th? m?t d? li?u sau khi b?n kích ho?t tính năng "Vi?t Cache đư?c kích ho?t"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281672 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t vi?t caching vào đ?a c?ng, đ?a c?ng nh?n đư?c các đ?ng b? hóa b? nh? cache l?nh khi b?n t?t máy tính, và các d? li?u đư?c lưu tr? ghi đ?a c?ng trư?c khi t?t máy tính. Tuy nhiên, khi b?n đóng xu?ng máy tính sau khi t?t máy đ?u tiên, đ?a c?ng không nh?n đư?c các đ?ng b? hóa b? nh? cache l?nh và không ghi d? li?u đư?c lưu tr? vào đ?a c?ng trư?c khi máy tính t?t. Lưu ? r?ng đi?u này x?y ra m?c dù vi?t b? nh? đ?m đư?c kích ho?t. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n có th? g?p m?t d? li?u ho?c b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i trên m?t màn h?nh màu xanh.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các c?a s? 2000 c?ng đ?a tr?nh đi?u khi?n hi?n không chính xác quá tr?nh vi?t b? nh? đ?m.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c các d?ch v? m?i nh?t Pack cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  GMT-UTC Date Time  Version    Size  File name
  -------------------------------------------------------
  16-Nov-2001 17:23 5.0.2195.4643 34,416 Classpnp.sys
  14-Dec-2001 22:12 5.0.2195.4771 29,968 Disk.sys
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Windows 2000 Service Gói 3.

THÔNG TIN THÊM

B?i v? các đ?ng b? hóa b? nh? cache l?nh đư?c g?i đ?n giao ch? nh? máy tính h? th?ng di?n (SATA) thi?t b?, v?n đ? mô t? trong bài vi?t này ch? áp d?ng cho các thi?t b? SCSI.

M?t s? thi?t b? IDE đư?c k?t n?i qua m?t giao di?n SCSI c?ng b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này. Ví d?, l?i h?a Ultra IDE thi?t b? đư?c k?t n?i trên m?t card giao di?n SCSI. Trong trư?ng h?p này, các đ?ng b? hóa b? nh? cache l?nh đư?c g?i đ?n tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đi?u khi?n IDE thi?t b?, và r?ng đi?u khi?n thi?t b? đ? đ? chuy?n đ?i các l?nh SCSI đ? các tương đương IDE l?nh.

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u c?a s? C?p Nh?t ho?c Hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes cùng m?t lúc, b?m các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149 Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes

Làm th? nào đ? Enable vi?t b? nh? đ?m

 1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các Ph?n c?ng tab, và sau đó b?m Qu?n l? thi?t b?.
 3. B?m đúp vào các ? đ?a chi nhánh đ? m? r?ng nó.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào ? c?ng mà b?n mu?n làm vi?c, và sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Trên các Đ?a Properties tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Vi?t Cache đư?c kích ho?t ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 281672 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kboswin2000fix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB281672 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:281672

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com